Kommunstyrelsebeslut i korthet

21 februari 2013

Från sammanträdet den 19 februari 2013.

 

Initiativ för byggande av flerbostadshus

Bostadsbristen är stor i de flesta av länets kommuner och det har fått Region Dalarna att ta initiativ för åstadkomma en förbättring av situationen. Därför har en skiss utarbetats som ett första förslag där det presenteras en idé om att skapa ett - eventuellt - kommunägt utvecklingsbolag för nyproduktion av bostäder.

Till ett sådant bolag skulle Mora bidra med 150 000 kronor per år, något som kommunstyrelsen ställde sig positiv till.

Senare i vår kommer Region Dalarna att ta fram ett mer detaljerat förslag om hur arbetet ska gå vidare. Grundläggande är dock att det finns intresse hos kommunerna för att delta i projektet. 

Remissvar - Inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Finansdepartementet har i en promemoria lagt fram förslag till förändringar i den översyn som Utjämningskommittén 08 presenterade i sitt betänkande.

Tre förändringar finns i promemorian:

  • Sänkt kompensationsgrad i kommuner och landsting med en skattekraft över 115 % av rikets skattekraft.
  • Införande av ett strukturbidrag till kommuner och landsting med en skattekraft under 115 % av rikets skattekraft.
  • En ändring av kostnadsutjämningens delmodell "Barn och ungdom med utländsk bakgrund".

För Moras vidkommande skulle förslaget till ny inkomstutjämning innebära ett förbättrat utfall med ca 18 mkr per år, jämfört med nuvarande system.

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom kommundirektörens tjänsteskrivelse och förslaget att den sänds som remissvar till finansdepartementet.

Ny borgerlig vigselförrättare

Agneta Nyman godkändes som ny borgerlig vigselförrättare. Hon arbetar som domare vid Mora tingsrätt sedan 2010 och var innan dess advokat under 20 års tid.

Remissvar - Uppdatering av riksintressen för vindbruk

Energimyndigheten har upprättat ett förslag till nya områden som ska anses vara av riksintresse för vindbruk. Förslaget har via länsstyrelsen gått vidare till kommunerna för yttrande och i Moras fall är det stadsarkitekt Tommy Ek som författat en tjänsteskrivelse i ärendet.

I den riktas betydande kritik mot Energimyndighetens handläggning. Han anser bland annat: "För att en utbyggnad ska vara möjlig att genomföra bör kommunens omfattande utredningsarbete tas till vara. Det gagnar inte vindbrukets intressen att föreslå nya områden utan att en analys av förutsättningar och möjligheter till genomförande görs och beaktas. Utpekandet av riksintresseområden för vindbruk bör sammanfalla med kommunens utpekade områden."

Kommunstyrelsen ställde sig bakom yttrandet som kommer att tillställas länsstyrelsen. 

Tre kompetensprofiler godkändes

Numera är det upp till kommunstyrelsen att även besluta om de kompetensprofiler som personalenheten utarbetar för chefstjänster. (I ett senare skede tas beslut om vem som ska få respektive tjänst. Till dagens sammanträde fanns följande kompetensprofiler att yttra sig om:

  • Skolchef
  • Gymnasiechef
  • Brandchef

Samtliga godkändes.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 februari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213