Kommunfullmäktige 2014-10-20

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering (inspelning saknas)

(justering 2014-10-22, kl. 15:00, kanslienheten). 

2. Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden

Del 2

1.  Kommunfullmäktige utser NN till kommunfullmäktiges ordförande.

2.  Kommunfullmäktige utser NN till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.

3.  Kommunfullmäktige utser NN till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande. 

3. Ajournering av sammanträdet för inträde av valt presidium

Del 2, Del 3 

4. Reglemente för revisionen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till reviderat reglemente för revisionen att gälla från och med 2014-09-29. 

5. Val av ledamöter till valberedning

Del 2, Del 3, Del 4, Del 5, Del 6, Del 7

1.  Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till valberedning.

2.  Kommunfullmäktige utser NN till ordförande i valberedningen.

3.  Kommunfullmäktige utser NN till 1:e vice ordförande i valberedningen.

4.  Kommunfullmäktige utser NN till 2:e vice ordförande i valberedningen.

Notering: Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 37:
Valberedningen består av en representant från varje i fullmäktige representerat parti samt lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en förste och en andre vice ordförande. Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
 

6. Ajournering av sammanträdet för valberedning 

7. Val av revisorer till Mora kommun

Del 2

Kommunfullmäktige utser följande fem personer till revisorer för kommunens enligt upprättat reglemente.

Notering: Enligt kommunallagen 4 kap. 6a §: 
Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte valbar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisningsskyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller andra närstående till den redovisningsskyldige.
 

8. Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2015-2018

Del 2, Del 3, Del 4, Del 5 

1.  Kommunfullmäktige utser ledamöter till kommunstyrelse för mandatperioden 2015-2018.

2.  Till ordförande utses NN.

3.  Till 1:e vice ordförande utses NN.

4.  Till 2:e vice ordförande utses NN. 

9. Val av kommunalråd för mandatperioden 2015-2018 

Kommunfullmäktige utser kommunalråd för mandatperioden 2015-2018.

10. Val av oppositionsråd för mandatperioden 2015-2018 

Kommunfullmäktige utser oppositionsråd för mandatperioden 2015-2018. 

11. Motion – Planteringsstrategi

Del 2, Del 3, Del 4 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

12. Rapport till socialstyrelsen av ej verkställda beslut andra kvartalet 2014 

Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för andra kvartalet 2014.

13. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

14. Delgivningar

(Senare del av ljudfilen) 

1.  Kommunfullmäktiges protokoll 2014-09-29.

2.  Kommunstyrelsens protokoll 2014-09-30.

3.  Länsstyrelsens protokoll, slutlig rösträkning och mandatfördelning, dnr 2014/401 101.

4.  Kommunfullmäktiges arbetsordning.

5.  Cirkulär om fullmäktiges val av revisorer.

 


Bernt Persson                               Katarina Jönsson
Ordförande                                     Kommunsekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213