Kommunfullmäktige 2017-03-20

 

Öppnande, närvaro, justering 

Allmänhetens frågestund

(3.53 in i ljudfilen) 

Nyinsatt ärende: Revisorer på besök

(6.10 in i ljudfilen)

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

Del 2

1. Motion - Stöd familjehem

2. Motion - Kostnadsberäkning för avgiftsfri kollektivtrafik under ombyggnaden av genomfart Mora

3. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - konsekvenserna av Migrationsverkets åldersuppskrivningar av ensamkommande barn

4. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Uppföljning av demokratidagen 2016

5. Fråga till socialnämndens ordförande om användningen av så kallade extratjänster i nämndens verksamhet. 

6. Fråga till för- och grundskolenämndens ordförande om användningen av så kallade extratjänster i nämndens verksamhet. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden 

1. VA-taxa: Beräkningsmodell för anläggningsavgift för anslutning av fastighet utanför verksamhetsområdet för allmänt vatten och avlopp

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förslås besluta:

Beräkningsmodell för anläggningsavgift för anslutning av fastigheter utanför gällande verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp fastställs enligt följande: 

1. Anläggningsavgiften (vid anslutningstillfället enligt gällande VA-taxa) plus överstigande kostnad upp till verklig anslutningskostnad minus 35 % av anläggningsavgiften vid anslutningstillfället. 

2. Den beräknade anläggningsavgiften får dock aldrig vara mindre än debiterbar anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.

 

2. Dagvattenprogram 

(t o m 0.37 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Dagvattenprogram för Mora kommun fastställs.

 

3. Besvarande av motion om habiliteringsersättning 

(Från 0.37 in i ljudfilen)

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Kommunfullmäktige anser motionens första att-sats vara besvarad och den andra att-satsen avslagen. 

 

4. Besvarande av motion om att synliggöra Mora resecentrum

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Motionen förklaras bifallen.

 

5. Besvarande av motion om att muntliga presentationer ska redovisas i protokollen 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Motionen avslås.

 

6. Styrdokument för krisberedskap 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Styrdokument med tillhörande krisledningsplan antas.

 

7. Partistöd 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige beslutar att partistöd betalas ut till partier representerade i kommunfullmäktige. 

2. 1 promille av kommunens budgetomslutning avsätts till partistöd och fördelas per mandat i fullmäktige, fördelat 35 % till första mandaten och 65 % till övriga mandat.

3. Partistödet betalas ut i två omgångar, mars och september år 2017.

4. Mottagare av partistöd ska senast 30 juni 2017 lämna en skriftlig redovisning avseende perioden 1 januari–31 december 2016 som visar att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

5. Parti som inte lämnar redovisning enligt ovan erhåller endast 50 % av årets partistöd och utbetalning i september månad utgår.

 

8. Val till vakant uppdrag som ersättare i gymnasienämnden

Förslag till beslut

NN (S) väljs till ny ersättare i gymnasienämnden, för resterande del av mandatperioden.

 

9. Val av ersättare i tekniska nämnden 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Avsägelse från Mats Öhagen (L) godkänns. 2. NN (L) väljs till ny ersättare i tekniska nämnden, för resterande del av mandatperioden.

 

10. Val av ersättare i kulturnämnden 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: NN (S) väljs till ny ersättare i kulturnämnden, för resterande del av mandatperioden. 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Del 2

Del 3

Delgivningar

1. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 4 2016

2. Besvarande av medborgarförslag - lekplats Sanda

3. Dom - avslag

4. Begäran om sammanräkning, Liberalerna

5. Begäran om ny sammanräkning, Vänsterpartiet

6. Ny ersättare i kommunfullmäktige, Vänsterpartiet

7. Ny ersättare i kommunfullmäktige, Liberalerna

8. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2017-02-14

9. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2017-03-07  

 

Peter Helander                         Katarina Jönsson

Ordförande                                Sekreterare


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213