Kommunen gör ett överskott på 600 000 kronor

23 augusti 2018

När siffrorna för årets första sju månader summeras i delårsrapporten visar Mora kommun ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket är lägre än väntat. Enligt prognosen för hela 2018 väntas kommunen gå 0,3 miljoner kronor plus.

 
Delårsrapporten är en uppföljning av ekonomin för Mora kommuns verksamheter. Resultatet för perioden januari till juli 2018 visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor, vilket är lägre än det budgeterade resultatet på 21,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget beror främst på minskade bidrag från staten, högre personalkostnader och högre kostnader för snöröjning.
 
I delårsrapporten görs också en prognos för hela verksamhetsåret. Resultatet förväntas bli 0,3 miljoner kronor i överskott, vilket motsvarar 0,1 procent i resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet 2018 är 2 procent.
 
Störst underskott inom socialnämnden och tekniska nämnden
Nämndernas prognoser för verksamhetsåret 2018 visar ett underskott på 53 miljoner kronor. Störst underskott på 41,3 miljoner kronor har socialnämnden. Därefter kommer tekniska nämnden med ett underskott på 8,4 miljoner kronor och för- och grundskolenämnden med ett underskott på 7,7 miljoner kronor. De delar av prognosen som skapar viss osäkerhet är främst kostnadsutvecklingen för kollektivtrafiken samt ökade behov inom för- och grundskola samt socialnämnd. 
 
Socialnämnden, tekniska nämnden och för- och grundskolenämnden har sedan årets första verksamhetsuppföljning efter mars månad fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner på att minska underskotten. Åtgärderna ska redovisas vid varje kommunstyrelsesammanträde. Ett exempel på åtgärder som har föreslagits av socialnämnden har varit hyra in färre outbildade sommarvikarierande sjuksköterskor och rehabpersonal via bemanningsföretag, vilket även skulle innebära kortare introduktionstid.
 
Delårsrapporten kommer att beredas av kommunstyrelsen den 28 augusti för att fastställas av kommunfullmäktige på sammanträdet den 17 september.
 
Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213