Kommunfullmäktige 2016-11-14

Öppnande, närvaro, justering

Allmänhetens frågestund 

Mottagande av medborgarförslag 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

 

Beslutsärenden 

1. Reviderad kommunplan 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige fastställer resultatbudget till 12,3 miljoner kronor för år 2017, 12,2 miljoner kronor för år 2018 och 12,0 miljoner kronor för år 2019.

2. Kommunstyrelsens ram ökas tillfälligt år 2017 med 3 miljoner kronor. Medel tas ur strukturåtgärder.

3. För- och grundskolenämndens ram ökas tillfälligt år 2017 med 4,0 miljoner kronor. Medel tas ur strukturåtgärder.

4. Investering för projektet Nytt särskilt boende Noret Norra ökas med 11,4 miljoner kronor till 62,4 miljoner kronor.

5. Investering för projektet Nytt LSS-boende Morkarlby ökas med 1,5 miljoner kronor till 14,9 miljoner kronor.

6. Investering för projektet Utbyggnad Mora flygplats ökas med 4,7 miljoner kronor till 37,9 miljoner kronor.

7. Investeringsram på 130 miljoner kronor för 2017, 70 miljoner kronor för 2018 och 70 miljoner kronor för 2019 fastställs. 

8. 2017 års taxor och avgifter för socialnämndens verksamhet antas.

9. Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av mål i Kommunplan 2017.  

2. Besvarande av motion om genomlysning av kommunens ekonomi, styrning och förvaltningsstruktur m.m. 

Förslag till beslut

 Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunstyrelsen uppdras att ta fram och besluta om direktiv till ledningsgruppen för det fortsatta arbetet med ekonomi, kvalitets- och verksamhetsstyrning, effektiviseringsåtgärder m.m. i enlighet med motionärens intentioner.

2. Motionen förklaras härmed besvarad.  

3. Besvarande av motion om att stoppa investeringar i olja, kol och fossilgas

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige anser motionen därmed vara besvarad.  

4. Markförvärv av fastigheten Mora Kråkberg 120:1 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Mora kommun förvärvar fastigheten Mora Kråkberg 120:1 för 4 550 000 kronor.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att verkställa beslutet.  

5. Markförvärv av fastigheten Mora Stutt 213:18

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Mora kommun förvärvar fastigheten Mora Stutt 213:8 för 1 250 000 kronor.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att verkställa beslutet.  

6. Organisation för ungdomsdemokratifrågor 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige överför från och med 2017-01-01 ansvaret för ungdomsfrågor från kulturnämnden till kommunstyrelsen.

2. Budget för ungdomsarbetet (ansvar 3012) överförs till kommunstyrelsen med undantag av 108 000 kr som avser kostnader för lokalhyra.

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån utvärdering av det ungdomspolitiska programmet och den regionala avsiktsförklaringen definiera syftet med ungdomsdemokratifrågorna och den fortsatta inriktningen med arbetet.  

7. Avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner Tim Nordlunds (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i gymnasienämnden.

2. Till ny ledamot i gymnasienämnden väljs NN.   

8. Avsägelse från uppdrag som ledamot i för- och grundskolenämnden och som ersättare i socialnämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner Åsa Bergs (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i för- och grundskolenämnden och som ersättare i socialnämnden.  2. Till ny ledamot i för- och grundskolenämnden väljs NN. 3. Till ny ersättare i socialnämnden väljs NN.  

9. Avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden

Förslag till beslut

3. Kommunfullmäktige godkänner Ulla Rombos (KD) avsägelse från uppdrag som ledamot i socialnämnden. 

4. Till ny ledamot i socialnämnden väljs NN.  

10. Avsägelse från uppdrag som ledamot i gymnasienämnden 

Ljudfil saknas

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner Sven Anderssons (MOP) avsägelse från uppdrag som ledamot i gymnasienämnden. 

2. Till ny ledamot i gymnasienämnden väljs NN. 

 

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Motioner

Interpellationer

Frågor

 

Delgivningar

1. Besvarande av medborgarförslag - asfaltering Vika-Lomsmyren

2. Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

3. Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige

4. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

5. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 3 2016

6. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-10-25

 

 

Peter Helander                           Katarina Jönsson
Ordförande                                  Sekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 november 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213