Kommunfullmäktige 2014-12-01

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

(öppnande och upprop saknas i ljudfilen)

Del 2 

(justering 2014-12-05, kl. 14:00, kanslienheten)

2. Utdelande av Mora kommuns kulturstipendium, kulturpris och miljöpris för år 1014

Del 2

3. Allmänhetens frågestund

4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

5. Kommunplan och skattesats 2015

Del 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 160/2014):
1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2015 med utblick åren 2016-2017.

2. Kommunfullmäktige antar resultatbudget år 2015.

3. Kommunfullmäktige antar styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2015 med utblick åren 2016-2017.

4. Kommunfullmäktige antar nettoinvesteringsbudget om 55 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om hur fördelningen av medel för strukturåtgärder och planeringsreserv ska ske.

6. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplanen

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 163/2014)

Kommunfullmäktige antar LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan.

7. Sammanträdesplan 2015 samt annonsering av sammanträde i ortspressen

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 164/2014):

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2015 för kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

3. Kommunfullmäktiges sammanträden förläggs till Moraparken, om inget annat beslutas av kommunfullmäktiges presidium. 

8. Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ljudfil 7 del 2

Tjänsteförslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagna förändringar i kommunstyrelsens reglemente:
1. Kommunstyrelsen reglemente, § 24 ges följande lydelse:
”Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott (arbetsutskottet). Utskottet består av sju ledamöter och sju ersättare. Utskottet handhar de uppgifter som kommunstyrelsen fastställt i särskild instruktion. Kommunstyrelsens ordförande är ledamot och tillika ordförande i utskottet.”

2. § 25 ges följande lydelse:
”Vice ordförande samt övriga ledamöter och ersättare i utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i styrelsen”.

3. I §§ 26 och 28 byts ordet ”utskotten” ut mot ordet ”utskottet”.

4. Slutligen ändras § 29 till följande lydelse:
”Arbetsutskottet utgör budgetberedning”.

5. Ordet kommunikation förtydligas enligt förslag.

9. Revidering av bolagsordning för Moravatten AB

Ljudfil 7 del 3

Tjänsteförslag:
Moravatten AB:s bolagsordning ändras så att § 9, andra stycket, ges följande lydelse: ”Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.”

10. Revidering av arvodesreglementet

Ljudfil 7 del 4

Tjänsteförslag
1. Under förutsättning att fullmäktige inrättat en post som 2:e vice ordförande i Moravatten AB kompletteras arvodesreglementet, § 5 a, med att detta uppdrag arvoderas med § 2 av grundbeloppet (grundbeloppet är den av inkomstbasbeloppet styrda arvodesnivån).

2. Moraparken AB stryks ur reglementet. 

11. Val av fem ledamöter jämte fem ersättare i gymnasienämnden, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018 samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande

Ljudfil 7 del 5

Notering: Val av ordförande (Orsa) och 1:e vice ordförande (Älvdalen) efter nominering från dessa kommuner. Beslut avseende ordförande och 1:e vice ordförande gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar erforderliga beslut.

12. Val av en ledamot jämte ersättare i servicenämnden i Mora kommun (IS/IT), gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018 samt val av ordförande och vice ordförande

Ljudfil 7 del 6

Notering: Val av ordförande (Orsa) och vice ordförande (Älvdalen) efter nominering från dessa kommuner. Beslut avseende ordförande och 1:e vice ordförande gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar erforderliga beslut.

13. Val av en ledamot jämte ersättare i samverkansnämnden för social myndighetsutövning, gemensam med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018 samt val av ordförande och vice ordförande

Ljudfil 7 del 7

Notering: Val av ordförande (Orsa) och vice ordförande (Älvdalen) efter nominering från dessa kommuner. Beslut avseende ordförande och 1:e vice ordförande gäller under förutsättning att Orsa och Älvdalens kommuner fattar erforderliga beslut.

14. Val av fem ledamöter jämte fem suppleanter till styrelsen för Moravatten AB samt val av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för perioden 2015-2018. 

Ljudfil 7 del 8

Notering: Byte sker i samband med bolagsstämma 2015. Beslutet tas under förutsättning att fullmäktige i p 9 ovan beslutat revidera Moravatten AB:s bolagsordning.

15. Val av tre ledamöter jämte tre suppleanter till styrelsen för Nodava AB, gemensamt med Orsa och Älvdalen, för perioden 2015-2018

Ljudfil 7 del 9

16. Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Del 2, del 3

17. Besvarande av interpellation om inköpsstopp i Mora kommun

Besvarad under punkt 16.

18. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-10.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-11 § 159.

3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-11 §§ 160-175.

4. För- och grundskolenämndens besvarande av medborgarförslag om brister i skolan 2014/187.

5. Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag 2014/206.

 

 
Peter Helander                                 Tove Färje
Ordförande                                        Kanslichef

 


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 december 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213