Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 2012-03-13

14 mars 2012

Kommundirektören byter jobb

Efter fem år på tjänsten lämnar kommundirektören sin tjänst för att i stället arbeta med projektet "Regionstaden Mora - för ett aktivt liv". Biträdande kommundirektören, tillika ekonomichefen Johanna Sammeli går in som tillförordnad till dess att en ny kommundirektör rekryterats.

- Jag har fört samtal med Tord Karlsson och erbjudit honom en vanlig tillsvidareanställning som utredare med oförändrade lönevillkor, säger Bengt-Åke Rehn, kommunalråd (S).

Anställningen som kommundirektör har omfattats av ett avtal med sex månaders uppsägningstid och 24 månadslöner vid uppsägning från kommunens sida. Nu har ett nytt avtal träffats med nya arbetsuppgifter som sträcker sig till och med 2014-06-30. Anställningen som sådan i kommunen är dock inte tidsbegränsad.

- Det här är en bra lösning för kommunen, eftersom vi behöver en utredare för regionstadsprojektet. Så vi är glada att han vill ta hand om det jobbet, i synnerhet som han varit högst delaktig i visionsarbetet.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till personalchefen att påbörja rekryteringen av ny kommundirektör.

Avtal mellan Mora kommun och Morastrand AB

Nuvarande avtal har sagts upp från 2012-06-30 och kommunstyrelsens beslut blev att fullmäktige ska uppdra till tekniska nämnden att teckna nya avtal gällande fastighetsförvaltning, drift av gata/park samt städning mellan Mora kommun och Morastrand AB.

Medborgarförslag om saluhall fick nej

Servicegruppen inom Lernia har inom ramen för en kurs gjort en affärsplan med inriktning saluhall. Eftersom Mora kommun planerar att starta en distributionscentral tillsammans med Orsa kommun har idén utvecklats även beträffande placeringen, som gruppen gärna skulle vilja se i omedelbar anslutning till distributionscentralen.

Förslaget fick dock inget gehör hos kommunstyrelsen på grund av att det förutsatte kommunens medverkan på ett sätt som skulle snedvrida konkurrensen och därmed avvika från den kommunala kompetensen.

Projekt Destination Mora

Avsikten med det är "att bedriva ett utvecklingsarbete med nyskapande arbetssätt och former utifrån en bred och reell samverkan av regionens aktörer för att utveckla besöksnäringen och ortens attraktionskraft". Ett helhetsgrepp ska tas på på hela besöksnäringen, inkluderande kultur och idrott samt de mer etablerade besöksmålen.

Kommunstyrelsen biföll projektet och beviljade 700 000 kronor fördelat på 130 000 för 2012, 400 000 för 2013 och 170 000 för 2014.

Resterade finansiering sker genom Tillväxtverket 1 000 000 kronor och Region Dalarna 300 000 kronor.

Arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar 2012

Kommunstyrelsen beslutade anslå 3.3 miljoner för ändamålet, omfattande tio olika insatsområden.

Befolkningsprognos 2011-2021

Materialet har tagits fram av företaget Statisticon som är specialister inom området. Enligt deras beräkningar kommer befolkningen år 2021 att uppgå till 20 351 personer, en ökning med ca 200 jämfört med det aktuella läget. Bakom den förväntade ökningen ligger ett årligt flyttnetto på +50 personer kombinerat med ett negativt födelsenetto på -32 personer per år.

Remissvar gällande ansökningar om bidrag ur Siljans vattenregleringsfond

Följande ansökningar bifölls:

  • Vinäs Båtklubb - Reparation av brygga på Tvärholmen (8 000 kronor)
  • Orsa-Mora Skating - Inköp av utrustning för skötsel av isbanor (55 000 kronor)
  • Bonäs Båtklubb - Betongplatta vid båt- och badplatsen i Bonäs (15 000 kronor)

Slutgiltigt beslut fattas av länsstyrelsen. 

Remissvar gällande ansökningar om bidrag ur Trängslets vattenregleringsfond

Följande ansökningar bifölls:   

  • Öna Bygdegårdsförening - Installation av fjärrvärme i bygdegården (149 000 kronor)
  • Vattnäs Båtklubb - Renovering av pir och bryggor (125 000 kronor)
  • Zornspelet "Ett satans spektakel" - Inköp av tält och annan utrustning (25 000 kronor)
  • Nusnäs Hembygdslag - Upprustning av badplats (50 000 kronor)
  • Bonäs Båtklubb - Betongplatta vid båt- och badplats (35 000 kronor)

Slutgiltigt beslut fattas av länsstyrelsen.

Mora vill bli pilotkommun för metodutveckling kring medborgardialog

Därför beslutade kommunstyrelsen att ansöka om kommunens deltagande i Sveriges Ungdomsråds Medborgarprojekt i ovanstående ämne. Tio kommuner  väljs ut och får delta under den treåriga projekttiden.

Genomförande ska ske i samverkan mellan kommunledningskontoret och kulturförvaltningen. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 mars 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213