Kommunfullmäktige 2017-02-06

 

Öppnande, närvaro, justering (ljudfil saknas)

Allmänhetens frågestund (ljudfil saknas)

Mottagande av medborgarförslag (ljudfiler saknas)

1. Medborgarförslag - Tidigareläggning av trafikplanen av genomfart Mora

Förslag till beslut

Medborgarförslaget tas emot och besvarandet överlåts till kommunstyrelsen. 

2. Medborgarförslag - Besvarande av e-post

Förslag till beslut

Medborgarförslaget tas emot och besvarandet överlåts till kommunstyrelsen.

3. Medborgarförslag - Kommunala toaletter

Förslag till beslut

Medborgarförslaget tas emot och besvarandet överlåts till tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden

1. Godkännande av avtal om medfinansiering och samverkan, E45/RV70 Genom Mora steg 1-3 

(2.53 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslaget avtal med Trafikverket om medfinansiering och samverkan – E45/RV70 genom Mora steg 1-3

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. 

Trafikverket medverkar för information om projektet E45/RV 70 Genom Mora

 

2. Revidering av taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora Orsa miljönämnd varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016.

2. Ändringen ska träda i kraft 1 mars 2017.

 

3. Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mora Orsa miljönämnd varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016.

2. Ändra i taxebilaga 1, Tillsyn av enskilda avlopp: 2 x a.

3. Ändringen ska träda i kraft 1 mars 2017.

 

4. Taxor serveringstillstånd enligt alkohollagen 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige antar 2017 års taxor för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen.

2. Ändringen ska träda i kraft 1 mars 2017.

 

5. Avtal för finansiering av kollektivtrafik

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Förslag till Avtal om finansiering av Allmän kollektivtrafik i Dalarnas län godkänns.

2. Förslag till Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län godkänns.

 

6. Ansvar och budget för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret och de avsatta medlen på 1 miljon kronor överförs från kommunstyrelsen till socialnämnden.

 

7. Val av ledamot och suppleant till Utveckling i Dalarna Holding AB

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. För resterande del av mandatperioden väljs NN till ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB:s styrelse samt NN till dennes personliga suppleant.  2. Till ombud till årsstämman väljs NN.

 

8. Avsägelse från uppdrag som ersättare i för- och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Avsägelse från Pontus Bråmer (MP) godkänns. 

2. Till ny ersättare i för- och grundskolenämnden väljs NN (MP).

 

9. Val till vakant uppdrag som ledamot i för- och grundskolenämnden

(0.32 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Till ledamot i för- och grundskolenämnden väljs NN (MP). 

 

10. Val till vakant uppdrag som ersättare i socialnämnden

(0.54 in i ljudfilen) 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Till ersättare i socialnämnden väljs NN (MP).

 

11. Val till vakant uppdrag som ersättare i gymnasienämnden

(1.07 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Till ersättare i gymnasienämnden väljs NN (C).

 

12. Val till vakant uppdrag som ersättare i gymnasienämnden

(1.35 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Till ersättare i gymnasienämnden väljs NN (S).

Nytillkommet ärende: Val av ordförande i gemensamma gymnasienämnden

(2.00 in i ljudfilen)

 

Mottagande av motioner, interpellationer och frågor

(2.43 in i ljudfilen)

Besvarande av interpellationer och frågor (Inget att besvara fanns)

Delgivningar

1. Ny ledamot i kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna

2. Begäran om ny sammanräkning, Vänsterpartiet

3. Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Vänsterpartiet

4. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2017-01-17 

 

Peter Helander                    Katarina Jönsson

Ordförande                           Sekreterare

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213