Kommunfullmäktige 2016-02-01

Öppnande, närvaro, justering

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag

Kommunstyrelsens ordförande har ordet  

Beslutsärenden

1. Revidering av riktlinjer för investeringar

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för investeringar i Mora kommun.

2. Riktlinjer för exploateringsverksamhet

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för exploateringsverksamhet i Mora kommun. 

3. Besvarande av motion om strandlinjen vid Sanda badplats i Mora Noret

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunlednings-kontorets yttrande.

4. Vatten- och avloppsplan Mora kommun

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar Plan, vatten och avlopp.

5. Antagande av VA-taxa Mora kommun

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Mora kommun att gälla från och med 2016-07-01.

6. Revidering av reglemente och avtal för gemensamma nämnden för myndighetsutövning

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14, med följande tillägg i avtalet: Punkt 5 (Ekonomi) ges meningen om fördelningsnyckel följande lydelse: I proportion till nedlagd arbetstid (Mora 57 %, Orsa 22 %, Älvdalen 21 %).

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

7. Revidering av reglemente och avtal för Mora Orsa Miljönämnd

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14. 2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

8. Revidering av reglemente och avtal för gemensamma servicenämnden lön

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar daterade 2015-09-14.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

9. Revidering av reglemente och avtal för gemensamma servicenämnden IS/IT

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

10. Program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till program för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare, mandatperioden 2015-2018.

11. Avveckling av Musik vid Siljan

Förslag till beslut:

1. Kommunstyrelsen uppdras att avveckla Musik vid Siljan AB:s verksamhet 2. Kommunstyrelsen uppdras att utreda Musik vid Siljan AB:s ekonomiska och andra värden. 3. Kommunstyrelsen uppdras att avveckla Musik vid Siljan AB. 4. Beslutet gäller under förutsättning av att övriga ägare fattar likartat beslut.

12. Medborgarförslag - Införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Mora kommun

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

13. Reviderade ekonomiska ramar 2016

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar, med anledning av fördelning av beslutad besparing enligt kommunplan 2016 och som en konsekvens av ändrade internhyror, att ekonomichefen erhåller mandat att revidera nämndernas ekonomiska ramar genom omfördelning utan att nettoramen förändras.

14. Avsägelse av uppdrag

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Carina Jannessons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Mora Orsa miljönämnd.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i Mora Orsa miljönämnd.

Besvarande av interpellation från Gösta Frost (S) till kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) rörande upphandling och byggande av ett nytt särskilt boende för äldre

(ärendet startar 1.38 in i ljudfilen)

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor  

Del 2, Del 2

Delgivningar

1. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 3 2015

2. Protokollsutdrag med svar från tekniska nämnden 

3. Protokollsutdrag med svar från tekniska nämnden

4. Verksamhetsberättelse 2015

5. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-01-19  

 

Peter Helander                                  Ove Axelsson

Ordförande                                         Sekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 februari 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213