Kommunfullmäktige 2013-09-30

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2013-10-02, kl. 15.00, kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund (Utgick, inga frågor ställda)

3. Kommunalrådet har ordet

4. Delårsbokslut per 2013-07-30 och verksamhetsuppföljning 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 2013-07-31 och verksamhetsprognos för perioden januari till juli 2013 samt ger uppdrag till kommunstyrelsen att rapportera förslag till beslut om hantering av underskott i samband med revidering av Kommunplan 2014.

5. Strategisk fastighetsförvaltning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-23 § 31 upphävs i sin helhet.

2. Morastrand AB ska äga och förvalta bostäder och vissa särskilda boenden och särskilt beslutade förvaltningsfastigheter.

3. Tekniska nämnden skall äga och förvalta kommunens verksamhetsfastigheter samt utgöra beställare vid konkurrensutsättning av den uppdragsverksamhet som Morastrand AB utfört åt Mora kommun.

4. Uppdra till tekniska nämnden att genomföra konkurrensutsättning av fastighetsförvaltning, fastighetsdrift, skötsel av gata/park samt lokalvård varvid lokalvården upphandlas med verksamhetsstart från och med 2014 och övriga delar från och med 2015.

5. Uppdra till tekniska nämnden att efter genomförd upphandling teckna avtal med vald leverantör.

6. Uppdra till tekniska nämnden att se över kommunens internhyressystem med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut 2011-03-21 § 20 samt återkomma till kommunfullmäktige med förslag.

7. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn och revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Morastrand AB för beslut i kommunfullmäktige.

8. Uppdra till kommunstyrelsen att inrätta en gemensam politisk styrgrupp med uppgift att samordna dels genomförandet av beslutade förslag, dels fortsatt utveckling av kommunens samlade fastighetsverksamhet.

6. Medborgarförslag – Prickmark i detaljplaner för villaområden i Mora

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

7. Motion – Bygga billiga lägenheter

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige finner motionen vara besvarad.

8. Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun tecknar en ny överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare enligt upprättat förslag.

9. Utökad målgrupp för samhällsorientering

Fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen (integrationsenheten) får i uppdrag att ansvara för att målgruppen erbjuds samhällsorientering i linje med Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

2. Kommunledningskontoret uppdras återkomma med finansieringsförslag.

10. Trafikstrategi Mora

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer Trafikstrategi Mora.

2. Kostnader för trafikstrategin för år 2013 och 2014 ingår i investeringsbudgeten. För finansiering år 2015 hänskjuts budgetering till kommunplanprocessen för år 2015.

11. Länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i Dalarna kring barn och unga, 0-17 år, som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i dalarna kring barn och unga, 0-17 år, som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning.

12. Länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i Dalarna kring personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner länsövergripande överenskommelse om samverkan mellan kommuner och landsting i Dalarna kring personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning.

13. Klassmusiklärarnas nämndtillhörighet

(Ärendet återfinns i ljudfilens senare del)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2013-11-01 överföra klassmusiklärarna från kulturnämndens ansvarsområde till för- och grundskolenämndens ansvarsområde samt att uppdra åt kommundirektören att dels vidta erforderliga åtgärder för övergångens genomförande, dels se till att åtgärder enligt barn- och utbildningsförvaltningens och kulturnämndens förvaltningschefernas skrivelse till CESAM verkställs.

14. Avsägelse från Sonja Sys (C)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Sonja Sys.

2. Kommunfullmäktige väljer ersättare till Moraparken AB:s styrelse.

15. Avsägelse från Irene Lilja (MP)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Irene Lilja.

2. Kommunfullmäktige väljer ledamot i kommunstyrelsen.

16. Avsägelse från Peter Helander (C)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Peter Helander.

2. Kommunfullmäktige väljer ordförande i kostnämnden.

17. Val till vakanta uppdrag

Tillägg

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer ledamot i byggnadsnämnden (MP).

2. Kommunfullmäktige väljer suppleant i Moravatten AB:s styrelse (MP).

3. Kommunfullmäktige väljer ersättare i tekniska nämnden (MP).

4. Kommunfullmäktige väljer ersättare i gymnasienämnden (MP).

5. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden (MP).

6. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valberedningen (MP).

18. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Inkomna medborgarförslag:
1. Grillplats vid kajen/Saxviken, dnr 2013/304 101.

KF-presidiets förslag: Besvarandet delegeras tekniska nämnden.

2. Elektrifiera kajenområdet, dnr 2013/269 101.

KF-presidiets förslag: Besvarandet delegeras tekniska nämnden.

3. Konstverk i Noret rondellen, dnr 2013/293 101.

KF-presidiets förslag: Besvarandet delegeras kommunstyrelsen.

19. Delgivningar

1. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll 2013-07-10 om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, dnr 2013/211 101.

2. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-24.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-25.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2013-09-10

5. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

Kommunledningskontoret, 2013-09-18

Bengt Jernhall                                  Katarina Jönsson
Ordförande                                        Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213