Kommunfullmäktige 2015-06-22

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

del 2

(justering 2015-06-25, kl. 10:00, kanslienheten).

2. Allmänhetens frågestund

3. Mottagande av medborgarförslag

1. Medborgarförslag om affischpelare i Mora centrum och Noret.

4. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

5. Mora kommuns verksamhetsuppföljning kvartal 1, VUP 1

(senare del av ljudfilen)

del 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 68/2015)

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2015.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att inhämta underlag från nämnderna för vidare analys och förslag till åtgärder. En samlad analys ska redovisas i början av september månad.

6. Strategisk plan 2015-2018 

del 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 69/2015):

Strategisk plan 2015-2018 fastställs.

7. Skattesats för år 2016  

del 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 70/2015):

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,81 kr, vilket innebär oförändrad skattesats.

8. Kommunplan för år 2016

del 2

del 3

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 71/2015):

1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2016 med utblick åren 2017-2018.

2. Kommunfullmäktige antar resultatbudget för år 2016.

3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar för år 2016 med utblick åren 2017-2018.

4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2016 motsvarande 115 Mkr.

5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 20 Mkr för år 2016.

6. Kommunstyrelsen uppdras att utifrån analys av rådande underskott och redovisade framtida behov bereda och ge förslag på fördelning av ekonomiska ramar samt ge förslag på reviderade mål utifrån Strategisk plan 2015-2018.

9. Revidering av taxa för Mora brandkår

(senare del av ljudfilen)

del 2

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 72/2015):

Kommunfullmäktige fastställer taxa för Mora brandkår att gälla fr.o.m. 2016-01-01.

10. Godkännande av årsredovisningar och ansvarsfrihet avseende stiftelser för år 2014

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 73/2015):

1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Marget och Stig Richardssons årsredovisning för år 2014 samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.

2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons årsredovisning för år 2014 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.

3. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommuns förvaltade fonder för år 2014 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2014.

11. Godkännande av årsredovisning för Svea och Karl Lärkas stiftelse för år 2014

(senare del av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 74/2015):

1. Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2014.

2. Styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för år 2014.   

12. Vatten- och avloppspolicy

(senare del av ljudfilen) 

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 75/2015):

 Kommunfullmäktige fastställer vatten- och avloppspolicy, daterad 2015-05-04.

13. Verksamhetsområde för vatten och avlopp

(senare del av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 76/2015):

Kommunfullmäktige fastställer nya verksamhetsområden för Mora kommun enligt förslag från Moravatten AB och därmed upphävs tidigare beslutade verksamhetsområden.

14. Verksamhetsområde för vatten och spillvatten inom Ryssa 

(I slutet av ljudfilen)

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 77/2015):

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för vatten och spillvatten för etapp nr. 1 inom Ryssa enligt bilaga 2.

15. Föreskrifter om avfallshanteringen i Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 78/2015):

Kommunfullmäktige fastställer föreskrifter om avfallshanteringen, daterade 2015-04-17.

16. Handlingsprogram för skydd mot olyckor

del 2 

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 79/2015):

Kommunfullmäktige fastställer handlingsprogram för skydd mot olyckor 2015-2018 och riskanalys över händelser som kan föranleda räddningsinsatser i Mora kommun.

17. Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning av del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde, Mora kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 80/2015):

Kommunfullmäktige antar Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m.fl. samt ersättning av del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde, Mora kommun, Dalarnas län.

18. Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl. i Mora kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 81/2015):

1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan för bostäder i Noret norra, del av Noret 1:27 m.fl.

2. Det område som är markerat med rött på plankartan undantas från antagande. Servitut för bussgata och gång- och cykelväg, inom rödmarkerat område, ska tecknas. Servitut ska även tecknas för dike, på plankartan kallat dike1 beläget inom NATUR2, på landstingets fastighet Noret 128:4. Samtliga servitut ska vara tecknade mellan kommunen och landstinget innan detaljplanen antas.

19. Organisationsförändring gällande Mora kommuns energi- och klimatrådgivning

Kommunstyrelsens förslag till beslut (KS § 82/2015)

1. Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska nämnden till Mora-Orsa Miljönämnd från och med den 1 juli 2015.

2. Beslutet ska efterföljas av ett beslut om ändring i Mora-Orsa Miljönämnds reglemente.

20. Val av 13 nämndemän för tiden 2016-2019 

21. Val av tre ledamöter och tre ersättare i styrelsen för Svea och Karl Lärkas Stiftelse för perioden 2015-2018

Förslag till beslut:

Hans-Göran Åhgren, ordförande (Ersättare: Gunnel Söderberg)

Gunnar Nilsson (Ersättare: Karin Lübeck)

Jaakko Mattila (Ersättare: Kjell Hansson Talu)

22. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antecknar redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner till protokollet.

23. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Madeleine Figgé Jonsson (MOP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Morapartiet.

24. Avsägelse från uppdraget som ledamot i för- och grundskolenämnden

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Madeleine Figgé Jonsson och väljer NN till ny ledamot i för- och grundskolenämnden.

25. Avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Madeleine Figgé Jonsson och väljer NN till ny ersättare i socialnämnden.

26. Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

27. Delgivningar

(senare del av ljudfilen) 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-04.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-19.

3. Kommunstyrelsens beslut 2015-05-19, § 87 ”Redovisning av hur kommunens bolag följt bolagsordning och ägardirektiv under verksamhetsåret 2014”, dnr 2015/00098 107.

4. Länsstyrelsens protokoll 2015-05-21 enligt vilket Carina Jannesson utsetts till ersättare i kommunfullmäktige för Moderaterna (efter Maria Olsson), dnr 2015/00210 101.

5. Socialnämndens rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 16 kap 6 § och LSS under första kvartalet 2015, dnr 2015/00213 700.

 

Peter Helander                          Ove Axelsson

Ordförande                                 Sekreterare 
 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213