Delårsrapport med positivt resultat

11 september 2013

(Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 september)

Efter årets första sju månader står det +23.2 mkr på sista raden i resultaträkningen. Klart bättre än budgeterade +8.2 mkr, men nämndernas verksamheter summeras dessvärre till -5 mkr. Följaktligen är det andra poster som lyfter resultatet och så här ser sammanfattningen ut för perioden:

Budgeterat resultat 8.2 mkr
Underskott styrelse och nämnders verksamhet -5.0 mkr
Ökade skatteintäkter och statsbidrag 3.8 mkr
Ej fördelade strukturmedel, planeringsreserv 8.4 mkr
Förbättrat finansnetto, avkastning pensionsplaceringar 1.2 mkr
Övrigt finansförvaltning 6.6 mkr
Periodens resultat 23.2 mkr

Avvikelsen mot budget är som synes stor, och det förklaras av att ingen periodisering skett och att stora kostnadsposter faller ut först under hösten.

Fjolårets resultatrapport var ännu bättre, då skrevs totalsiffran till 55.6 mkr. Men då ska man ha i minnet att återbetalningen från AFA försäkringar, 18.2 mkr, ingick. En annan betydande skillnad är att nämnderna då gick på plus, vilket alltså inte är fallet i år. 

Delårsrapport i all ära, intressantare är prognosen för hela 2013:

Budgeterat resultat 10.9 mkr
Återbetalning AFA-premier 18.0 mkr
Ökade skatteintäkter och statsbidrag 4.8 mkr
Underskott nämnders och styrelsers resultat -22.6 mkr
Försämrat finansnetto -1.9 mkr
Ej fördelade medel struktur- & planeringsreserv 9.0 mkr
Övrigt finansförvaltning 1.7 mkr
Årets prognostiserade resultat 19.9 mkr

Klart bättre än budget visserligen, men räddningen är återbetalningen av tidigare inbetalade AFA-premier som alltså faller ut under den senare delen av året. Utan dessa 18 miljoner hade budgeten spruckit rejält och prognosen för årsresultatet krympt till ynka 1.9 mkr.

Vad som sticker ut är givetvis nämndernas ökade underskott som ökar från -5.0 mkr till -22.6 mkr. Socialnämndens prognos är -10.0 mkr, tekniska nämndens -5.1 mkr, nämnden för gymnasiesamverkan -2.3 mkr, för- och grundskolenämnden -4.8 mkr. Även finansförvaltningens resultat försämras, bland annat som en följd av ett nyupptaget lån på 20 mkr för köpet av ishallen med tillhörande renoveringskostnader, sammanlagt ca 26.5 mkr.

Även 2014 förväntas ytterligare en återbetalning från AFA, då med ca 8 mkr. Skulle så ske har Mora under en treårsperiod fått tillbaka ca 44 mkr tack vare färre sjukskrivna och mindre korttidssjukfrånvaro i försäkringskollektivet. Eller, med andra ord, de inbetalade premierna för åren 2004-2008 visade sig vara för höga och ska därför återbetalas till försäkringstagarna. Dessa "AFA-pengar" har räddat - och kommer att rädda - resultaten i många kommuner. Men beloppen är engångskaraktär och därför inget som ansvariga politiker startar nya verksamheter för.

Motion - bygg billiga lägenheter

David Örnberg (V) föreslår i en motion att Morastrand AB ska bygga hyreslägenheter till lägsta möjliga kostnad. Exempelvis genom att använda sig av en projektmetod som Huddinge kommun gjort. I det projektet fanns ett antal parametrar; en av dem var att minimera byggkostnaderna, en annan att högsta ålder för inflyttning var 35 år.

I svaret från Morastrand AB pekar VD Stefan Larsson på att man redan idag har ambitionen att bygga billigare. Bland annat genom deltagande i projektet Trästad 2012 där man tittar på möjligheten till gemensamma upphandlingar av industribetonad bostadsproduktion.

Kommunstyrelsen avslog motionen.

Ja till medlemskap i Beyond Skiing 2015 Foundation

Inför Skid-VM i Falun 2015 har en organisation bildats för att lyfta kringarrangemangen vid mästerskapen och skapa möjligheter till varumärkesprofilering. Som medlemmar vill man se länets kommuner och Mora har därför fått ett erbjudande att teckna ett så kallat foundermedlemskap. Den totala kostnaden uppgår till 120 000 kronor, fördelat på 30 000 kronor i år, 60 000 kronor 2014 och 30 000 kronor 2015.

Kommunstyrelsen beslutade att delta och kostnaden belastar samma styrelses utvecklingsmedel.

Kommunen vill inte vara tillsynsmyndighet ifråga om sprängämnesprekursorer

Kemiska produkter finns överallt i samhället och används för många legitima ändamål. Flera av dem kan dock även användas som utgångsmaterial – prekursorer – för att tillverka sprängämnen. Ett exempel är den mineralgödsel som används av lantbrukare. En ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer träder i kraft fullt ut i september nästa år och i den föreslås kommunerna vara tillsynsmyndighet. För detta skulle kommunen kunna ta ut en avgift som motsvarar självkostnaden.

Kommunledningskontoret har i sitt tjänsteförslag avstyrkt lagförslaget i de delar som avser det kommunala tillsynsansvaret. Motiveringen är att det innebär ytterligare en pålagd arbetsuppgift som belastar organisationen.

Kommunstyrelsen ställde sig bakom tjänsteförslaget och avger det till Försvarsdepartementet.

Två områden föreslås vara av riksintresse för friluftsliv

Länsstyrelsen gör på uppdrag av Naturvårdsverket en översyn av vilka områden som kan vara av riksintresse för friluftsliv. I ett tjänsteförslag från kommunens stadsarkitekt, planchefen och kommunekologen lyft två områden fram; Vildmarksriket i Mora/Leksand/Vansbro kommuner och Vasaloppsarenan i Malung/Sälen, Älvdalen och Mora kommuner.

Kommunstyrelsen antog tjänsteförslaget och avger det till länsstyrelsen.

Kommunen tar emot fler nyanlända invandrare

I dagsläget har Mora en överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot 20 personer som anvisas till kommunen och 10 som själva bosätter sig här. De senaste åren har dock färre tagits emot på grund av bristen på bostäder. Länsstyrelsen vill nu att Mora ska öka sin överenskommelse till 27 anvisade personer, samtidigt som siffran för egenbosättning kvarstår.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta om en ökning av mottagandet till 27 personer.

Trafikstrategi Mora

Den framtagna strategin är en del av kommunens långsiktiga planering och beskriver hur trafiksystemet ska utvecklas för att nå de kommunövergripande målen. Sex målområden innehållande 15 mål har lyfts fram:

 • Moras karaktär ska förstärkas och utvecklas
 • Infrastruktur med fokus på hållbart resande och hållbar stadsutveckling
 • Förbättrad tillgänglighet i Mora
 • Trafiksäkerheten och tryggheten ska öka
 • Trafikens omfattning ska bli mer hållbar
 • Miljö och hälsa i fokus

Dessutom förslås tio insatsområden:

 • Trafiksäkerhet och trygghet
 • Vårt beteende måste påverkas
 • Ett gångbart Mora
 • Fler måste sadla om till cykel
 • Attraktiv kollektivtrafik för hållbara resor
 • Komplettera och förändra bilnätets struktur
 • Bytespunkter för trafikslag i kombination
 • Hållbar godsförsörjning
 • Utryckningstrafik
 • Drift- och underhållsstrategin innehåller även en nulägesanalys som ligger till grund för målförslagen.

- Kommunens åtaganden är finansierade för 2013 och 2014 i kommunplanen, säger kommunalrådet Bengt-Åke Rehn (S). För 2015 uppdras till kommunplansberedningen att ordna med finansieringen. Nu är Trafikstrategi Mora ett samverkansprojekt med Trafikverket som ju har hand om genomfarterna och finansieringen för verkets del har flyttats fram i ett par omgångar, från 2016 till 2019 och nu senast till 2020.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att fastställa Trafikstrategi Mora.

Nytt samarbetsavtal med Mora IK

Kommunen har sedan 2009 haft ett samarbetsavtal med föreningen till en kostnad av 500 000 kronor per säsong. Avtalets syfte har varit att marknadsföra Mora och skapa en mötesplats för kommunens näringsliv. Bland annat har 3-4 näringslivsträffar anordnats varje säsong med olika teman och inspirationsföreläsare. Ungefär 100 personer brukar lockas för att kostnadsfritt lyssna, få lite lätt förtäring och sedan titta på kvällens match. Även mindre träffar anordnas, oftast då i en loge. I avtalet ingår även reklamplatser av olika slag, 25 matchbiljetter, konferenslokal, mm.

Kommunstyrelsen beslutade att ingå samarbetsavtalet. Kostnaden belastar utvecklingsmedlen.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213