Kommunfullmäktige 2013-11-11

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

Tillägg

 (justering 2013-11-14, kl. 13:15, kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund

3. Kommunalrådet har ordet

(senare del av ljudfilen)

4. Reglemente för föreningsbidrag

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa föreliggande förslag till ”Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar i Mora kommun” att gälla från och med 2014-01-01.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utifrån kulturnämndens synpunkter se över och vid behov fatta beslut om tillägg i styrande dokument.

3. 250 000 kronor överförs från kulturnämnden (ansvar 3014), till tekniska nämnden för finansiering av tjänst som föreningslots med 50 % tjänstgöringsgrad.

4. Fullmäktige anslår 1 000 000 kronor ur 2014 års anslagna budgetmedel för strukturåtgärder att användas som en engångsinsats för att komma i fas vad avser handläggningstiderna (medlen tillförs tekniska nämnden).

5. Tjänst som fritidskonsulent överförs från kulturnämnden till tekniska nämnden och 75 % av hos kulturnämnden budgeterade pengar för tjänsten överförs till tekniska nämnden (tidpunkt för överförande av tjänsten får överenskommas mellan kulturnämnden och tekniska nämnden).

6. Vidare beslutar fullmäktige att uppdra till tekniska nämnden att ta fram förslag till projektplan för utredning om hur hanteringen av föreningsbidrag kan effektiviseras genom tillämpning av e-tjänster.

7. Slutligen beslutas att uppdra till kommundirektören att verkställa inrättandet av ett föreningsråd bestående av tjänstemän från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, kulturnämnden och socialnämnden.

5. Placeringspolicy för pensionsfonden

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar reviderad placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden för Mora kommun och därmed upphäva tidigare versioner.  

6. Omföring av lån till befintligt borgensåtagande

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om 1 247 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Mora Golfklubb:s låneförpliktelser avseende investeringar i anläggningen.

7. Samverkan med Landstinget Dalarna om kostsamverkan, revidering av avtal

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till tillägg till samverkansavtal mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun gällande gemensam kosthantering under ledning av nämnden för kostsamverkan.

2. Genomlysning av kostverksamheten/produktionen ska genomföras under våren 2014 och återrapporteras till kommunstyrelsen.

8. Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora, avseende ISIT

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för gemensamma servicenämnden i Mora avseende IS/IT.

2. Beslutet gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar likalydande beslut.

9. Rapport till socialstyrelsen av ej verkställda beslut, kvartal 1 år 2013

(senare del av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2013.

10. Inrättande av gemensam nämnd för hantering av hjälpmedelsfrågorna i Dalarna

(slutet av ljudfilen) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till avtal mellan länets 15 kommuner och Landstinget Dalarna om inrättande av gemensam nämnd för samverkan kring hjälpmedelsverksamheten.

2. Vidare godkänns upprättat förslag till reglemente för den gemensamma hjälpmedelsnämnden.

3. Slutligen utses NN med NN som ersättare att i nämnden företräda Mora kommun.

11. Sammanträdesplan 2014

Tillägg 1, Tillägg 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för utskotten.

2. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

3. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

4. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidie.

12. Upphävande av riktlinjer för utvecklingsmedel

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 2001-02-12 § 4 i sin helhet.

13. Bildande av dotterbolag till Morastrand AB, fastighetsbolaget Norebergsfastigheter AB

(senare del av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att inrätta ett dotterbolag vilket kan ske antingen genom att Morastrand AB bildar ett nytt bolag eller genom att ett så kallat lagerbolag köps.

2. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till bolagsordning för dotterbolaget Norebergsfastigheter AB.

3. Kommunfullmäktige utser Lars Vilhelmsson (ordförande), Gunnel Persson (vice ordförande) och Lennart Sacredéus till styrelseledamöter med Lennart Sohlberg, Torsten Kjellgren och Folke Thelin som suppleanter.

4. Kommunfullmäktige utser kommunens förtroendevalda revisorer (revisionskollegiet) att vara lekmannarevisorer i bolaget.

5. Kommunfullmäktige ger sitt godkännande till en eventuell kommande försäljning av bolaget.

14. Avsägelse från Morgan Gustafsson (S)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Morgan Gustafsson.

2. Till uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser väljs NN (S).

15. Avsägelse från Susanne Jonsson (KD)

Tillägg

Förslag till beslut:
3. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Susanne Jonsson.

4. Till uppdraget som ersättare i socialnämnden väljs NN (KD).

16. Val till vakanta uppdrag

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden (MP). (Olov Carlsson)

2. Kommunfullmäktige väljer ersättare i kulturnämnden (KD). (Elisabeth Rombo)

3. Kommunfullmäktige väljer ledamot i gymnasienämnden (S). (Guli Meral)

4. Kommunfullmäktige väljer ersättare i valnämnden (S).   (Emelie Morell)

17. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Tillägg 1, Tillägg 2, Tillägg 3

Inkomna medborgarförslag:
1. Ta bort prickad mark i detaljplan utmed Bofinkvägen, dnr 2013/332 101.

2. Kommunens hel eller delägda bolag ska inte få lämna sponsorbidrag, dnr 2013/307 101.

3. Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor, dnr 2013/362 101.

4. Pröva att leva miljövänligt en vecka om året, dnr 2013/377 101.

18. Delgivningar

1. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll 2013-10-21, ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige, dnr 2013/319.

2. Besvarande av medborgarförslag, placering av sopkärl, dnr 2013/78 101.

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-09-30.

4. Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-22.

 


Kommunledningskontoret, 2013-11-01

Bengt Jernhall                         Katarina Jönsson
Ordförande                               Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 november 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213