Kommunfullmäktige 2015-09-21

Öppnande, närvaro, behörighet och justering

del 2  

Informationsärenden

1. Information om Mora gymnasiums toleransprojekt.

2. Öka beslutsfattarnas kunskaper kring arbetet med klimat- och energifrågor.  

(ärendet startar vid 21.20)

Allmänhetens frågestund (Utgick)

Mottagande av medborgarförslag

1. Medborgarförslag om dekorering av Moras infarter och rondeller.

2. Medborgarförslag om rastplats för hundar.

3. Medborgarförslag om rastplats för hundar.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

 

Beslutsärenden 

1. Driftform för planerat nytt särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen

del 2

Förslag till beslut

1. Driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO), enligt socialtjänstlagen, 32 platser ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

2. Driftform för planerad ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

(slutet av ljudfilen)

Förslag till beslut

Driften av planerad ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

3. Mora kommuns delårsbokslut och verksamhetsuppföljningsprognos 2

del 2

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 2015-07-31 och verksamhetsuppföljningsprognos för perioden januari- juli 2015.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till beslut om fortsatt arbete med att nå en ekonomi i balans i samband med fortsatt budgetberedning.

3. Kommunfullmäktige beslutar om en utökad låneram med 40 miljoner kronor utöver 20 miljoner kronor enligt Kommunplan 2015.

4. Organisationsförändring avseende Mora kommuns energi- och klimatrådgivare

del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överför energi- och klimatrådgivningsverksamheten från tekniska nämnden till Mora Orsa Miljönämnd från och med den 1 oktober 2015.

5. Redovisning och utbetalande av partistöd 2015 

(del av filen saknas, ljud kommer efter 4.54)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för andra halvåret 2015 ska utbetalas till de partier som i enlighet med av kommunfullmäktige fastställt regelverk inkommit med begärda uppgifter.

6. Tillägg till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst i dess kompletterade lydelse.

7. Besvarande av motion om placering av skulpturen Swedish Delight

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del den avser ny placering av konstverket och uppdrar till stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet med ny placering av konstverket. 2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om verkställande innan hösten 2015.

8. Besvarande av motion om organisation mm för nationaldagsfirande 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar med nedan lämnad redovisning motionen besvarad.

9. Besvarande av motion om lokalproducerad och/eller ekologisk mat i skola & förskola

(filen startar efter 1.30) 

del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förklarar med nedan nämnda redovisning motionen besvarad.

10. Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik resp Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Uppdragsavtal om samordning för särskild kollektivtrafik.

11. Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

(filen startar vid 0.47)

del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av reglementet för krisledningsnämnden.

12. Ansvarsfrihet för Region Dalarnas förbundsdirektion 

del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas förbundsdirektion ansvarsfrihet för år 2014. 

13. Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun.

14. Revidering av socialnämndens reglemente

(filen startar vid 16.28)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslag till revidering av reglemente för socialnämnden.

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor 

1. Motion från David Örnberg (V) om att Mora kommun genomför en upphandling så att en solkarta över Mora blir en verklighet.

(filen startar vid 17.13) 

2. Motion från David Örnberg (V) gällande Mora kommuns policy inom social ekonomi.

(filen startar vid 18.15)

Delgivningar

(filen startar vid 18.53)

1. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 1 restrapport.

2. Ny ersättare för ledamot i KF.

3. Besvarande av medborgarförslag Lekpark.

4. Besvarande av medborgarförslag Rondell.

5. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 2 år 2015.

6. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-22.

7. Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-23.

8. Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-08.

 

 

Peter Helander                                  Ove Axelsson

Ordförande                                         Sekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 september 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213