Kommunfullmäktige 2017-05-08

Öppnande, närvaro, justering  

Allmänhetens frågestund

1. Fråga om ledtider mm

(2.58 in i ljudfilen)

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor 

1. Medborgarförslag - Skate- och parkourpark

(7.45 in i ljudfilen) 

Fullmäktiges presidium föreslår

Medborgarförslaget tas emot och besvarandet överlåts till tekniska nämnden.

2. Medborgarförslag – Boende för unga under asylprocessen

(8.34 in i ljudfilen)

Fullmäktiges presidium föreslår

Medborgarförslaget tas emot och besvarandet överlåts till socialnämnden.

Extra medborgarförslag

Informationsärenden

Information från Orsa Grönklitt

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden

1. Revisionsberättelse för år 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 

2. Ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

(10.25 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. 

3. Mora kommuns årsredovisning för år 2016

(10.52 in i ljudfilen)

Fortsättning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Upprättat förslag till Mora kommuns årsredovisning för år 2016 godkänns.

4. Besvarande av motion om att låta järnvägsbron synas i mörkret

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Motionen avslås.

5. Val av ledamot i för-och grundskolenämnden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

NN (L) väljs till ny ledamot i för- och grundskolenämnden, för resterande del av mandatperioden.

6. Val till vakant uppdrag som ersättare i kulturnämnden 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Till ersättare i kulturnämnden väljs NN (S), för resterande del av mandatperioden. 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar

1. Besvarande av medborgarförslag om stadspark

2. Besvarande av medborgarförslag om svar på skrivelser

3. Besvarande av medborgarförslag - Trafikmiljön på Vasagatan Mora

4. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2017-04-11

5. Protokoll MK Kommunstyrelsen 2017-04-18  

 

Peter Helander                             Katarina Jönsson

Ordförande                                    Sekreterare  


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213