Kommunfullmäktige 2014-05-05

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(justering 2014-05-07, kl. 15:00, kanslienheten).

2. Tid för Färnäs by att informera

3. Allmänhetens frågestund

del 2, del 3

4. Kommunalrådet har ordet

5. Mora kommuns bokslut år 2013

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommun avseende år 2013.

6. Revisionsberättelse avseende verksamheten och räkenskaperna för Mora kommun år 2013

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till protokollet.

7. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda ledamöter

(senare del av ljudfilen)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelse ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja nämnderna och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning

8. Investering i elnät

(avslutande del av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun, om konsortiets anbud antas av Fortum, ska ingå som ägare av det lokala och regionala elnät som idag ägs av Fortum eldistribution.

2. Mora kommuns andel i projekt Faure får uppgå till högst 40 000 000 kronor. De medel som ska användas för detta ändamål hämtas från pensionsfonder, likvida medel och nyupplåning.  För kostnader som uppkommer i samband med genomförande av köpet får högst 500 000 kronor ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel användas.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ovan angiven ram besluta om hur stor andel av likviden respektive finansieringskälla ska bidra med.

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna konsortialavtal och bolagsordning för ett med Vansbro, Orsa och Älvdalens kommuner nybildat samägt bolag, VÄMO Elnät AB, i enlighet med förslag daterat 2014-03-27.

5. NN och NN utses till Mora kommuns styrelseledamöter med NN och NN som suppleanter.

6. NN utses till Mora kommuns lekmannarevisor med NN som suppleant.

7. Kommunfullmäktige godkänner vidare grundprinciper för konsortialavtal mellan VÄMO Elnät AB och de i projekt Faure ingående intressenterna.

8. Detta beslut gäller under förutsättning att minst en av de övriga i VÄMO Elnät AB föreslagna delägarna fattar samma beslut och därmed ingår i det nybildade bolaget.

9. För den händelse att övriga tilltänkta delägare i VÄMO Elnät AB beslutar att inte medverka i affären bemyndigas kommunstyrelsen att med utgångspunkt i punkten 2 ovan förhandla med annan part.

9. Förvaltning av donationsstiftelser

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag om försäljning av nuvarande aktie- och räntefonder och godkänna köpet av blandfonden för respektive donationsstiftelse.

2. Antar förslaget om att stiftelserna ger samma utdelning 2013 som för 2012.

3. Antar förslaget om att avsluta och dela ut hela kapitalet enligt statuterna för följande stiftelser:
- Odd-Fellowfonden
- Emelie Wallman-Jansson minnesfond
- Karl Sars minnesfond
- Mora skolråds minnesfond/Stiftelsen Rombo Anna och Anders Mattsons minnesfond
- Rektor C Lenz minnesfond

4. Antar förslaget om en ny placeringspolicy för förvaltning av Mora kommuns donationsstiftelser.

10. Medborgarförslag – bygga Mora dansloge

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

11. Motion – Möjliggör träning för arbetslösa

(senare del av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

12. Motion - Yrkesintroduktionsanställningar

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

13. Avsägelser och val

(senare del av ljudfilen)

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Janna Lofvars (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige samt begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen för Miljöpartiet.

14. Avsägelser och val

(avslutande del av ljudfilen)

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Arne Pettersson (S) och väljer NN till ledamot i styrelsen för Moraparken AB.

15. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Presidiets förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om att undersöka möjligheterna för ett äldreboende i Vandrarhemmet och/eller stationsbyggnaden i Garsås samt delegerar besvarandet av detsamma till socialnämnden.

2. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om en cykelväg rund Orsasjön.

3. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om gemensam ambulans- och räddningsstation.

4. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om brister vid Bjäkenbackens skola.

16. Delgivningar

(senare del av ljudfilen)

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-03-10.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-03-18.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-08.

4. Länsstyrelsen Dalarnas läns beslut 2014-04-03 om anordningar för valpropaganda inför valet till EU 25 maj 2014, dnr 2014-142 116. 


Kommunledningskontoret, 2014-04-17

 

Bengt Jernhall                                          Katarina Jönsson
Ordförande                                                Kommunsekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213