Kommunfullmäktige 2015-02-02

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

Del 2 

2. Allmänhetens frågestund

3. Mottagande av medborgarförslag

 1. Medborgarförslag om uppdatering och komplettering av bebyggelsehistorisk inventering av Mora kommun.
 2. Medborgarförslag om att skapa ”Mora Racketcenter”.

4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

5. Arbetsordning för kommunfullmäktige

      Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 1/2015)

 1. Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning enligt föreliggande förslag, daterat 2014-11-03.

6. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag för 2014 och utökad budgetram 2015 samt 2016-17

      Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 2/2015)

 1. Socialnämndens hemställan avslås.
 2. Socialnämndens reviderade verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) har hanterats i samband med kommunfullmäktiges beslut om Kommunplan 2015 (2016-2017). En fortsatt beredning sker i samband med kommande planeringsprocess inför Kommunplan 2016.

7. Socialnämndens äskande av medel till halvtidstjänst

     Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 3/2015)

 1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande av medel till en halvtidstjänst.

8. Antagande av detaljplan för Åmåsängsgårdens camping

     Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 4/2015)

 1. Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län.

9. Fastställande av bolagsordning för AB Dalaflyget

Del 2

      Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 5/2015)

 1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för AB Dalaflyget med anledning av ändringarna i kommunallagen.
 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.

10. Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI-kriterierna

      Kommunstyrelsens förslag till beslut (§ 6/2015)

 1. Kommunfullmäktige fastställer AB Dalaflygets uppdrag enligt tjänstemannaförslaget. Förslaget är kostnadsneutralt och innebär krav på uppföljning och kontroll av lämnade stöd i enlighet med kommissionens beslut. AB Dalaflyget ska inge redovisning från bolagets huvudbok vart tredje år. Nästa redovisning bör avse verksamhetsåret 2016.
 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.

11. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 

      Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Christiane Djäken (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
 2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Moderaterna.

12. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

      Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Johanna Hed (C) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
 2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Centern.

13. Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Del 2  Del 3  Del 4  Del 5

 1. Motion från Peter Dahlgren (S) om en biogasstrategi för lokalt klimatarbete.

14. Delgivningar

 1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-01.
 2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13.
 3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-01.
 4. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag angående lekplatser (TN § 101/2014)
 5. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213