Kommunfullmäktige 2017-06-19

Observera: På grund av inspelningstekniska problem saknas ljudfiler ner till den första blåmarkerade och därmed klickbara rubriken "Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 1 2017". Där börjar inspelningen fungera en bit in på avsnitt 2.  

-------------------------------- 

Öppnande, närvaro, justering

Allmänhetens frågestund

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

1. Motion - P-skiva på Mora kommuns parkeringar

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot.

Informationsärenden

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden

1. Besvarande av medborgarförslag gällande ny bebyggelsehistorisk inventering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kulturnämnden uppdras att ta fram ett kostnadsförslag och undersöka förutsättningarna för en ny bebyggelsehistorisk inventering.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta ställning till kostnadsförslaget. 

3. Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat.

2. Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 1 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsuppföljning för perioden januari-mars 2017.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med för- och grundskolenämnden göra en fördjupad analys av för- och grundskolenämndens rådande underskott och ta fram en handlingsplan för att nämnden ska nå ekonomi i balans.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att tillsammans med socialnämnden göra en fördjupad analys av socialnämndens ekonomi och att ta fram handlingsplan för en långsiktig ekonomi i balans.

4. De planerade investeringarna; byggnation av ny brandstation och ombyggnation av Kyrkogatan (Centrumutveckling fas 2) förskjuts till år 2018.

5. Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa orsakerna till, och analysera konsekvenserna av, att budgeterade investeringar och exploateringsåtgärder, i stor utsträckning inte kunnat genomföras enligt plan och därför skjutits till kommande budgetår.

3. Kommunplan 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner mål för år 2018 med utblick åren 2019-2020. 

2. Kommunfullmäktige godkänner resultatbudget år 2018.

3. Kommunfullmäktige godkänner styrelsens och nämndernas nettokostnadsramar år 2018 med utblick åren 2019-2020.

4. Kommunfullmäktige godkänner investeringsram 2018 motsvarande 88,3 miljoner kronor.

5. Kommunfullmäktige godkänner ram för nyupptagna lån på 30 miljoner kronor för 2018.

4. Skatteväxling - Kollektivtrafik 2018 

Del 2 (till 8.06 i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Mora kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den 1 januari 2018, höjs med 0.47 procentenheter för landstinget och sänks med 0.47 procentenheter för kommunerna.

2. Godkänna att skatteväxlingen skall omfatta allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte skolkortstrafik, utan den skall debiteras kommuner motsvarande värdet av normalt skolkort/ungdomskort (f.n. 320 kr/mån och 9 månader per år).

3. Godkänna Avtalet som beskriver, ansvar, befogenheter och övergångsregler. Övergångsreglerna ska tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet. 

4. Godkänna förändrat ägande från Region Dalarna till Landstinget Dalarna av AB Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB och AB Transitio.

5. Godkänna överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna till Landstinget Dalarna 2018-01-01.

6. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.

5. Skattesats för år 2018

(Från 8.06 i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen år 2018 sänks med 47 öre till 22,34 kronor.

2. Beslutet gäller under förutsättning att Mora kommun, kommunfullmäktige i samtliga övriga länets kommuner samt Dalarnas landstingsfullmäktige fattar beslut om skatteväxling för kollektivtrafik och färdtjänst. 

6. Investering Mora ishall

(Från 9.17 i ljudfilen)

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige avsätter ett investeringsutrymme om 6,9 miljoner kronor för verksamhetsanpassningar i Mora ishall för året 2017. 

2. Kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämnden att inom investeringsutrymmet genomföra nödvändiga åtgärder.

7. Ställningstagande för ett kommunalförbund för räddningstjänstsamverkan

Del 2 (till 2.16 i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 1. Kommunfullmäktige godkänner att en gemensam utredningsorganisation tillsätts som har till uppdrag att undersöka förutsättningarna för en fördjupad samverkan i ett gemensamt kommunalförbund för kommunernas räddningstjänstansvar mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Leksand, Vansbro och Malung-Sälen.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ovanstående kommuner i samverkan fattar ett likalydande beslut.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram beslutsunderlag för att bilda ett gemensamt kommunalförbund för kommunens räddningstjänstansvar.

4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse en interimförbundsdirektör.

8. Förändring av Mora kommuns valdistrikt

(Från 2.16 i ljudfilen) 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny valdistriktsindelning för Mora kommun.

9. Samordningsansvaret av telefoni i Mora 

(Från 3.23 i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Samordningsansvaret för telefoni i Mora kommun ska ägas av den gemensamma servicenämnden IS/IT.

10. Kommunal borgen och inrättande av kreditmöjlighet utanför borgensram för AB Dalaflyget  

(Från 4.16 i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. AB Dalaflyget ges möjlighet att hos Landstinget Dalarna teckna tillfällig kredit utanför befintlig borgensram om högst 2 miljoner kronor vid behov.

2. Ägarna tecknar en generell solidarisk borgen om 10 miljoner kronor jämte ränta och avgifter för AB Dalaflygets samtliga förpliktelser vid upptagande av kredit och investeringar/leasingavtal i enlighet med den av bolaget ingivna investeringsbudgeten.

3. Ovanstående beslut villkoras av att samtliga ägare fattar motsvarande beslut.

11. Delägarskap Inera

Del 2 (till 1.11 i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Av SKL Företag AB förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om         42 500 kronor, i enlighet med aktieägaravtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

12. Godkännande av detaljplan för del av bostadsområdet Tuvan, del av Öna 332:1

Från 1.11 i ljudfilen) 

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av bostadsområdet Tuvan, del av Öna 332:1.

13. Godkännande av detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. (Ärendet utgick)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta: Kommunfullmäktige antar detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m. fl.

14. Ansvarsfrihet för Region Dalarnas direktion 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta Kommunfullmäktige beviljar Region Dalarnas förbundsdirektion ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

15. Ansvarsfrihet för Norra Dalarnas Finsamförbunds styrelse (Ärendet utgick)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta Kommunfullmäktige beviljar Norra Dalarnas Finsamförbunds styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Besvarande av interpellationer och frågor (Inget fanns att besvara)

Delgivningar

(Del 2) 

1. Besvarande av medborgarförslag om initiativ för fri parkering i centrala Mora

2. Besvarande av medborgarförslag om gång- och cykelväg Vattnäs Mora 

3. Besvarande av medborgarförslag - Möjlighet till senare barnomsorg under dagtid

4. Besvarande av medborgarförslag om prioritering av fiberanslutning till Färnäs Bygdegård

5. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 1 2017

6. Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner, per juni 2017.


Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-30 och kommunfullmäktiges föregående protokoll återfinns på Mora kommuns hemsida. 

 

Peter Helander                                Katarina Jönsson

Ordförande                                       Sekreterare 
 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213