Kommunplan 2014 reviderades

5 december 2013

Det handlar alltså om kommunens budget, numera kallad kommunplan. Sedan beslutet i juni har utsikterna för det kommande året förändrats så att en revidering var påkallad.

En viktig anledning är att prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag har minskat med ca 5 mkr, dessutom har det uppstått behov av att förstärka budgetramarna på vissa områden. Den förstärkningen sker till större delen genom en överföring från den strukturreserv som redan finns i ursprungsbudgeten.

Följande förslag beslutades:

  • För- och grundskolenämndens ram höjs med 2.0 mkr från strukturreserven som en förstärkning i arbetet med effektivisering av verksamheten.
  • Gymnasienämndens ram höjs med 3.5 mkr från sturkturreserven, även det som en förstärkning i arbetet med effektiviseringsåtgärder.
  • Socialnämndens ram höjs med ytterligare 4.2 mkr (3.1 mkr för att täcka ökade kostnader för kostleveranser från den gemensamma kostnämnden och 1.1 mkr för det behov av daglig verksamhet som uppstår när JAG-kooperativet lägger ner sin verksamhet).
  • Kommunstyrelsens ram höjs med 3.2 mkr (1.4 mkr för avvecklingskostnader, 1.4 mkr för ökade kostnader för kollektivtrafik och 0.4 mkr för hyreskostnader för kostverksamheten). Av totalbeloppet tas 1.4 mkr från strukturreserven.
  • Brandkårens ram höjs med 0.4 mkr på grund av ökade kapitalkostnader i samband med köp av en ny brandbil.
  • Nämndernas ramar ökas med 17.3 mkr ur planeringsreserven för att kompensera för lönerevisionen 2013.

Kommunledningskontoret kommer i den månatliga uppföljningen framöver att särskilt följa utvecklingen i för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Man ska också, i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasieförvaltningen, se över och komma med förslag till förändringar i den nuvarande organiseringen av verksamheten.

- Som en följd av att prognosen för skatteintäkter och statsbidrag 2014 skrivs ner med ca 5 mkr så räknar vi med att resultatet minskar, från juniprognosens 11.5 mkr till ca 6.3 mkr, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S).

Det blir kommunfullmäktige som fastställer revideringen av kommunplan 2014 och i den ingår också följande taxehöjningar:

  • Taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska vara 900 kronor från 1 januari 2014
  • Taxan för planerad livsmedelskontroll och godkännande ska från samma datum vara 1 040 kronor, för extra offentlig kontroll och registrering 900 kronor.
  • Timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen ska från 1 januari 2014 vara 900 kronor.

Alderängarnas naturreservat utökas

Reservatet är kommunens enda egna och enligt miljökontoret finns det skäl att utvidga det ytterligare västerut. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har gett sitt godkännande och en värdering visar att intrångsersättningen skulle uppgå till 1.5 - 1.8 mkr. Av det beloppet kan maximalt 50 % utgå som bidrag och därför beslutade kommunstyrelsen om att avsätta 900 tkr ur 2013 års investeringsbudget för ändamålet.

Nytt avtal med ALMI Företagspartner Dalarna AB

ALMI har som uppdrag att främja utvecklingen av små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i länet. Det sker huvudsakligen genom finansiering och rådgivning kopplad till finansiering. Nuvarande avtal går ut vid årsskiftet och kommunstyrelsen beslutade därför att teckna nytt avtal för perioden 2014-2017. Kostnaden uppgår till 236 537 kronor per år och kan maximalt höjas med 8 % under avtalsperioden.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 december 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213