Kommunfullmäktige 2016-06-20


 

Öppnande, närvaro, justering 

Allmänhetens frågestund (inga frågor ställda)

Mottagande av medborgarförslag

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden

1. KF - Mora kommuns årsredovisning för år 2015 

Del 2, Del 3, Del 4

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för år 2015.

2. Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 

Förslag till beslut

 -

3. Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 1 2016

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2016.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till samtliga nämnder att vidta åtgärder för nå ekonomi i balans.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inhämta underlag från nämnderna för vidare analys och förslag till åtgärder.

4. Kommunplan 2017 

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2017 med utblick åren 2018-2019.  

2. Kommunfullmäktige godkänner resultatbudget år 2017.

3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2017 med utblick åren 2018-2019.

4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2017 motsvarande 109

mkr.

5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 40 mkr för 2017.  

5. Skattesats för år 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats för år 2017, vilket innebär 22,81 kronor.

6. Nyupplåning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2016 nyupplåna  30 miljoner kronor, det vill säga öka kommunens låneskuld med 30 miljoner kronor till maximalt 50 miljoner kronor 2016. 

7. Revidering av socialnämndens reglemente

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige reviderar socialnämndens reglemente avseende § 12, fjärde stycket, till följande lydelse: Kallelsen bör på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen.

8. Revidering av maxtaxa inom vård och omsorg

(vid 7.30 på ljudfilen)

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. den 1 juli 2016 ändra maxtaxan för vård och omsorg från 1 772 kr/mån till 1 991 kr/mån samt vad avser bostad för särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen från 1 846 kr/mån till 2 045 kr/mån. 2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2015-11-30, § 129, i den del som avser taxor och avgifter inom ovan angivna områden.

Avgifter för kommunala anläggningar och lokaler

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige antar nya avgifter enligt bifogat förslag, daterat 2016-04-12, antas att gälla fr.o.m. 2016-07-01.

2. Samtliga tidigare beslut rörande taxor och avgifter som rör i punkt 1 beslutade anläggningar och lokaler upphävs.

10. Besvarande av motion om att även Venjan, Söromsjön och Ulvsjön ska finnas på kartan i tidningen Nyinflyttad

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen.

11. Besvarande av motion om MSC-märkt fisk

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

12. Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Åke Knutz från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i kommunstyrelsen.

13. Avsägelse från uppdraget som ledamot och ordförande i tekniska nämnden

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Åke Knutz från uppdraget som ledamot, tillika ordförande, i tekniska nämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i tekniska nämnden. 3. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ordförande i tekniska nämnden.

14. Avsägelse från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ersättare i kommunstyrelsen.

15. Avsägelse från uppdraget som nämndeman i Mora tingsrätt

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

2. Kommunfullmäktige väljer Sven-Erik Larsson (KD) till ny nämndeman i Mora tingsrätt.

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande rörande protokollföring

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om redovisning av kostnader för byggnation av särskilt boende i Noret norra

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om energioptimeringsarbeten

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om redovisning av komponentavskrivningar

(vid 2.42 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation till från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om underhåll av fastigheter

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) tekniska nämndens ordförande om internhyressystemet

(vid 1.17 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om fastighetsunderhåll och drift

(vid 2.45 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om brukarmöten

(vid 4.16 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om planerat underhåll

(vid 6.00 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om storstäds- golvvårds- och fönsterputsplan

(vid 7.10 på ljudfilen) 

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om arbetsmiljöfrågor

(vid 9.15 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om upphandlingsorganisation m.m.

(vid 12.15 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till tekniska nämndens ordförande om städkvalitet

(vid 15.01 på ljudfilen)

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om serviceplan 

(vid 16.35 på ljudfilen) 

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om samordnad fastighetsförvaltning

(vid 18.00 på ljudfilen) 

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om internhyror 

(vid 19.15 på ljudfilen) 

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om konsultuppdrag för arbetet med bostadsutveckling 

(vid 21.48 på ljudfilen) 

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till för- och grundskolenämndens ordförande om lokalutredning

(vid 24.22 på ljudfilen) 

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till för- och grundskolenämndens ordförande om utfallet av städentreprenad

(vid 25.23 på ljudfilen) 

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till socialnämndens ordförande om ersättning till boendestödjare

(vid 28.15 på ljudfilen)

Besvarande av fråga från Christer Johansson (V) till socialnämndens ordförande om socialnämndens resultat 2015

(vid 29.52 på ljudfilen)

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till socialnämndens ordförande om boendeformer i äldreomsorgen

(vid 31.03 på ljudfilen) 

Besvarande av interpellation från Christer Johansson (V) till socialnämndens ordförande om byggnationer av äldreboenden

(vid 34.10 på ljudfilen)


Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Delgivningar

1. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner tom 2016-05-02

2. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 1 2016

3. Ny ersättare i kommunfullmäktige

4. Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

5. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

6. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-05-31  

 

Peter Helander                               Ove Axelsson

Ordförande                                      Sekreterare 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 juni 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213