Kommunfullmäktige 2016-05-02

Öppnande, närvaro, justering

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag

Kommunstyrelsens ordförande har ordet  

(del 1 från 30.19 på filen)

Del 2 (till 9.44 på ljudfilen)

Information om arbetet med regionindelning 

(från 12.06 på filen)

 

Beslutsärenden

1. Revidering av mål kommunplan 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av mål och mått Kommunplan 2016.

2. Besvarande av motion om skyndsamt planarbete

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med kommunledningskontorets yttrande.

3. Avgifter för mat till boende på Triangeln

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner att en ny avgift tas ut för mat till självkostnadspris på 1800 kronor/månaden för boende på Triangeln from 2016-06-01.

4. Revisionsberättelse för år 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till handlingarna.

5. Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

(till 24.21 på filen) 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

6. Mora kommuns årsredovisning för år 2015 (Ärendet utgick)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2015.

7. Bolagsordning för AB Dalaflyget

(från 24.21 på filen)

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till reviderad bolagsordning för AB Dalaflyget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga delägare i bolaget fattar samma beslut.

8. Partistöd 2016

Förslag till beslut

Parti som inte lämnar redovisning för år 2015 utvisande att stödet har använts till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin kommer inte att erhålla någon utbetalning i september.

9. Besvarande av motion om elbilsstrategi 

(till 24.25 på filen) 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen i sin helhet. 

10. Likvidation av VÄMO Elnät AB

(från 24.25 till 25.33 på filen)

Förslag till beslut

1. VÄMO Elnät AB försätts i likvidation.

2. Bolagsverket föreslås utse PWC Sverige till likvidator. 3. För att klara bolagets kostnader fram tills likvidationen är gen0mförd anslås 35 600 kr vilket belastar kommunstyrelsen.

11. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Kommunstyrelsens förslag till beslut presenteras vid sammanträdet.

12. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

(från 25.33 till 26.07 på filen) 

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Fardosa Andersson (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige begär att länsstyrelsen företar ny sammanräkning för att utse ersättare för Centern. 

13. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kulturnämnden

(från 26.07 till 27.07 på filen) 

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Fardosa Andersson från uppdraget som ledamot i kulturnämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i kulturnämnden.

14. Val av ny ledamot i kulturnämnden (del 1 från 27.07 på filen)

Del 2

Förslag till beslut

1. NN väljs till ledamot i kulturnämnden.

2. NN väljs till 1:e vice ordförande i kulturnämnden.

3. NN väljs till ledamot i Svea och Karl Lärkas Stiftelse. 

Nytillkomna beslutsärenden

15

16

17

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor 

Delgivningar

(från 5.15 på filen) 

1. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-03-22

2. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-04-12  

 

Peter Helander                                     Ove Axelsson

Ordförande                                            Sekreterare 
 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213