Kommunen ordnar ny konstgräsplan på egen hand

3 april 2012

Eftersom försäljningen av Prästholmens IP till Mora Idrottspark AB inte tycks komma att genomföras beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i uppdrag att anlägga en ny konstgräsplan. Investeringen beräknas uppgå till 5-8 mkr, beroende på vilken teknisk lösning som väljs. Driftkostnader, inklusive ränta och avskrivningar, uppskattas till ca 1 mkr per år. De svårbedömda intäkterna har också varit föremål för uppskattning och summan antas bli ca 100 tkr per år.

Konstgräsplanen ska rymmas inom de 90 mkr som utgör den budgeterade investeringsramen för 2012. Av det följer att omprioriteringar måste ske under året.

Mot beslutet reserverade sig David Örnberg (V) och Torbjörn Roos (MOP). De hade dessförinnan yrkat att kommunen skulle förhandla fram en lösning med föreningarna där de skulle stå för byggande och driften genom ett kommunalt lån.

2011 - ännu ett gott bokslutsår för kommunen

Resultatet stannade på + 40 mkr, vilket är 23 mkr mer än vad som budgeterats.

- Vi hade lagt prognosen ganska lågt, med tanke på alla osäkerhetsfaktorer, berättar kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S). Men intäkterna blev avsevärt bättre och förvaltningarna har sammantaget hållit budget och fungerat väl. Våra sju år i följd med goda resultat gör att vi tillhör den övre kvartilen bland landets kommuner. Vi är dessutom en av de friskaste organisationerna vad hälsotalen beträffar.

- Det bör också framhållas att verksamheternas omkostnader har ökat med över 4 %, alltså mer än skatteintäkterna, kommenterar kommunstyrelsens vice ordförande Peter Helander. Verksamhetsmålen i den strategiska planen har för övrigt också uppnåtts, så vi har skäl att vara nöjda.

Negativ avvikelse mot budget visade den gemensamma gymnasienämnden och det förklaras av minskat elevantal.

- Det kommer vi att få leva med de närmaste åren, förklarar Bengt-Åke Rehn. Vi kommer att gå från 1 600 elever till ca 1 000 innan fallet stoppats upp.

Även socialnämnden visar minussiffror och där ligger en stor del av förklaringen i att ca 10 000 fler hemtjänsttimmar har tillkommit.

Projektet Bredband till byar förlängs

Anledningen är att framdragningen till Venjan försvårats, och därmed fördyrats, på grund av besvärliga markförhållanden. Projektet delfinansieras av EU-medel och kan förmodligen förlängas efter 2012-04-30 som hittills varit slutdatum. Den tillkommande kostnaden för kommunen är 3 mkr och avses inrymmas i den tidigare beslutade investeringsramen för 2012. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Kommunikationsplan för regionstaden Mora

Mora har som mål att bli regionstad i norra Dalarna till 2022 och detta ska kommuniceras externt och internt. För det ändamålet hade tf. näringslivschefen begärt 150 000 kronor, men kommunstyrelsen beviljade en tredjedel av beloppet. Med andra ord 50 000 kronor.

Utredningen om integrationsenhetens placering senareläggs 

Det var ursprungligen sagt att utredningen skulle göras under perioden januari-mars 2012. Men eftersom mycket nytt har tillkommit i verksamheten på senare tid och med hänsyn till kommande lagändringar, beslutade kommunstyrelsen att senarelägga utredningen till januari-mars 2013.

Beställning av kollektivtrafik 2013

Ett tjänstemannaförslag har utarbetats där beställningsvolymen uppgår till 12.5 mkr, vilket också godkändes av kommunstyrelsen. Den totala kostnaden för busstrafiken är ca 20 mkr, varav ca 8 mkr utgörs av biljettintäkter.

Nytt aktieägaravtal för Dalaflyget

De tidigare parterna Landstinget Dalarna och kommunerna Borlänge, Falun och Mora har att ta ställning till ett nytt avtal för perioden 2013-01-01 -- 2015-12-31. AB Dalaflygets styrelse har tillstyrkt avtalet och det gjorde också kommunstyrelsen i Mora. Det blir kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Kompetensprofil för ny kommundirektör

Inför den kommande rekryteringsprocessen har en kompetensprofil upprättats i samarbete mellan KS presidieberedning, kommunalrådsberedningen, förvaltningschefer, kommunledningskontorets chefer och CeSam (fackliga organisationer i centrala samverkansgruppen).

Ett antal "skall-krav" har fastlagts, dit hör dock inte "Kunskaper om de regelverk som styr kommunal förvaltning" eller "Erfarenhet av att verka i politiskt styrda organisationer".

- Vi vill nå ut brett mot duktiga chefer och därför är dessa två kunskaper inte obligatoriska, förklarar Bengt-Åke Rehn. Däremot är de självfallet meriterande för en sökande.

Vänortsförbindelse avslutas

Efter andra världskrigets slut tecknade Mora kommun ett vänortsavtal med den finska kommunen Juukka. Vid den tiden handlade det mest om ett stöd från Moras sida till den helt finskspråkiga orten, något som sedan länge spelat ut sin roll. Något egentligt samarbete har inte förekommit under de senaste decennierna och därför har parterna beslutat sig för att avbryta vänortsförbindelsen. Kommunstyrelsen beslutade därför att föreslå fullmäktige att fatta det formella beslutet.

 

Sven-Erik Nilsson  

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 april 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213