Kommunfullmäktige 2013-06-24

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering (justering 2013-07-02, kl. 15.00, kanslienheten). (Ljudfils saknas)

2. Allmänhetens frågestund (Ljudfil saknas)

3. Presentation av medborgarförslag, se punkt 22, cykelpark. (Ljudfil saknas)

4. Kommunalrådet har ordet (Ljudfil saknas)

5. Verksamhetsuppföljning, VUP1 (Ljudfil saknas)

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2013.

6. Kommunplan 2014

Förslag till beslut:
1. Kommunmål år 2014 med utblick åren 2015-2016.

2. Resultatbudget år 2014.

3. Styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2014 med utblick åren 2015-2016.

4. Nettoinvesteringsbudget om 70 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om hur fördelningen av medel för strukturåtgärder och planeringsreserv ska ske.

7. Höjning av borgensavgift för år 2013

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande avgift för kommunal borgen med 0,1 procentenhet till 0,3 % för 2013.

2. Förändringen ska skrivas in i gällande finanspolicy.

8. Ram för nyupplåning 2013

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätta att under år 2013 nyupplåna 50 mkr, det vill säga öka kommunens låneskuld med 50 mkr till maximalt 180 mkr.

2. Kommunstyrelsen ges rätt att aktuell upplåning inledningsvis kan ske som kortfristig upplåning i syfte att utvärdera låneportföljens kapital- och räntebindning för verkställande under andra halvåret 2013.

8. Ram för nyupplåning 2013

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2013 nyupplåna 50 mkr, det vill säga öka kommunens låneskuld med 50 mkr till maximalt 180 mkr.

2. Kommunstyrelsen ges rätt att att aktuell upplåning inledningsvis kan ske som kortfristig upplåning i syfte att utvärdera låneporföljens kapital- och räntebindning för verkställande under andra halvåret 2013.

9. Rapport till socialstyrelsen av ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2013

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet år 2012.

10. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner till protokollet.

11. Medborgarförslag - Frikort till simhallen för elever som lärt sig simma

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Protokollsanteckning för punkt 12-19:
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den styrelsen/nämnd vederbörande själv är ledamot eller ersättare i.

12. Siljansutbildarna AB:s årsredovisning

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Siljansutbildarna AB:s årsredovisning för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

13. Årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

14. Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Siljansfors Skogsmuseum för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

15. Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Siljansfors Kulturfond för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

16. Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för M/S Gustaf Wasa för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

17. Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning stiftelsen Vasaloppsleden för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

18. Årsredovisning för Marget och Stig Richardssons stiftelse

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelses årsredovisning för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

19. Årsredovisning för kommunens förvaltade fonder

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för kommunens förvaltade fonder för år 2012.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2012.

20. Avsägelse från Petra Sundell (M)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Petra Sundell.

2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Moderaterna.

3. Kommunfullmäktige väljer NN till ledamot i styrelsen för Nodava AB.

4. Kommunfullmäktige väljer NN till ledamot i styrelsen för Moravatten AB.

21. Val till vakanta uppdrag

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer NN till ledamot i byggnadsnämnden (MP).

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i Moravatten AB:s styrelse (MP).

3. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i tekniska nämnden (MP).

4. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i gymnasienämnden (MP).

5. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i kulturnämnden (MP).

6. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i valberedningen (MP).

7. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i miljönämnden (S).

22. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Tillägg 1, Tillägg 2, Tillägg 3, Tillägg 4

Inkomna medborgarförslag:
-  Ta bort prickmark i planer för befintliga villaområden, dnr 2012/389 101 (ändring av tidigare förslag).

-  Bygg en cykelpark, dnr 2012/210 101.

23. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-27.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-11.

3. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

4. Delegationsbeslut:
- Tekniska nämndens beslut 2013-06-05 § 39 om medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Gutvägen och Hansåkersvägen i Våmhus, KS dnr 2012/319 101.

- Tekniska nämndens beslut  2013-06-05 § 40 om medborgarförslag om gång- och cykelväg från Färnäs och Noret till Mora, KS dnr 2013/48 101.

 

Kommunledningskontoret, 2013-06-14

Bengt Jernhall                           Katarina Jönsson
Ordförande                                 Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213