Kommunfullmäktige 2016-09-19

 

Öppnande, närvaro, justering 

Utdelning av Mora kommuns idrottspris

Allmänhetens frågestund (utgick, inga frågor inkomna)

Mottagande av medborgarförslag

Del 2 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om att återinföra habiliteringsersättning samt överlåter besvarandet av detsamma till socialnämnden.

2. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om husbilsuppställningsplats samt överlåter besvarandet av detsamma till kommunstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om hundgård mellan E45 och Mäxvägen samt överlåter besvarandet av detsamma till tekniska nämnden.

4. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om att anlägga en stadspark intill Saxviken samt överlåter besvarandet av detsamma till kommunstyrelsen.

5. Kommunfullmäktige tar emot medborgarförslag om utomhusbassäng vid badhuset samt överlåter besvarandet av detsamma till kommunstyrelsen nämnden.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Beslutsärenden 

1. Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP2 och delårsrapport 2016.

2. Detaljplan för ny räddningsstation, del av Utmeland 25:38 m.fl. vid Mäxvägen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förslås besluta:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för ny räddningsstation, del av Utmeland 25:38 m fl vid Mäxvägen.

3. Detaljplan för Kyrkogatans norra del Stranden 35:1 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Kyrkogatans norra del Stranden 35:1 m.fl., i Mora kommun, Dalarnas län.

4. Riktlinjer vid försäljning av Mora kommuns fastigheter till föreningar 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: …

5. Försäljning av Sollerö kommunalhus 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av Sollerö kommunalhus på villkor enligt till ärendet hörande köpekontrakt.

2. Uppdra till tekniska nämndens ordförande att underteckna för försäljningens genomförande erforderliga handlingar.

3. I överlåtelsen till föreningen ingår driftbidrag om 300 000 kronor per år under två år, vilket belastar tekniska nämndens budget. 

4. Nedskrivning av fastighetens bokförda värde om cirka 1,6 miljoner kronor ska belasta kommunens gemensamma finansförvaltning. 

6. Avslutande av vänortsförbindelser med Gausdal, Vörå och Kadrina kommun samt uppsägning av avtal med Föreningen Norden 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Mora kommun avslutar vänortsförbindelserna med Gausdal, Vörå och Kadrina kommuner samt säger upp samarbetsavtalet med Föreningen Norden Mora.

7. Revidering av bolagsordning för Siljansutbildarna AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Bolagsordningen för Siljansutbildarna AB förändras i § 9 vad avser styrelsens sammansättning innebärande att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter samt lägst tre och högst fem suppleanter.

8. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen M/S Gustaf Wasa för år 2015 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen M/S Gustaf Wasas årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015.

9. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2015 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015.

10. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015. 

11. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Mora kommuns förvaltade fonder för år 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015.

12. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond för år 2015 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015.

13. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Mora för år 2015 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Moras årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015. 

14. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasium för år 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasiums årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015.

15. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea och Karl Lärkas Stiftelse för år 2015 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas Stiftelses årsredovisning för år 2015 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2015. 

16. Ansvarsfrihet för Norra Dalarnas Finsamförbunds styrelse för år 2015

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas Finsamförbunds styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

17. Ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas förbundsdirektion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

18. Nytt SGEI-förordnande för AB Dalaflyget 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige beslutar att genom tilläggsbeslut ändra/förtydliga tidigare utfärdat SGEI-förordnande för AB Dalaflyget avseende:

a. omfattningen av de tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som AB Dalaflyget ska tillhandahålla, b. kraven avseende redovisning och  c. villkoren för AB Dalaflygets rätt till ersättning för dessa tjänster.  I övrigt gäller förordnandet. Vid inbördes motstridighet ska bestämmelserna i detta tilläggsbeslut äga företräde.

2. Förordnandet gäller fram till 2026-07-30.

19. Sammanträdesplan 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2017 för kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktiges sammanträden kungörs i Mora Tidning.

20. Avsägelse från uppdrag som ledamot i gemensamma gymnasienämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner Göran Nilssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i gemensamma gymnasienämnden. 

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gemensamma gymnasienämnden. 

21. Avsägelse från uppdrag som ledamot i gemensamma gymnasienämnden 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner Maria Bäckströms (MOP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gemensamma gymnasienämnden.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i gemensamma gymnasienämnden. 

22. Avsägelse från uppdrag som ledamot i för- och grundskolenämnden och som ersättare i kommunstyrelsen

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner Hasan Kizils (S) avsägelse från uppdragen som ledamot i fullmäktige, ledamot i för- och grundskolenämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige begär, hos Länsstyrelsen, ny sammanräkning för Socialdemokraterna. 

3. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ledamot i för- och grundskolenämnden.

4. Kommunfullmäktige väljer NN till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige tar emot motion från Lennart Sohlberg (S) om GC- och ”blåljus”-bro mellan Noret och Sandängarna.

2. Kommunfullmäktige tar emot motion från Karin Lübeck (S) om livaktiga föreningar, ett aktivt centrum och ett centralt föreningshotell.

Delgivningar 

Del 2

1. Miljöpartiets redovisning av partistödets användning 2015.

2. Moracenterns redovisning av partistödets användning 2015.

3. Liberalernas redovisning av partistödets användning 2015.

4. Sverigedemokraternas redovisning av partistödets användning 2015.

5. Morapartiets redovisning av partistödets användning 2015.

6. Vänsterpartiets redovisning av partistödets användning 2015.

7. Socialdemokraternas redovisning av partistödets användning 2015.

8. Kristdemokraternas redovisning av partistödets användning 2015.

9. Moderaternas redovisning av partistödets användning 2015.

10. Inspektionsprotokoll.

11. Revisionsrapport - granskning Morastrand AB.

12. Ny ledamot i kommunfullmäktige.

13. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 2 2016.

14. Revisionspm - granskning av kommunens införande av komponentredovisning.

15. Revisionsrapport - granskning förstudie rörande beredskap för ökat flyktingmottagande.

16. Revisionsrapport - Investeringspolicy och praktisk hantering av investeringar.

17. Byggnadsnämndens beslut.

18. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-08-30.

 


Peter Helander                                  Katarina Jönsson 

Ordförande                                         Sekreterare  


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 september 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213