Kommunen blev ägare till ishallen - igen

16 april 2013

Det står klart efter kommunfullmäktiges sammanträde på Sollerön, där 28 av 40 ledamöter röstade ja till köpet. 11.975 mkr betalas för hallen, sedan tillkommer nedskrivning av lån och upprustning inför den kommande säsongen. 

Underhandsackordet som är kopplat till affären innebär att Mora IK Fastighetsbolags skuld till kommunen skrivs ned med 17.8 mkr, kvar för bolaget att reglera blir 2 mkr. Hallen är dessutom i stort behov av renovering på grund av eftersatt underhåll och i ett första skede beräknas kostnaden för detta till dryga 14 mkr för att överhuvudtaget kunna spela när säsongen börjar i september. Förutom kommunen är även tre banker fordringsägare med en sammanlagd fordran på ca 9.4 mkr. Även bankerna ingår i ackordsuppgörelsen som innebär att 90 % av skulderna skrivs av.

Efter ganska exakt nio år som ägare till ishallen hade klubben med vidhängande fastighetsbolag kommit till vägs ände. Det enda alternativet för att undvika konkurs var att vända sig till kommunen med begäran om försäljning. Att köpet skulle gå igenom i kommunfullmäktige var ingen överraskning, majoriteten i form av C och S hade redan i kommunstyrelsen gjort färdriktningen klar. I fullmäktigedebatten höjdes dock en del kritiska röster mot upplägget; vänsterpartiets David Örnberg ville hellre se att kommunen förskottbetalade tre årshyror, vilket ungefär skulle motsvara den föreslagna köpeskillingen. Från alliansen (M, KD, FP) framfördes en del frågor som man ansåg inte var besvarade. Hyresavtal, restaurangdriften, brukandet av hallen nämndes av Gunnel Söderberg (M), dessutom undrade hon om klubben verkligen skulle ha råd att betala den hyra som blir aktuell. Hon förklarade också att M inte skulle komma att delta i beslutet.

Bengt-Åke Rehn (S) menade i sitt svar att förskottshyra kunde strida mot EU-regler och förklarade också att ett kommande hyresavtal givetvis ska reglera brukandet och alla andra detaljer. Han underströk också att alla avtal med fastighetsbolaget lika självklart kommer att upphöra. Björn Hammarsköld (Morap) var för sin del beredd att säga ja, eftersom han ansåg att ett köpbeslut blir prejudicerande även för andra klubbar som kan vänta sig liknande behandling om så skulle behövas.

Kristdemokrernas talan fördes av Birgitta Sacrédeus som menade att det var en otroligt svår fråga att hantera och hon gav samtidigt ett erkännande till majoriteten för handläggningen.

- Från alliansens sida anser vi oss inte ha ärendet i våra händer och det rör sig i realiteten inte om vår primära verksamhet. Vi kommer därför att lämna in ett särskilt yttrande med våra argument och önskar samtidigt majoriteten lycka till.

Efter närmare två timmars debatt var det dags att gå till omröstning. Ordföranden ställde då frågan vilket yrkande som skulle ställas mot kommunstyrelens förslag. Två yrkanden fanns att tillgå; David Örnbergs (V) om förskottsbetalning av tre årshyror samt ett avslagsyrkande från Åsa Berg (MP) och Kirsti Mats V). Där föredrogs avslagsyrkandet och vid den följande voteringen fördelade sig rösterna på följande sätt:

28 ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag till köp.

8 ledamöter avstod. 

4 ledamöter röstade nej till köp.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Följande skriftliga reservation inlämnades av David Örnberg (V):

Ishallens renoveringsbehov kommer att medföra att investeringsbehov i obligatorisk verksamhet inom Mora kommun kommer att skjutas på framtiden. Det innebär att en frivillig verksamhet, en idrottsförening , går före behov för våra barn och våra äldre när det gäller investeringar och framtida drift av verksamheter.

Majoritetens förslag innebär att om vi ska behandla alla idrottsföreningar lika så kan Mora kommun inte säga nej till dessa i framtiden oavsett idrott om liknande situation uppstår.
 

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 april 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213