Kommunfullmäktige 2015-11-30

Öppnande, närvaro, justering  

Del 2

Utdelande av Mora kommuns kulturpris, kulturstipendium och miljöpris för år 2015

Allmänhetens frågestund  (inga frågor ställdes)
Mottagande av medborgarförslag (inga medborgarförslag fanns)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden

1. Fastställande av Föreskrifter om avfallshantering Mora kommun

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreskrifter om avfallshanteringen, daterade 2015-04-17.

2. Reviderad kommunplan 2016

Del 2 

Förslag till beslut:

1. Årets resultat fastställs till 5,6 mkr år 2016, 5,3 mkr 2017 och 7,0 mkr 2018.

2. Socialnämndens ram ökas med 18 mkr som en förstärkning av ökade behov, varav 10 mkr är strukturmedel i avvaktan på resultat från pågående effektiviseringsåtgärder.

3. Socialnämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 7 mkr under 2016.

4. För- och grundskolenämndens ram ökas med 6,5 mkr som en förstärkning av ökade behov, varav 1,5 mkr är strukturmedel i avvaktan på resultat från pågående effektiviseringsåtgärder.

5. För- och grundskolenämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviseringsåtgärder motsvarande 5 mkr under 2016.

6. Kommunstyrelsens ram ökas med 2 mkr för finansiering av avtal om flygförbindelser, varav 2 mkr är strukturmedel dessutom omfördelas 2 mkr från kommunstyrelsens utvecklingsmedel under 2016 samt 1 mkr omfördelas inom kommunstyrelsen utifrån besparingsåtgärder.

7. Kommunstyrelsen tillsammans med gymnasienämnden, byggnadsnämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra besparings/effektiviserings-åtgärder motsvarande 5 mkr under 2016 varav översyn av politiska ersättningar ingår. 

8. Uppdra till kommunstyrelsen att samordna besparingsåt-gärderna inom punkt 7.

9. Uppdra till kommunstyrelsen att införa kommunövergripande rutiner för att pröva nyinrättande av tjänster inom hela kommunen.

10. Uppdra till kommunstyrelsen att fortsatt samordna och utarbeta förslag till utveckling och effektiviseringar i syfte att nå ekonomiska besparingar.

11. Om en investeringsram på 132,4 mkr för 2016, 90 mkr 2017 och 70 mkr 2018. 

3. Risk- och sårbarhetsanalys Mora kommun mandatperiod 2015-2018

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar föreslagen risk- och sårbarhetsanalys Mora kommun mandatperiod 2015-2018 daterad 2015-10-07.

4. Driftform för planerad ny gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

Förslag till beslut:

Driften av planerad ny gruppbostad enligt LSS, sex platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

5. Driftform för planerat nytt särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (slutet av ljudfilen) 

Del 2, Del 3

Förslag till beslut:

Driften av planerat nytt särskilt boende (SÄBO) enligt socialtjänstlagen, 32 platser, ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

6. Taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhet 2016 

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar 2016 års taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet.

7. Nya Visit Dalarna 

Del 2, Del 3

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna enligt bilaga. 

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal och bolagsordning.

3. Mora kommun tecknar sig för 60 aktier á 1 000 kronor, totalt 60 000 kronor. Nuvarande aktieinnehav hanteras enligt beskrivning sid 13 i ”Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 2015-10-07”. Finansieringen belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

4. Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till grundavtal enligt bilaga. Nuvarande avtal med Siljan Turism ersätts med det nya om planerade Nya Visit Dalarna genomförs. Finansiering av grundavtal 3 406 000 kronor belastar kommunstyrelsens ansvar 030 utvecklingschef, verksamhet 232 Siljan Turism och sammanslagningskostnad 81 818 kronor belastar kommunstyrelsens utvecklingsmedel. 

5. Mora kommun ska verka för att huvudkontoret för bolaget ska lokaliseras till ovansiljan.

8. Godkännande om borgensåtagande för Region Dalarna 

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner att Region Dalarna tecknar en proprieborgen om 8 750 000 kronor för köp av 1,25 tågset.

9. Val av ny ersättare i kulturnämnden 

Förslag till beslut: Kommunfullmäktige väljer NN till ny ersättare i kulturnämnden efter Malin Norell (S).

10. Val av ny ledamot i gymnasienämnden

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gymnasienämnden efter Malin Norell (S).

Besvarande av interpellation från Karin Lübeck (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) om kommunens arbete med flyktingmottagande 

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Delgivningar 

1. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner t.o.m. december 2015.

2. Protokoll från styrelsemöte med VÄMO Elnät AB den 10 september.

3. Kommunstyrelsens protokoll 10 november.

 


Peter Helander                                          Ove Axelsson

Ordförande                                                 Sekreterare

 


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213