Kommunfullmäktige 2014-02-17

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2014-02-19, kl. 15:00, kanslienheten). 

2. Allmänhetens frågestund

3. Information om byggnadsnämndens verksamhet

4. Kommunalrådet har ordet

5. Mora kommuns beredningsprocess

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besluta att anta förslag till övergripande beredningsprocess för Mora kommun.

6. Medborgarförslag – Vargfri kommun

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar med lämnad redovisning anse att kommunen vidtagit åtgärder i linje med medborgarförslagen och att medborgarförslagen därmed anses besvarat.

7. Medborgarförslag – Utbildning mot speciella yrken

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att till förslagställaren översända upprättat svar och därmed förklara medborgarförslaget besvarat.

8. Medborgarförslag – Alla ska ha en bostad

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att till förslagställaren översända upprättat svar och därmed förklara medborgarförslaget besvarat.

9. Medborgarförslag – Fler miljövänliga bilar

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att till förslagställaren översända upprättat svar och därmed förklara medborgarförslaget besvarat.

10. Medborgarförslag – Förändring av farliga vägar

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att till förslagställaren översända upprättat svar och därmed förklara medborgarförslaget besvarat.

11. Motion – Häv beslutet om att sälja Moraparken AB

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med upprättad redovisning förklara motionerna besvarade.

12. Motion – Häv beslutet om att sälja Prästholmen

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att med upprättad redovisning förklara motionerna besvarade.

13. Revidering av sammanträdesplan 2014

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige reviderar sammanträdesplan 2014, avseende sina och kommunstyrelsens sammanträden, enligt upprättat förslag.

2. Kommunstyrelsen reviderar sammanträdesplan 2014, avseende utskotten och planutskottets sammanträden, enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att fullmäktige antar föreslagna datum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

14. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

15. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-01-20.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-01-28.

3. Tekniska nämndens beslut 2013-06-05 § 40, besvarande av medborgarförslag om gång- och cykelvägar i Färnäs och Noret till Mora, dnr 2013/48 101.

4. Länsstyrelsen Dalarnas läns protokoll, rättelse om inspektion hos överförmyndare i samverkan, dnr 2014/36 190.

 

Kommunledningskontoret, 2014-02-05 

 

Bengt Jernhall                             Katarina Jönsson
Ordförande                                  Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 februari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213