Ännu ett år med plus i bokslutet

9 september 2014

Så ser det ut att bli enligt prognosen för 2014 som kommunstyrelsen hade att ta ställning till vid sammanträdet den 9 september. Nämndernas verksamheter når visserligen inte budgetmålet totalt sett, men underskottet kompenseras på andra ställen i resultaträkningen.

Delårsbokslutet för perioden januari-juli visar ett plus på 21.1 mkr, en svag nedgång från fjolårets 23.2 mkr. Efter sju månader var för övrigt nämndernas resultat positivt, men då ska tilläggas att periodiseringar i allmänhet inte gjorts och att många kostnader dessutom faller ut under årets sista fem månader.

I budgeten för helåret antogs att resultatet skulle uppgå till +6.5 mkr. Dit ser man nu inte ut att nå, i stället pekar utvecklingen mot +3.1 mkr. På den rena verksamhetsnivån, alltså ute i nämnderna, ser underskottet ut att landa på -17.1 mkr. Det är i allt väsentligt fyra nämnder som svarar för de röda siffrorna:

 • För- och grundskolenämnden -7.3 mkr (höga kostnader för stöd till elever)
 • Socialnämnden -3.9 mkr (Hemsjukvård, särskilt boende, placeringar och socialpsykiatri)
 • Nämnden för gymnasiesamverkan -2.5 mkr (minskat elevunderlag)
 • Tekniska nämnden -1.2 mkr (Mer snöröjning, utbyggnad av stadsnät)

- Det ska påpekas att de tre förstnämnda gör omställningar av skilda slag som belastar deras resultat, säger Bengt-Åke Rehn (S), avgående ordförande i kommunstyrelsen. På skolsidan är det demografiska förändringar som ställer till det, och det tar en tid att anpassa verksamheten till förändringarna. Men alla nämnder med underskott gör givetvis insatser för att nå ett nollresultat så snart som möjligt.

Helårsprognosen ser i korthet ut på följande sätt:

 • Budgeterat resultat +6.5 mkr
 • Skatteintäkter och statsbidrag -0.9 mkr
 • Underskott nämnders och styrelsens verksamhet -17.3 mkr
 • Förbättrat finansnetto +5.6 mkr
 • Ej fördelade medel i struktur- & planeringsreserv +3.2 mkr
 • Övrigt finansförvaltning +6.0 mkr 

Fortsatt markundersökning vid f d Saxvikens sågverk

Eftersom det visat sig vid en tidigare mindre undersökning att dioxinhalten överskrider godkända riktvärden ska nu en huvudundersökning göras. Den beräknas kosta ungefär en halv miljon och miljökontoret har föreslagit följande kostnadsfördelning:

 • Siljan Timber 35 %
 • Mora kommun 35 %
 • Landstinget 10 %
 • Morastrand AB 10 %
 • Skanska/Siab 10 %

Kommunstyrelsen godkände förslaget. 

Biträdande kommundirektör

Detta är ett uppdrag som delas med innehavarens ordinarie tjänst. Ny biträdanade kommundirektör från den 15 september blir ekonomichef Lena Fagerlund. I uppdraget ingår bland annat att "bistå kommundirektören i den dagliga ledningen av koncernen, främst vad avser budgetering, verksamhetsplanering och -uppföljning."  

Flextrafik längs E45 mellan Kättbo och Vika

Vid den stora omläggningen av kollektivtrafiken i mitten av augusti var Region Dalarnas vision och övergripande mål följande:

 • Skapa goda möjligheter till arbets- och studiependling med kollektivtrafik
 • Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet
 • Forma en integrerad trafik med servicetrafik
 • Bedriva trafik där den gör mest nytta

För kommunerna har detta inneburit att hållplatser tagits bort till en del resandes förtrytelse. I Moras fall är det bland annat hållplatserna Öndalen, Råbäcken, Vimo, Gruvorna och Siljansfors som drabbats, med protester som följd. Därför beslutade kommunstyrelsen att för dessa hållplatser beställa så kallad flextrafik med två turer dagligen till och från Mora. 

Ny busshållplats i Noret

Den tidigare hållplatsen mellan McDonald's och Willys togs också bort vid den tidigare nämnda trafikomläggningen och protesterna lät inte vänta på sig. Därför gav kommunstyrelsen  tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ny hållplats i nära anslutning till cirkulationsplatsen. 

Kostenhetens placering ändras

Från att tidigare ha organiserats under näringslivs- och utvecklingsenheten beslutade kommunstyrelsen att ny placering blir direkt under kommundirektören.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 september 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213