Kommunens ekonomi fortsatt god

13 juni 2012

Några beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-12.

 

Verksamhetsprognos januari-mars 2012

Efter årets tre första månader var resultatet +12.6 mkr och prognosen för helåret är i stort sett densamma (+12.3 mkr). Det betyder i så fall att det budgeterade årsresultatet skulle förbättras med +1.7 mkr. Men det bör också påpekas att reserver på 4.2 mkr då har upplösts för att täcka underskott i nämnder och styrelser. 

Största underskottet prognostiserar socialförvaltningen med -6 mkr, en följd bland annat av ökat antal hemtjänsttimmar och ökade kostnader för placeringar. Kosten i Venjan är en annan orsak och här anser nämnden att ett samarbete med landstinget skulle medföra en betydande besparing.

Servicenämndenämnden i Mora kommun som hanterar IS/IT för Mora, Orsa och Älvdalen kommer också att överskrida sin budget. Här rör det sig om ca 6.7 mkr, varav 4.7 mkr faller på Mora. Kort kan sägas att verksamheten varit underbudgeterad med hänsyn till de ökade kapitalkostnader som blivit en följd av nödvändiga investeringar för att ersätta en föråldrad teknisk plattform och för att återställa funktioner efter krascher. Antalet datorer, servrar har ökat utan att ramen ändrats, därutöver har utvecklingen ifråga om nätverksutbyggnad, trådlösa nät och mobila lösningar krävt investeringsvolymer som inte varit budgeterade.

Överskott återfinns bland annat i finansförvaltningen där i synnerhet ökade skatteintäkter ser ut att ge ett årsresultat som är drygt 8 mkr bättre än budgeterat.

Verksamhetsprognosen fastställs slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Se hela dokumentet Verksamhetsuppföljning med prognos

Kommunplan 2013, med utblick 2014-2015

Budgeten, med andra ord, och även om marginalerna krymper jämfört med de senaste åren ser kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S) ingen anledning till oro.

- Vi står på stadig grund, trots en skakig omvärld. Det finns därför utrymme för att kompensera verksamheterna för ökade kostnader vid sidan av löneökningar. Skolan får exempelvis ca 8 mkr, socialnämnden 7 mkr och totalt ökar kostnaderna med ca 35 mkr. Skatteintäkterna ser däremot bara ut att öka med 28 mkr, vilket innebär att vi får ta ca 7 mkr av våra reserver. För 2013 räknar vi ändå med ett resultat på knappa 10 mkr.

De orosmoln som skymtar vid horisonten är en åldrande befolkning som kräver allt med av insatser från socialtjänsten. Ett nytt äldreboende behövs och kan bli verklighet i slutet av mandatperioden.

Minskat elevunderlag i gymnasiet ställer till problem genom att färre program kan erbjudas och att statsbidragen minskar snabbare än det är möjligt att minska kostnaderna. I förskolan ökar antalet barn med ty åtföljande kostnader.

På investeringssidan minskas budgeten från 90 till 70 mkr under perioden 2013-2015 som en följd av minskade aktiviteter i övrigt.

I beslutet deltog inte Malin Höglund (M), Gunnel Söderberg (M) och Torbjörn Roos (Morap). David Örnberg (V) yrkade enligt Moravänsterns alternativa kommunplan, men yrkandet avslogs och han reserverade sig sedan mot beslutet.

Kommunplanen fastställs slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Se hela Kommunplan 2013

Skattesats 2013

Beslutades att skattesatsen hålls oförändrad, 22,58 kr.

Skattesatsen fastställs slutgilltigt av kommunfullmäktige.

Motion - Nolltaxa på kollektivtrafiken i Mora kommun

Bakom motionen står vänsterpartiet och i den förslås att personer mantalsskrivna i kommunen ska få åka gratis inom kommunen. 

Motionen avslogs, reservation inlämnades från David Örnberg (V) och Torbjörn Roos (Morap).

Medborgarförslag - riv Kåken och bygg familjebostäder istället

Här blev beslutet att förslaget anses besvarat genom de fyra nämndsutlåtanden som inkommit. Förslaget kommer att beaktas i det pågående centrumutvecklingsarbetet.

Motion - Hundrastgård

Inlämnad av Gunnel Söderberg (M) med motiveringen att många hundar sällan får springa lösa och att en rastgård därför borde anläggas i närheten av centrum.

Även här anfördes i tjänsteskrivelsen att motionen ska beaktas i det pågående centrumutvecklingsarbetet.

Återvinningscentral

Kommunstyrelsen beslutade att ge tekniska nämnden i uppdrag att bygga en ny återvinningscentral på Örjastäppan. Byggkostnaden beräknas till 25-35 mkr och driftkostnaden till 4-5 mkr årligen.

Återvinningscentralen beräknas vara färdigställd till sommaren 2013.

Remissvar - En utvecklad flygtrafiktjänst

I ett betänkande från Näringsdepartementet, Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst, finns bland annat ett förslag som i praktiken innebär att Luftfartsverket skulle få ensamrätt till flygtrafiktjänst i Sverige. I så fall skulle det givetvis också gälla Mora-Siljan flygplats.

Sveriges Regionala flygplatser AB har utarbetat ett remissvar som avråder från att ge LFV den föreslagna ensamrätten, eftersom det skull fördyra driften för små flygplatser på ett påtagligt sätt.

Kommunstyrelsen antog remissvaret som sitt eget.

Handlingsplan IS/IT, en förflyttning inom områdena ekonomi, utveckling och driftstabilitet

De medel som budgeterats för 2012 (11 119 tkr) har visat sig otillräckliga för att genomföra de förändringar i verksamheten som PRIO-projektet funnit nödvändiga. Ett tilläggsanslag på 5 245 tkr behövs därför, av vilket Moras andel uppgår till 3 095 tkr. Resterande belopp faller på samverkanskommunerna Orsa och Älvdalen. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt tjänsteförslaget.

Se handlingplanen här

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213