Kommunfullmäktige 2016-03-14

Öppnande, närvaro, justering (Ljudfil saknas)

Allmänhetens frågestund (Ljudfil saknas, men inga frågor fanns)

Mottagande av medborgarförslag

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

  

Beslutsärenden

1. Riktlinjer för exploateringsverksamhet

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar, med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna, riktlinjer för exploateringsverksamhet.

2. Revidering av riktlinjer för investeringar

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar, med de av kommunstyrelsen föreslagna ändringarna, riktlinjer för investeringar.

3. Besvarande av motion om reserverade p-platser för ökad elbilsanvändning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad utifrån lämnad redogörelse i sammanfattningen.

4. Besvarande av motion om förbättrade möjlighet för föreningar att arbeta med EU-projekt

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige förklarar med lämnad redovisning motionen vara besvarad.

5. Besvarande av motion om kolonilotter i Mora

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

6. Besvarande av medborgarförslag om sänkt hastighet utanför brandstationen

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med lämnad sammanfattning.

2. Mora Kommun vidarebefordrar medborgarförslaget till Trafikverket.

7. Besvarande av motion om regelverk för investeringslån till föreningar

Förslag till beslut:

1. Tekniska nämndens uppdras att genomföra en utvärdering av reglemente för föreningsbidrag som inkluderar en utvärdering av så kallat investeringslån till föreningar.

2. Motionen anses vara besvarad. 

8. Besvarande medborgarförslag om gemensam ambulans- och räddningsstation

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige ställer sig positiva till förslaget och med lämnad sammanfattning anses medborgarförslaget besvarat.

9. Besvarande av motion om solkarta

Förslag till beslut:

1. Miljönämnden uppdras att undersöka förutsättningar att på kommunens webbplats ta fram eller länka till lämpligt hjälpmedel för att bedöma solinstrålning på fastigheter i kommunen.

2. Motionen anses besvarad.

10. Besvarande av motion om policy inom social ekonomi

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande.

11. Revidering av avtal och reglemente för gemensamma gymnasienämnden

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige fastställer avtal och reglemente enligt till ärendet hörande handlingar, daterade 2015-09-14, med följande tillägg och förändringar i avtalet: 

  • Punkt 1 (Bakgrund och syfte) orden ”med oförändrade medel” stryks.
  • En ny punkt 4.3 tillförs med följande text: Verksamhetsråd – Ett verksamhetsråd ska finnas. Rådet består av kommuncheferna i de samverkande kommunerna. Rådet ska i respektive kommun aktivt stödja den gemensamma nämndens arbete med att upprätthålla partsavsikten. Rådet ska träffas regelbundet och dessa träffar bör ske i anslutning till nämndens sammanträden. 
  • Punkt 6.5 (Överläggning med kommunstyrelsernas presidier) tillförs följande text: Vid dessa träffar ska verksamhetsplaneringsfrågor samt lokalisering av nämndens program, SFI och vuxenutbildning förankras.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar samma beslut.

12. Kommunal borgen till KAIS Mora IF

Förslag till beslut:

Så som för egen skuld ingå kommunal borgen om maximalt 5,0 mkr under förutsättning att klubben upprättar en amorteringsplan. Kommunens borgensåtagande minskar med motsvarande belopp årligen.

13. Revidering av avtal för Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet, enligt förslag 2016-01-07.

14. Upphävande av fullmäktiges beslut 2015-11-30 angående nya Visit Dalarna

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut § 130/2015 att godkänna delägande och engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts och inte kommer att verkställas.

15. Partistöd 2016

Förslag till beslut:

1. Partistöd 2016 betalas ut till i kommunfullmäktige representerade partier enligt till ärendet hörande handling daterad 2016-01-07.

2. Partistödet betalas ut i två omgångar (mars och september). 3. Parti som inte lämnar redovisning för år 2015 utvisande att stödet har använts till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin kommer inte att erhålla någon utbetalning i september.

16. Utökning av kommunal borgen till Moravatten AB

Del 2

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Moravatten AB:s låneförpliktelser om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

17. Avsägelse från uppdraget som ledamot i gemensamma                   gymnasienämnden

Förslag till beslut:

1. Kommunfullmäktige godkänner Lars Rydstedts (M) avsägelse från                  uppdraget som ledamot i gemensamma gymnasienämnden. 

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gemensamma                gymnasienämnden.

Besvarande av interpellation från Bigitta Sohlberg (S) till kommunalrådet Malin Höglund (M) om folkhälsoarbetet

Besvarande av interpellation från Lennart Sohlberg (S) till tekniska nämndens ordförande Åke Knutz (C) rörande städverksamheten

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

(I ljudfilen efter 13.48)

Delgivningar

(I ljudfilen efter 14.27)

1. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 4 2015

2. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-02-23

 

 

Peter Helander                          Ove Axelsson

Ordförande                                 Sekreterare

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 mars 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213