Kommunfullmäktige 2013-12-09

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

 (justering 2013-12-12, kl. 13:15, kanslienheten).

Tillägg

2. Allmänhetens frågestund

(Utgick, inga ärenden anmälda)

3. Kommunalrådet har ordet

4. Revidering av kommunplan 2014, inklusive taxor

Kommunstyrelsens förslag till beslut skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde 3 december.

5. Skattesats 2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde 3 december.  

6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

(ljudfilens senare del)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.

2. Avsätta 58,6 miljoner kronor till kommunens resultatutjämningsreserv.

7. Borgensåtagande för Moravatten AB

(ljudfilens sista del)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter avseende förtäring av alkohol

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun, § 13 till följande lydelse: ”Spritdrycker, vin och öl, klasserna II-III får inte förtäras inom de delar av centrala Mora samt Norets köpcentrumområde som markerats på till dessa ordningsföreskrifter hörande karta”.

9. Avsägelse från Torsten Nilsson (S)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torsten Nilsson.

2. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (S) till uppdraget som revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen.

10. Avsägelse från Thomas Näslund (S)

(ljudfilens mittdel)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Thomas Näslund (S).

2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Socialdemokraterna.

3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (S) till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

11. Avsägelse från Torbjörn Roos (MOP)

(ljudfilens slut)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Torbjörn Roos (MOP).

2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen i Dalarna, ny sammanräkning för Morapartiet.

3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (MOP) till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

12. Återtagande av medborgarförslag om hel- eller delägda kommunala bolag och sponsorbidrag

Kommunstyrelsens förslag till beslut skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde 3 december.

13. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Tillägg 1, Tillägg 2

Inlämnade medborgarförslag:
Utred frågan om att tillföra Mora ett fullvärdigt kulturhus.

Inlämnade motioner:
Förvärv av fastigheten Stranden 49:3, Morapartiet.

Upphävande av beslutet att sälja Moraparken, Morapartiet.

Upphävande av beslutet att sälja Prästholmen, Morapartiet.

Undersök möjligheterna att återuppbygga gammal landsvägsbro över älven mot Noret, Morapartiet.

Inlämnade interpellationer:
När blir det aktuellt att införa LOV? Moderaterna.

När kommer handlingsplan för Regionstad Mora projektet att presenteras? Moderaterna.

Vad planeras för Strandens skolområde? Morapartiet.

14. Delgivningar

(ljudfilens senare del)

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-11-11.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-11-19.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-03 (skickas ut efter kommunstyrelsens sammanträde 3 december)

 
Kommunledningskontoret, 2013-11-29

 

Bengt Jernhall                                     Katarina Jönsson
Ordförande                                           Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 december 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213