Kommunplan 2016 fastställd av kommunfullmäktige

22 juni 2015
Dalahäst
Kommunplanen för 2016 är nu fastställd.

Kommunplanen för Mora är kommunens verksamhetsplan med budget och i den redogörs den politiska viljan. Vilka mål som ska nås med befintliga resurser. Nämnderna ansvarar för att uppfylla sina verksamhetsmål och inte överskrida de ekonomiska ramarna. Kommunplanen följs upp under året och redovisas i kommunens årsredovisning.  

Mora kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av god kvalitet till kommunens invånare, i livets alla skeden. Ett annat uppdrag är att ha en aktiv roll för att utveckla Mora och stärka platsens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. Ett viktigt arbete som måste göras tillsammans med alla som bor och verkar i Mora.  

 

Ekonomiska förutsättningar inför 2016

Intäkterna ökar men så gör även kostnaderna. Detta beror dels på ökade krav och uppgifter i samband med nya regleringar inom skola och omsorg vilket gjort att Mora kommuns största nämnder; socialnämnden, för- och grundskolenämnden och gymnasienämnden sedan några år tillbaka haft underskott i sin drift av sina verksamheter. Andra faktorer är ökningen av andelen äldre vilket leder till ökade behov av resurser liksom svängningarna mellan årskullar vilket gör det svårt att planera. Utvecklingen i samhället går mot ökade krav i välfärden och behoven ökar i allt snabbare takt vilket är en stor utmaning för Mora liksom för övriga kommuner i landet.   

          Nämnderna har tillskjutits medel för att täcka delar av de ökade behoven för att kunna utveckla och effektivisera för att få en ekonomi i balans. Parallellt med pågående handlingsplaner för åtgärder sker förändringar i omvärlden som försvårar det arbetet. Trots ökade ramar och effektiviseringar kommer ytterligare åtgärder att behövas. Vilket innebär högre ställda krav på ständiga förbättringar och ökad effektivitet.   

 

För att vi ska ha kunna ha en fortsatt hållbar ekonomi i Mora är det viktigt att en god analys ligger till grund för den ekonomiska hushållningen att det finns en marginal i budgeten, säger Malin Höglund kommunalråd. 

 

Investeringar under 2016

Investeringsplanen rymmer både investeringar för kommunens egna verksamheter samt strategiska investeringar i infrastruktur, det vill säga gator, vägar, stadsutvecklade åtgärder, handelsområden med mera. Några av de större investeringarna som planeras i årets investeringsbudget är:     

 • utbyggnad av Mora Siljans flygplats  
 • projektering av helikopterhangar för helikopterambulansverksamhet   
 • genomfartstrafiken i Mora i samarbete med Trafikverket   
 • centrumutveckling för Mora tätort   
 • utbyggnad av bredbandsnät   
 • ny brandstation   
 • nybyggnation av särskilt boende i Noret norra   
 • nytt LSS-boende i Morkarlby.   

En revidering av kommunplan 2016 kommer att göras efter budgetberedning i början av september.   

 

-  Det är ett bevis på stort ansvarstagande att avvakta med beslut om förändrade budgetramar i avvaktan på ytterligare underlag och analys. Jag har stor tillförsikt om att vi därmed uppnår budgetramar som är väl förankrade, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed

 

Kommunplan för år 2016 kommer att publiceras på www.mora.se inom kort.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213