Kommunen förstärker budgeten

21 november 2012

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-20.

Revidering av kommunplan 2013

Den ursprungliga kommunplanen (budgeten) togs redan i juni och av det skälet görs en uppföljning mot slutet av året. På så sätt kan planen uppdateras inför det kommande budgetåret utifrån den utveckling som skett under de senaste månaderna.

Tre omständigheter har medfört att budgetreserven, som i juni fastställdes till 34 mkr, nu sänks med 5 mkr som ska utgöra budgetförstärkning. Denna åtgärd ska därmed säkerställa resultamålet om 1 % av budgetomslutningen.

Följande faktorer ligger till grund för revideringen

1. Prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag har sänkts med 6 mkr. En anledning till detta är att antalet arbetade timmar minskar och därav följer att skatteunderlaget viker. En annan är att kommunens andel av landets befolkning minskat, trots en befolkningsökning i nominella tal, och det gör att statsbidraget i sin tur minskar.

2. Vid årsskiftet tar kommunen över hemsjukvården från landstinget. I samband med det genomförs en skatteväxling om 23 öre, vilket innebär att kommunens skatteintäkter ökar med ca 10.5 mkr. Men den verksamhet som tas över antas kosta lika mycket, varför det åtminstone i teorin handlar om ett nollsummespel. Beloppet överförs till socialnämnden i form av en ramhöjning för 2013.

3. Det senaste läraravtalet kom att bli avsevärt dyrare än vad som tidigare antagits. I juni var prognosen 2.6 %, en siffra som sedermera kom att bli 4.2 % i det centrala avtalet som gäller från april 2012. I april nästa år ska lönerna öka i samma takt som det så kallade industrimärket som uppgår till 2.8 %. För att klara den differens som uppstår 2013 tillför Moras skolor 3.2 mkr i utökad ram och beloppet tas från planeringsreserven. 

Vid årsskiftet förväntas budgetreserven uppgå till 25.8 mkr, av det beloppet är 6 mkr strukturreserv och 19.8 mkr planreserv. För det nya löneavtalet som börjar gälla från 2013-04-01 har 16 mkr reserverats.

- Jämfört med våra grannkommuner ligger vi på en högre plattform och därför inger dessa förändringar ingen större oro, säger kommunalrådet Bengt-Åke Rehn (S).

Avgifter för hemsjukvård

Socialförvaltningen har i en tjänsteskrivelse tagit fram förslag på avgifter inför det förestående övertagandet som äger rum 2013-01-07.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget som avses gälla från 2013-02-01.

Se förslaget här

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 november 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213