Kommunfullmäktige 2015-10-26

Öppnande, närvaro, justering  

Informationsärenden 

1. Information om flygtrafik på Mora Siljan flygplats

Allmänhetens frågestund

del 2, del 3

Mottagande av medborgarförslag (inga förslag fanns)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

del 2

Beslutsärenden 

1. Fastställande av Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun

del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun.

2. Besvarande av motion Morahästens dag

(senare del av ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunledningskontorets yttrande. 

3. Besvarande av motion om biogasstrategi

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunledningskontorets yttrande.

4. Godkännande av VÄMO Elnät AB:s delårsrapport per 2015-07-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner VÄMO Elnät AB:s delårsrapport.

5. Godkännande av årsredovisningar och ansvarsfrihet för år 2014 avseende stiftelser 

Förslag till beslut

 1. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsre-dovisning för år 2014, samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfri-het för år 2014.

2. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2014, samt beviljar styrelseledamö-terna ansvarsfrihet för år 2014.

3. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2014, samt beviljar styrelseledamöterna an-svarsfrihet för år 2014.

4. Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsre-dovisning för år 2014, samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfri-het för år 2014.

6. Organisation av verksamheterna flyktingmottagning och ensam-kommande barn

Förslag till beslut

1. Verksamheten, boende för ensamkommande barn med tillhörande ut-slussningsverksamhet, flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden. Tillhörande verksamhetsbidrag från Migrationsverket tillförs socialnämnden.

2. 2015 års överskott för verksamheten boende för ensamkommande barn förs över från kommunstyrelsen till socialnämnden.

3. Flyktingmottagning och centrala integrationsfrågor organiseras under kommunstyrelsen.

4. Revidera kommunstyrelsens reglemente § 2, punkt 2 till följande lydelse: ansvaret för flyktingmottagning och kommunens centrala integ-rationsfrågor.

7. Förändrad samverkan inom gemensam nämnd för social myndighetsutövning 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att ansvara för utredning och placering av de ensamkommande barn som befintlig organisation inom den ge-mensamma nämnden inte har kapacitet att hantera. 

8. Riktlinjer för Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige upphäver samtliga tidigare beslut om premieringar avseende idrottsprestationer.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till riktlinjer för Mora kommuns uppvaktning för utförd idrottsprestation.

9. Särskild medlemsinsats till Kommuninvest år 2015

Förslag till beslut

Mora kommun betalar in särskild medlemsinsats upp till högsta nivån, 900 kronor/invånare (ca 7 988 tkr) till Kommuninvest Ekonomisk förening (org nr 716453-2071) under 2015. Den särskilda medlemsinsatsen får finansieras via nyupplåning. 

10. Finansiering av reguljär flygtrafik Mora-Arlanda 

del 2

Förslag till beslut

Finansiering av reguljär flygtrafik, sträckan Mora-Arlanda, på Mora Siljan Flygplats under åren 2016-2019 (4 975 000 kr/år) sker i respektive års kommunplan. 

11. Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2016

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdes-plan 2016 för kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

12. Mora kommuns antagande av avsiktsförklaring kopplad till strategin "Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion"

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar Region Dalarnas avsiktsförklaring kring ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion” med förbehållet kring organisation av den egna verksamheten.

13. Val av ny ledamot i tekniska nämnden 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i tekniska nämnden

14. Avsägelse från uppdragen som ledamot i gymnasienämnden samt ersättare i kulturnämnden och kommunstyrelsen

(senare del av ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

15. Val av ny ersättare i kulturnämnden

(senare del av ljudfilen) 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i kulturnämnden

16. Val av ny ledamot i gymnasienämnden 

(senare del av ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gymnasienämnden.

17. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ersättare i kommunstyrelsen.

18. Besvarande av interpellation om effekterna av den upphandlade fastighetsskötseln

del 2

(senare del av ljudfilen)

Förslag till beslut

-

19. Avsägelse från Caroline Guth (MP) som ersättare i kulturnämnden. Till ny ersättare föreslås Tony Molin (MP).

del 2

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor  

Delgivningar

(senare del av ljudfilen) 

1. Sammanställning av fullmäktigeledamöternas reflektioner kring sin egen roll i energi- och klimatarbetet.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-06.

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2015-09-21


Peter Helander                                Ove Axelsson

Ordförande                                       Sekreterare 
 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213