Föreningarna tyckte till om föreningsbidragen

8 maj 2013

I Mora finns ett rikt föreningsliv, inte mindre än 233 föreningar finns registrerade med tillsammans 459 verksamheter. Men det kommunala stödet behöver ses över och därför vill man ha synpunkter från de närmast berörda.

Foreningsbidrag Visa större bild
Åke Nyström går igenom kvällens program.

Nytt system ska utarbetas

För att få det hade kommunen bjudit in till en träff på Moraparken och ett drygt 40-tal föreningar hade mött upp med var sin representant för att ge sina synpunkter. Att stödet ska ses över ska dock inte tolkas som att det ska öka aeller minska, det handlar istället om att hanteringen behöver förändras och göras mer rationell i den kommunala organisationen. Hur det ska gå till bör naturligtvis diskuteras noggrant och innan det här mötet hade en projektgrupp bestående av kommunala tjänstemän och en styrgrupp med politiker var för sig gått igenom frågan.

Nu återstod alltså föreningarna själva och deras åsikter. Vad fungerar dåligt idag? Vad är bra? Vilka förändringar borde genomföras?

Ett sätt att ta reda på detta är att använda sig av metoden "Framtidsverkstad". Den är väl beprövad sedan tio år tillbaka vid kommunens demokratidagar för ungdomar, på senare år har den också gjort tjänst vid demokratidagarna för seniorer. Med hjälp av Framtidsverkstadens metodik besvaras inte bara de ovannämnda frågorna, den anger också hur saker ska göras och vem som ska göra vad.

Foreningsbidrag Visa större bild
Här prioriteras med hjälp av "pluppar".

Många olika föreningar fanns representerade den här kvällen och de delades in i tre grupper: idrott, kultur och övriga. Grupperna leddes av medlemmar i Mora Ungdomsråd, personer som själva deltagit i flera demokratidagar och därigenom väl känner till genomförandet.

Förslagen prioriterades

Under de olika faserna i programmet så listades alla synpunkter på blädderblocksblad som tejpades upp på väggarna. Sedan fick varje gruppmedlem fyra små runda klisterlappar (pluppar) att fördela fritt på de olika förslagen. När alla pluppar kommit på plats hade man helt plötsligt fått en prioriteringslista att jobba vidare med. Att "för låga bidrag" skulle finnas högt upp på "värstalistan"  kom väl knappast som någon överraskning, annat som fick många röster var:

 • "bidragen är bundna till åldrar",
 • "stödmöjligheterna är dåliga för icke idrottsföreningar",
 • "riktlinjerna är dåliga"
 • "dålig information"
 • "brist på helhetssyn"
 • "finns ingen som har kunskap om andra bidrag"

Visionsfasen, alltså vad man önskar sig, blir naturligtvis i många fall motsatsen till kritikfasen. Bland andra visioner kan nämnas:

 • "Bidragen är anpassade efter driftkostnaderna"
 • "Bidrag till samhällsnyttiga föreningar"
 • "Rejäl pott i budgeten"
 • "Högre stöd till de som äger sina lokaler"
 • "Fungerande organisation i kommunen"
 • "Kommunen borde utbilda i föreningsteknik"

Efter dessa två faser hade grupperna slutligen till uppgift att fundera över fem frågeställningar:

 • Varför ska kommunen ge ekonomiskt bidrag till föreningslivet i Mora?
 • Ska föreningsbidragen ha genusperspektiv?
 • Ska föreningsbidragen ta sin utgångspunkt i deltagande eller prestanda?
 • Ska bidrag lämnas till vuxenverksamhet?
 • Ska någon form av idrottsråd, förenigssråd eller kulturråd bildas?
Föreningsbidrag Visa större bild
Ett exempel på "värstalista" - med
"pluppar".

Arbetet går vidare inom kommunen

När mötet närmade sig slutet meddelade kvällens mötesledare Åke Nyström att allt som noterats kommer att sammanställas och publiceras här på mora.se.

Beträffande tidsplanen gavs följande besked av Göran Wide:

- Ett förslag till nya regler för föreningsstöd kan i bästa fall läggas fram för kommunstyrelsen i juni och träda i kraft från den 1 januari nästa år.

Kommunalrådet Anna Hed (C) tackade vid avslutningen för det stora intresset och förklarade också kommunens inställning:

- Vi vill ha ett öppet, tydligt och transparent bidragssystem som alla förstår och kan acceptera. Vår plan är alltså det ska kunna träda i kraft vid kommande årsskifte och sedan kan vi träffas igen under hösten 2014 för att utvärdera hur det fungerar.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213