Kommunfullmäktige 2013-05-27

1.  Öppnande, upprop, behörighet och justering (justering 2013-06-04, kl. 15.00, kanslienheten).

2.  Allmänhetens frågestund

3.  Kommunalrådet har ordet

4.  Mora kommuns bokslut år 2012

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Mora kommun avseende år 2012.

5.  Revisionsberättelse avseende verksamheten och räkenskaperna för Mora kommun år 2012

Presidiets förslag till beslut:
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen till protokollet.

6.  Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda ledamöter

Presidiets förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom revisorernas yttrande.

2. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation bevilja kommunstyrelse, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Protokollsanteckning
Antecknas till protokollet att varje enskild fullmäktigeledamot inte deltar i beslutet om ansvarsfrihet för den styrelsen/nämnd vederbörande själv är ledamot eller ersättare i.

7.  Avskaffande av kommunalt stängselbidrag i Mora kommun

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besluta att avskaffa kommunalt stängselbidrag i Mora kommun.

8.  Försäljning av fastigheterna Noret 489:1, Noret 41:31 och Noret 43:24

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller Morastrand AB:s hemställan om att avyttra fastigheterna Noret 489:1, Noret 41:31 och Noret 43:24.

9.  Ändring av bolagsordning och ägardirektiv för Moravatten AB

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för Moravatten AB.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för Moravatten AB.

10.  Ändring av bolagsordning, ägardirektiv samt uppdrags- och samarbetsavtal för Nodava AB

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning för Nodava AB.

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för Nodava AB.

3. Kommunfullmäktige godkänner uppdrags- och samarbetsavtal mellan Moravatten AB, Orsa Vatten och Avfall AB, Älvdalen Vatten och Avfall AB samt Nodava AB med de förändringar som angivits.

4. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Orsa och Älvdalen fattar samma beslut.

11.  Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

2. Reviderat reglemente gäller från och med den dag fullmäktige antagit detsamma.

12.  Återvinningscentral

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige medger att Moravatten AB av Mora kommun förvärvar återvinningscentralen, belägen på fastigheten Utmeland 557:10.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att teckna erforderliga köpehandlingar för en försäljning av ovan nämnd återvinningscentral för en köpeskilling motsvarande anläggningens bokförda värde.

13.  Reviderad förbundsordning för Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner att förbundsordningens 9 § ändras till följande lydelse:
”Samordningsförbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer för förbundsmedlemmarnas räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Mora, Orsa, Älvdalens kommuner och Landstinget Dalarna utser en gemensam revisor och revisorsersättare. Mora kommunfullmäktige utser den gemensamma revisorn samt revisorsersättare. Mandattiden för revisorer och revisorsersättare är densamma som för styrelsens ledamöter.”

14.  Val av revisorer och revisorsersättare för Norra Dalarnas samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att för resterande del av innevarande mandatperiod till revisor i Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen välja NN, tillika revisor i Mora kommun. Vidare föreslås att till revisorsersättare för samma period välja, NN, tillika revisor i XX kommun.

15.  Rapport av ej verkställda beslut, kvartal 4/2012

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner socialnämndens rapport av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet år 2012.

16.  Avsägelse från Gunnar Nilsson (S)

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelse från Gunnar Nilsson (S) för uppdraget som ledamot i Mora Orsa Miljönämnd.

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ledamot i Mora Orsa Miljönämnd.

17.  Val till vakanta uppdrag

Förslag till beslut:
1. Kommunfullmäktige väljer NN till ledamot i byggnadsnämnden (MP).

2. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i Moravatten AB:s styrelse (MP).

3. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i tekniska nämnden (MP).

4. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i gymnasienämnden (MP).

5. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i kulturnämnden (MP).

6. Kommunfullmäktige väljer NN till ersättare i valberedningen (MP).

18.  Mottagande av medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

Inkomna medborgarförslag: 2 stycken medborgarförslag om att Mora kommun ska fatta beslut att verka för en vargfri kommun.

19.  Besvarande av interpellationer

Interpellationer från David Örnberg mottagna vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-15:
1. Kommunens miljöpolicy.

2. Avfolkning av Venjan.

20.  Delgivningar

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2013-04-15.

2. Kommunstyrelsens protokoll 2013-05-14.

3. Övriga protokoll delges via Mora kommuns hemsida.

4. Granskning av kommunens årsredovisning 2012, dnr 2012/148 031.

5. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll om ny ledamot och ersättare, dnr 2013/132 101.

6. Länsstyrelsen i Dalarnas läns protokoll om ny ledamot och ersättare, dnr 2013/133 101.
 
Kommunledningskontoret, 2013-05-17

 
Bengt Jernhall                     Katarina Jönsson
Ordförande                           Kommunsekreterare 


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213