Kommunfullmäktige 2017-09-18

Öppnande, närvaro, justering

Information från byn Bergkarlås

Allmänhetens frågestund (Inga frågor fanns)

Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

1. Medborgarförslag - Anslutning till Mina meddelanden

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot och besvarandet delegeras kommunstyrelsen


2. Medborgarförslag - Se till att regelverk och förordningar som finns i Mora kommun följs

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot.


3. Medborgarförslag - Placera soffor på båda sidor av gågatan

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot och besvarandet delegeras tekniska nämnden. 


4. Medborgarförslag - Ta bort ett övergångsställe på Strandgatan

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot och besvarandet delegeras tekniska nämnden. 


5. Medborgarförslag - Trafikspegel på Fridhemsgatan

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot och besvarandet delegeras tekniska nämnden. 


6. Medborgarförslag - Asfaltera Krångnäsvägen i Öna

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot och besvarandet delegeras tekniska nämnden. 


7. Medborgarförslag - Cykelväg runt Orsasjön

Fullmäktiges presidium föreslår

Motionen tas emot och besvarandet delegeras tekniska nämnden. 

Tre nya ärenden: 30, 31, 32

Informationsärenden

1. Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Beslutsärenden

1. Mora kommuns verksamhetsuppföljning VUP 2 och delårsrapport 2017

Del 2, Del 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per 2017-07-31 och verksamhetsuppföljning med prognos, för perioden januari-juli 2017.

2. Organisation för budget- och skuldrådgivning 

(31.04 in i ljudfilen)

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige överför fr.o.m. 2018-01-01 ansvaret för budget- och skuldrådgivning från kulturnämnden till socialnämnden.

2. Sysselsättningsgraden för budget- och skuldrådgivningen utökas med 30 %.

3. Socialnämnden ges en ramförstärkning från och med 2018-01-01 om 260 000 kr vid övertagandet av budget- och skuldrådgivarens verksamhet.

4. Kulturnämndens budget om 100 000 kr för budget- och skuldrådgivarens verksamhet återgår till kommunen.

5. Kommunfullmäktige reviderar kulturnämndens reglemente § 1 att inte omfatta budget- och skuldrådgivning i enlighet med beslutet.

3. Riktlinjer för inköp och upphandling 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp godkänns.

4. Godkännande av detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. (Ärendet utgick)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m. fl. antas.

5. Bostadsförsörjningsprogram för Mora kommun år 2017-2022 med utblick mot 2030

(0.20 in i ljudfilen)

Del 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige antar Bostadsförsörjningsprogram för Mora kommun år 2017 - 2022 med utblick mot 2030.

6. Aktualiseringsförklaring - Översiktsplan för Mora kommun 

(0.10 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige bedömer att Mora kommuns översiktsplan, laga kraft 2006-07-19, i huvudsak är aktuell och att något revideringsarbete inte behöver ske.  

7. Familjecentral

(0.37 in i ljudfilen)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige förslås besluta:

Kommunstyrelsens ordförande uppdras att teckna avtal avseende familjecentral med Landstinget Dalarna.

8. Besvarande av motion om att införa skåpet Tage i skolor och förskolor

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Motionen avslås.

9. Besvarande av motion om stöd till familjehemmen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Motionen anses besvarad.

10. Besvarande av motion om kostnadsberäkning för avgiftsfri kollektivtrafik 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

11. Utbetalt driftsbidrag till Dalaflyget AB för verksamhetsåret 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

1. Kommunfullmäktige godkänner inkommen redovisning av utbetalt driftsbidrag till AB Dalaflyget avseende verksamhetsåret 2016.  2. Kommunfullmäktige intygar att storleken på utbetalt driftsbidrag avseende verksamhetsåret 2016 var i överensstämmelse med förordnandet och beslutet.

12. Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige.

13. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum för år 2016

(0.14 in i ljudfilen) 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

14. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Siljansfors Kulturfond för år 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Siljansfors Kulturfonds årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

15. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Vasaloppsleden

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Vasaloppsledens årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

16. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Mora för år 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Marget och Stig Richardssons Stiftelse för stöd till utmärkande skolungdom i Moras årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

17. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfond för år 2016 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen Ragnar och Anna Olssons minnesfonds årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

18. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasium för år 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Stiftelsen AB Ryssa Elverks Stipendiefond för Mora Gymnasiums årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

19. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Mora kommuns förvaltade fonder för år 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Mora kommuns förvaltade fonders årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

20. Godkännande av årsredovisning och ansvarsfrihet avseende Svea och Karl Lärkas stiftelse för år 2016

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Svea och Karl Lärkas stiftelses årsredovisning för år 2016 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2016.

21. Val av nämndeman i tingsrätten

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Anna-Karin Sollgard (S) och väljer NN (S) till nämndeman för resterande del av perioden. 

Besvarande av interpellationer och frågor 

Delgivningar

1. Fullmäktiges beslut ej verkställt av tekniska nämnden

2. Besvarande av medborgarförslag - Kommunala toaletter

3. Besvarande av medborgarförslag - Boende för unga under asylprocessen

4. Besvarande av medborgarförslag - Bättre skolgård på Morkarlbyskolan

5. Rapport av socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 2 2017

6. Sammanställning demokratidag 2016

7. Inspektionsprotokoll av kommunens överförmyndarverksamhet 2017

8. Sammanställning av redovisning och granskning av partistödets användning 2016

Kommunstyrelsens protokoll 2017-06-20 och 2017-08-29 samt fullmäktiges föregående protokoll återfinns på Mora kommuns hemsida. 

 

Information: Fullmäktiges sammanträde den 13 november startar kl. 17:00

 

Peter Helander                                       Katarina Edqvist

Ordförande                                              Sekreterare

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 september 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213