Kommunfullmäktige 2016-12-19

Öppnande, närvaro, justering 

Utdelning av Mora kommuns kulturpris och kulturstipendier 2016

Allmänhetens frågestund

Mottagande av medborgarförslag (inga förslag fanns)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden 

1. Revidering av byggnadsnämndens reglemente 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige reviderar byggnadsnämndens reglemente avseende:

1. Under § 4 i reglementet, delegering till kommunfullmäktige, föreslås första punkten ändras till: anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser som handläggs enligt standardförfarande som innebär att detaljplan är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detalj-planen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan. Delegationen omfattar inte planer som beskrivs i 5 kap 7 § plan- och bygglagen.

2. Under § 1 i reglementet, byggnadsnämndens uppgifter, föreslås punkten lagen om lägenhetsregister ändras till: 

Byggnadsnämnden fastställer belägenhetsadresser och hanterar ärenden enligt 10-11 och 22-23 §§ lagen om lägenhetsregister.

3. Under § 1 i reglementet, byggnadsnämndens uppgifter, föreslås följande punkt läggas till: 

Byggnadsnämnden svarar för den tillsyn som utövas av kommunen enligt 11-12 §§ lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

2. Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente avseende: Under § 8 i reglementet, delegering till kommunfullmäktige, föreslås sista punkten ändras till: anta detaljplaner som handläggs med utökat förfarande och som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.

3. Taxa för kopior av allmänna handlingar 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige upphäver sitt eget beslut 2010-11-29 § 119 om avgifter för kopior med mera av allmän handling.

2. Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för kopior av allmänna handlingar. 

4. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter om förtäring av alkohol

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Kommunfullmäktige reviderar allmänna lokala ordningsföreskrifter om förtäring av alkohol, genom att utvidga området för alkoholförtäringsförbudet till att omfatta hela Norets köpcentrumområde.

5. Revidering av utbyggnadsplan för Mora stadsnät

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige antar tillägg till utbyggnadsplan enligt ”Tillägg till utbyggnadsplan för Mora kommuns stadsnät 2016-2017” daterat 2016-01-15.

2. Kommunfullmäktige ökar investeringsnivån för stadsnätet med ytterligare 8 miljoner kronor netto för 2016, att inrymmas inom befintlig investeringsram för 2016.

3. Kommunfullmäktige godkänner och medfinansiera utbyggnationen av två ERUF-projekt för 2016 och 2017 med 2,6 respektive 1,8 miljoner kronor.

6. Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsutveckling 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till Utveckling i Dalarna Holding AB.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv i Dalarna Holding AB.

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, med bilaga avseende Visit Dalarna AB.

4. Kommunfullmäktige godkänner kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna holding AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanfattning samt att detta betalas ut. Totalt 10 000 kronor att belasta kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

5. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Utveckling Dalarna AB.

6. Kommunfullmäktige godkänner föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna av Utveckling i Dalarna AB.

7. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB.

8. Kommunfullmäktige utser ett ombud till årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB.

9. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning i Visit Dalarna AB.

10. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB.

11. Kommunfullmäktige godkänner kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive angivet ovillkorat kapital och bidrag till sammanslagningsprocessen, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut. Totalt 310 000 kronor att belasta kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

12. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från Siljan Turism AB till Visit Dalarna AB.

13. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening.

14. Kommunfullmäktige godkänner förslag till grundavtal mellan kommunerna och Visit Dalarna AB.

15. Kommunfullmäktige godkänner överföring av kommunernas turistbyråverksamhet med därtill hörande finansiering till Visit Dalarna AB. Totalt 3 406 000 kronor att belasta utvecklingsenheten.

16. Kommunfullmäktige uppdrar till region Dalarna att för Mora kommuns räkning hantera bildandet av bolaget Utveckling i Dalarna Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som är förenade med verksamhetens grundande.

17. Kommunfullmäktige uppdrar till region Dalarna att för Mora kommuns räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse.

18. Kommunfullmäktige uppdrar till region Dalarna att underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra givet uppdrag.

19. Kommunfullmäktige ger Region Dalarna fullmakt att för Mora kommuns räkning hantera eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av Utveckling i Dalarna AB hos Bolagsverket.

20. Kommunfullmäktige uppdrar till årsstämma i Siljan Turism AB att fatta beslut om aktieöverlåtelse från Siljan Turism AB till Utveckling I Dalarna AB.

21. Kommunfullmäktige uppdrar till årsstämma i Siljan Turism AB att fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från Siljan Turism AB till Visit Dalarna AB.

22. Kommunfullmäktige instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna AB att fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse i Visit Dalarna AB.

23. Ovan nämnda beslut gäller under förutsättning at samtliga kommuner och samtliga ägar-/destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut.

7. Avtal för cirkulationsplats Noret Norra 

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna avtal med Trafikverket. 

2. Projektet finansieras inom exploateringsbudget för Noret Norra. 

Komplettering av dagordningen (tre ärenden)

Del 2

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

Delgivningar (efter 0.30 in i filen)

1. Beslut om utbyggnad av förskolor

2. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner, per 2016-11-22

3. Besvarande av medborgarförslag - Byta återvinningsstationer mot insamling

4. Besvarande av medborgarförslag - Gång och cykelväg Ryssa-Vika

5. Besvarande av medborgarförslag - Habiliteringsersättning

6. Besvarande av medborgarförslag - Utomhusbassäng

7. Begäran om ny sammanräkning för Sverigedemokraterna

8. Ny ersättare i kommunfullmäktige

9. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2016-11-29

 

Peter Helander                                 Katarina Jönsson
Ordförande                                        Sekreterare 

                     

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 december 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213