Kommunfullmäktige 2014-11-10

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

Del 2, del 3

(justering 2014-11-19, kl. 14:00, kanslienheten). 

2. Allmänhetens frågestund (inga frågor ställdes)

3. Avtackning av avgående ledamöter i fullmäktige 

4. Kommunalrådet har ordet (Utgick)

5. Information om fullmäktiges arbetsordning

6. Upphävande av beslut om samverkan mellan Landstinget Dalarna och länets kommuner avseende ungdomsmottagningsverksamhet

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige upphäver sitt eget beslut 2014-09-29, § 98.

7. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar föreslagna förändringar i kommunstyrelsens reglemente:

1. Kommunstyrelsen reglemente, § 24 ges följande lydelse: ”Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott (arbetsutskottet). Utskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet handhar de uppgifter som kommunstyrelsen fastställt i särskild instruktion. Kommunstyrelsens ordförande är ledamot och tillika ordförande i utskottet.”

2. § 25 ges följande lydelse: ”Vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen”.

3. I §§ 26 och 28 byts ordet ”utskotten” ut mot ordet ”utskottet”.

4. Slutligen ändras § 29 till följande lydelse: ”Arbetsutskottet utgör budgetberedning”.

5. Ordet kommunikation i § 2 ska förtydligas.

8. Inkallelseordning för nämnder och styrelser

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar föreslagen inkallelseordning för ersättare i nämnder och styrelsen.  

9. Ajournering för Mora kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2015 

 

Mora kommuns nämnder ___________________________________________________

10. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i byggnadsnämnden för perioden 2015-2018 samt val av presidium.

Del 2 

11. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i kulturnämnden för perioden 2015-2018 samt val av presidium.

Del 2

12. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i för- och grundskolenämnden för perioden 2015-2018 samt val av presidium. 

Del 2

13. Val av nio ordinarie ledamöter jämte nio ersättare i socialnämnden för perioden 2015-2018 samt val av presidium.

Del 2 

14. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i valnämnden för perioden 2015-2018 samt val av presidium.

Del 2

15. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju ersättare i tekniska nämnden för perioden 2015-2018 samt val av presidium.

Del 2

16. Val av överförmyndare för perioden 2015-2018.

 

Gemensamma nämnder och samägda bolag _____________________________________

17. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, gemensam med Orsa, för perioden 2015-2018 samt nominering av ordförande.Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem ersättare i gymnasienämnden, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018 samt val av 2:e vice ordförande. Notering: Val av ordförande (Orsa) och 1:e vice ordförande (Älvdalen) efter nominering från dessa kommuner.

Del 2  

18. Val av en ordinarie ledamot jämte ersättare i servicenämnden i Mora kommun (IS/IT), gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018 (Utgick)

Notering: Val av ordförande (Orsa) och vice ordförande (Älvdalen) efter nominering från dessa kommuner.

19. Val av en ordinarie ledamot jämte ersättare i servicenämnden i Älvdalens kommun för löne- och ekonomi/ fakturarutiner, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018 samt nominering av ordförande

Del 2 

20. Val av en ordinarie ledamot jämte ersättare i samverkansnämnden för social myndighetsutövning, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018. Notering: Val av ordförande (Orsa) och vice ordförande (Älvdalen) efter nominering från dessa kommuner. (Utgick)

21. Val av två ledamöter jämte ersättare tillnämnden för kostsamverkan, gemensam med Landstinget Dalarna samt nominering av vice ordförande

Del 2

22. Val av tre ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter till styrelsen för Nodava AB, gemensamt med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018. 

(Senare del av ljudfilen)

 

Mora kommuns bolag _______________________________________________________

23. Val av fem ordinarie ledamöter jämte fem suppleanter till styrelsen för Moravatten AB samt val av ordförande och vice ordförande för perioden 2015-2018. Notering: Byte sker i samband med bolagsstämma 2015. (Utgick)

24. Val av sju ordinarie ledamöter jämte sju suppleanter till styrelsen för Morastrand AB samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2015-2018. Notering: Byte sker i samband med bolagsstämma 2015.

Del 2

25. Val av tre ordinarie ledamöter jämte tre suppleanter till styrelsen för Siljansutbildarna AB samt val av ordförande och vice ordförande för perioden

Del 2

2015-2018. Notering: Byte sker i samband med bolagsstämma 2015.

 

Val av revisorer och lekmannarevisorer ______________________________________

26. Val av lekmannarevisorer jämte suppleant för Morastrand AB för perioden 2015-2018.

27. Val av lekmannarevisorer för Moravatten AB för perioden 2015-2018. 

28. Val av en lekmannarevisor jämte suppleant för Nodava AB för perioden 2015-2018.

29. Val av en lekmannarevisor jämte suppleant för AB Dalaflyget för perioden 2015-2018.

30. Val av två lekmannarevisorer för Siljansutbildarna AB för perioden 2015-2018.

31. Val av revisorer för kommunens förvaltade stiftelser för perioden 2015-2018.

Del 2

32. Val av en revisor jämte ersättare för Norra Dalarnas samordningsförbund FINSAM för perioden 2015-2018. 

 

Övriga uppdrag ____________________________________________________________

33. Val av fyra ordinarie ledamöter jämte fyra ersättare i styrelsen för Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för perioden 2015-2018 samt val av presidium.

Del 2

34. Val av Mora kommuns representant jämte ersättare vid AB Dalatrafiks bolagsstämmor för perioden 2015-2018. (Utgick)

35. Val av partirepresentanter (en per parti i kommunfullmäktige) vid AB Dalatrafiks bolagsstämmor för perioden 2015-2018. (Utgick)

36. Val av tretton nämndemän för år 2015

(Senare del av ljudfilen) 

37. Val av en ledamot jämte ersättare i Region Dalarna (Kommunalförbundet för regional utveckling i Dalarnas län) för perioden 2015-2018.Val av fyra gode män enligt fastighetsbildningslagen varav två med erfarenhet i frågor om tätortsförhållanden och två med erfarenhet i frågor om jordbruks- eller skogsbruks-förhållanden

Del 2

Notering: Mandatperiod 15 okt 2014 till och med 14 oktober 2018.  

38. Val av begravningsombud för perioden 2015-2018

39. Val av en ledamot jämte ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund FINSAM för perioden 2015-2014. Mandattiden börjar den 15 april

Notering: Ledamot och ersättare ska väljas bland ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. ______________________________________________________________

Extraärenden

Val av styrelseledamöter i Lundskruven AB

Val av styrelseledamot och ersättare i Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Val av styrelseledamot och ersättare i Dalaflyget AB

Val av två styrelseledamöter jaämte ersättare i VÄMO Elnät AB

Val av revisorer i Lundskruven AB 

40. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

(Senare del av ljudfilen)

41. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-10-20.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-10-28.

3. Tekniska nämndens beslut 2014-09-25 § 74 att avslå medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg genom Färnäs by, dnr 2014/194 101.

 

Peter Helander                                           Katarina Jönsson

Ordförande                                                  Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213