Kommunfullmäktige 2015-05-04

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

 (justering 2015-05-07, kl. 13:00, kanslienheten).

2. Information från Venjans Intresseförening

 

3. Allmänhetens frågestund (senare del)

4. Mottagande av medborgarförslag

Del 2

1. Medborgarförslag om bullervall mellan Malungsvägen och Mäxvägen.

2. Medborgarförslag om att en lekpark anläggs vid Noretgården.

5. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

6. Revisionsberättelse

Ljudfil saknas.

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ 

Ljudfil saknas.

8. Mora kommuns årsredovisning för år 2014

Ljudfil saknas.

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 51/2015):

1. Kommunfullmäktige beslutar att 455 tkr disponeras från RUR (resultatutjämningsreserven) för att täcka 2014 års negativa balansresultat.

2. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommun avseende år 2014.

9. Besvarande av motion om broddar till alla pensionärer

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 52/2015):

1. Kommunfullmäktige avslår motionen då föreslagna åtgärder inte är förenliga med kommunallagen.

10. Bredbandsstrategi 2015-2020 för Mora kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 53/2015):

1. Kommunfullmäktige antar, bredbandsstrategi för Mora kommun, daterad 2015-04-15

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att besluta om handlingsplan för genomförande av bredbandsstrategin.

11. Markförvärv Utmeland 135:1

Kommunstyrelsens förslag till beslut (§ 54/2015):

1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Utmeland 135:1 i enlighet med bifogat beslutsunderlag.

2. Kostnaden finansieras inom exploatering under omsättningstillgångar.

12. Markförvärv Kråkberg 13:20

Kommunstyrelsens förslag till beslut (§55/2015):

1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Kråkberg 13:20 i enlighet med bifogat beslutsunderlag.

2. Kostnaden finansieras inom exploatering under omsättningstillgångar.

13. Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Del 2 

Del 3

Del 4

1. Motion från David Örnberg (V) om att Venjan, Söromsjön och Ulvsjön ska finnas med på kartan i nästa nummer av tidningen Nyinflyttad.

2. Fråga från David Örnberg (V) till socialnämndens ordförande om införande av LOV inom hemtjänsten.

3. Interpellation från Lennart Sohlberg (S) till för- och grundskolenämndens ordförande om betyg i årskurs 4.

14. Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-14.

3. Beslut av Älvdalens kommunfullmäktige 2015-03-02, § 13, att godkänna förslag till ändring i bolagsordning för VÄMO Elnät AB.

 

Peter Helander                        Ove Axelsson

Ordförande                               Sekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213