Kommunfullmäktige 2014-01-20

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2014-01-22, kl. 15:00, kanslienheten).

2. Utdelning av miljöpris, kulturpris och kulturstipendium

3. Allmänhetens frågestund

4. Kommunalrådet har ordet

5. Revidering av tekniska nämndens reglemente

(ljudfil saknas)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar förslag till nytt reviderat reglemente för tekniska nämnden, daterat 2013-10-24, att gälla från och med den dag fullmäktige beslutat om detsamma.

6. Samverkansavtal för gemensam miljönämnd Mora-Orsa

Del 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkansavtal avseende Mora Orsa miljönämnd, daterat 2013-11-21, att gälla från och med 2014-01-01.

7. Samverkansavtal för gemensam nämnd för social myndighetsutövning

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkansavtal avseende Sociala myndighetsnämnden i Mora, daterat 2013-11-21, att gälla från och med 2014-01-01.

8. Samverkansavtal för gemensam servicenämnd avseende löneadministration

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkansavtal avseende Servicenämnden i Älvdalens kommun, daterat 2013-11-21, att gälla från och med 2014-01-01.

9. Samverkansavtal för gemensam gymnasienämnd i Mora

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar förslag till samverkansavtal avseende Gymnasienämnden i Mora, daterat 2013-11-18, att gälla från och med 2014-01-01.

10. Ansökan om utökat driftbidrag för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra en engångsförstärkning av Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums ekonomi om 650 000 kronor.

2. Medlen tas från kommunstyrelsen utvecklingsmedel för 2013.

3. Begäran om ökat driftbidrag 2014 avslås.

11. Val av revisor (S)

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige väljer revisor för kommunens förvaltningar, bolag och vissa stiftelser och tillika 1:e vice ordförande i revisionen

12. Val av ersättare efter Jan-Erik Larsén (C)

(ljudfilens senare del)

Förslag till beslut:

1. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (C) till uppdraget som ledamot i styrelsen för Moravatten AB.

2. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (C) till uppdraget som ersättare i gymnasienämnden.

3. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (C) till uppdraget som ersättare i kulturnämnden.

4. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (C) till uppdraget som suppleant i Nodava AB.

5. För resterande del av mandatperioden väljer kommunfullmäktige NN (C) till uppdraget som suppleant i styrelsen för Morastrand AB och Lundskruven AB.

13. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

14. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-12-09

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-12-17.

3. Tekniska nämndens beslut 2013-12-12 § 92, besvarande av medborgarförslag om grillplats vid kajen, Saxviken, dnr 2013/304 101

Kommunledningskontoret, 2013-01-10

 

Bengt Jernhall                      Katarina Jönsson
Ordförande                            Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 januari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213