Kommunfullmäktige 2014-06-23

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering (Ljudfil saknas)

(justering 2014-06-25, kl. 15:00, kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund (Inga frågor anmälda)

3. Kommunalrådet har ordet

4. Verksamhetsprognos 1, VUP 1

(Ljudfilens senare del)

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2014.

5. Markförvärv i Färnäs

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att genomföra markbyte och erlägga en mellanskillnadslikvid på 3 miljoner kronor.

6. Medborgarförslag – Konstverk i rondeller

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige förklarar att medborgarförslaget anses besvarat vad avser utsmyckning av resecentrum då åtgärder liknande förslagsställarens redan pågår. Vad avser förslaget om rondellutsmyckning avslås förslaget då det för närvarande inte är en prioriterad fråga.

7. Medborgarförslag – Lekplats på grönområde mellan Tjädervägen och Åmåsängsvägen

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

8. Medborgarförslag – Översyn av allmänna lekparker

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

9. Medborgarförslag - Feriearbete med att rensa dagvattenavloppsbrunnar

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

10. Medborgarförslag - Ansökan om en cykelpark

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.

11. Medborgarförslag - Ta bort prickmark utmed Bofinkvägen

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår medborförslaget.

12. Medborgarförslag – Lev miljövänligt en vecka

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

13. Medborgarförslag – Kulturhus i fd Mattssons Järn

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige förklarar med lämnad redovisning medborgarförslaget besvarat.

14. Motion – Kulturhus i fastigheten Stranden 49:3 (fd Mattssons Järn)

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige förklarar med lämnad redovisning motionen besvarad.

15. Motion – Satsa på sommarlovsentreprenörer

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

16. Motion - Giftfri förskola

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

17. Motion – Inled en försöksperiod med e-tjänster i hemtjänsten

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

18. Motion – Öronmärka AFA-pengar till pensionsskulden

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

19. Motion – Uppförandekod för leverantörer

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

20. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner till protokollet.

21. Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag om avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län, att gälla från 2014-07-01.

22. Godkännande av upprättade handlingar för bildande av Hemus naturreservat

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat underlag för bildande av Hemus naturreservat.

23. Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige

(Ljudfilens senare del)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora kommun tecknar en ny överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige där Mora kommun åtar sig att hålla 15 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 4 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn.

2. Kommunstyrelsen ges delegation att skriva överenskommelser om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige, men att delegationen är begränsad till överenskommelser där siffrorna inte får överstiga totalt 30 boendeplatser för ensamkommande barn och av dem får inte fler än 7 platser avsättas som alltid tillgängliga för asylsökande barn.

3. Kommunstyrelsen ges delegation att skriva överenskommelser om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige.

24. Rapport till socialstyrelsen av ej verkställda beslut första kvartalet år 2014

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för första kvartalet 2014.

25. Ändring i Region Dalarnas förbundsordning

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till ändring i Region Dalarnas förbundsordning § 7 och § 16. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner som ingår i Region Dalarna godkänner ändringen.

26. F.d Ströms sågverksområde, åtgärder av markföroreningar

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer att området för fd Ströms ska som minimum åtgärdas enligt alternativ D för parkmark och H för bostadsmark. Detta förbihållet att statliga bidragsmedel fås och att övriga bedömda solidariska ansvariga accepterar sitt ansvar. Mora kommuns maximala kostnad för åtgärder av fd Ströms på 5 miljoner kronor belastar investeringsbudget för år 2015. Kommundirektören utses som övergripande ansvarig för projektet.

27. Årsredovisningar  (beslutsunderlag delges senare) 

28. Regler för kommunalt partistöd 2015 

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till regler för kommunalt partistöd för år 2014, daterat 2014-06-11.

2. Kommunfullmäktige kompletterar sin arbetsordning med rätten att besluta att partistöd inte ska betalas ut till partier som underlåter att lämna redovisning och granskningsrapport.

29. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Förslag till beslut:
1. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landsting förslag antar kommunfullmäktige bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

2. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen att vara pensionsmyndighet med uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna

30. Reglemente för arvode och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2015-2018 

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar upprättat reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda mandatperioden 2015-2018, daterat 2014-06-11.

31. Försäljning av Moraparken AB (beslutsunderlag delges senare)

(Del 2)

32. Avsägelser och val

33. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

(Ljudfilens senare del)

Presidiets förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om gång- och cykelväg genom Färnäs by samt delegerar besvarandet till tekniska nämnden.

2. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om gång- och cykelväg Rödmyren-Noret samt delegerar besvarandet till tekniska nämnden.

3. Kommunfullmäktige tar emot interpellation om sponsring och samarbetsavtal till föreningar.

4. Kommunfullmäktige tar emot interpellation om mörkad budget för allmänheten.

5. Kommunfullmäktige tar emot interpellation om konsekvenser vid nedläggning av teater och danslinje.

6. Kommunfullmäktige tar emot interpellation om kostnader för hemsjukvården.

34. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-05.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-04-29.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-03.

4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens helägda bolag angående verksamheten 2013, dnr 2014/141 101.

5. Protokollsutdrag från Orsa kommunfullmäktige 2014-05-26 § 30, Elnät.
 

 

Bengt Jernhall                           Katarina Jönsson
Ordförande                                 Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 juni 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213