Kommunstyrelsen klubbade starkt bokslut

5 april 2011

Från kommunstyrelsens sammanträde 2011-04-05:

 

Bokslut 2010

Plusresultatet för 2010 uppgick till 65 miljoner, en siffra som visar att den ekonomiska utvecklingen är fortsatt god och ger utrymme för kommande framtidssatsningar.

- Vi har god kontroll över verksamheterna och ekonomin, fastslår kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S). Nämnder och styrelser har genomfört sina verksamheter inom budgetramarna, det minus som tekniska förvaltningen redovisar beror på strategiska avskrivningar i fastighetsbeståndet. Att vi står starka beror bland annat på att vi aldrig lyfte in det tillfälliga konjunkturstödet på 10 miljoner i verksamheterna, utan lät det i stället gå till förstärkning av ekonomin. Av de 65 miljonerna avsätter vi 20 till pensioner och balanserar 45 i eget kapital. Vi är nu väl rustade inför framtiden men har inte spenderbyxorna på. Den politiska plattformen styr i stället vårt agerande.

I budgeten för 2010 förutskickade ett plus på 28 mkr, en siffra som alltså kom att mer än fördubblas. Så här gick det till (belopp i mkr):

Budgeterat resultat 28
Ökade skatteintäkter 10
Minskat personalomkostnadspålägg, avtalsförsäkring  9
Förbättrat finansnetto  6
Strukturmedel, ej utnyttjade  7
Planeringsreserv, ej utnyttjad  7
För högt budgeterad avskrivning  3
Förändring semesterlöneskuld -4
Övriga poster -1
Årets resultat 65

  

Bokslut Morastrand AB

Det helägda bostadsbolaget redovisade en ett negativt resultat, - 7 mkr, för det gångna räkenskapsåret.

- Det beror på att man skrivit av fastighetsvärden för att stabilisera balansräkningen framöver, förklarar Bengt-Åke Rehn.

 

Bokslut Moraparken AB

- Vi gör ett historiskt starkt resultat (+192 tkr efter finansiella poster), säger ordföranden Peter Helander (C), tillika kommunstyrelsens förste vice ordförande. Under året har stora investeringar gjorts i bowlinghall och stugby för att ytterligare ska öka anläggningens attraktionskraft. Vi räknar dessutom med att kommunen inte ska behöva skjuta till några medel 2011 för driften av huvudbyggnaden.

 

Bokslut Moravatten AB

Detta helägda bolag är sedan 2010-07-01 ett renodlat ägarbolag där ägandet utgörs av drift- och kompetensbolaget Nodava AB, tillsammans med Orsa och Älvdalens kommuner. Siffrorna är därför inte jämförbara med tidigare år. Resultatet uppgick till 3 mkr (2.4).

 

Ansökan om bidrag från Trängslets regleringsfond

Följande organisationer föreslogs få bidrag:

Sollerö Sockenförening (uppförande av bensinmack) 157 000
Siknäs Fyrklöver ek för (anläggande av brygga mm)   78 000
Venjans Intresseförening (informationsskyltar, inköp/montering)   60 000
Zornsamlingarna (muddring av Hemulån)   50 000
Bråmåbo byalag (muddringsarbete mm vid Bäckstabadet)   40 000
Summa 385 000

Totalt hade 13 ansökningar om sammanlagt 2 269 500 kronor inlämnats till länsstyrelsen som sedan remitterat ärendet till kommunen för yttrande. Tillgängliga medel uppgick till 385 002 kronor.

 

Yttrande om bidragsansökan

Norra Venjans Fiskevårdsområde har hos länsstyrelsen ansökt om 55 000 kronor ur vattenregleringsfonden för Venjansjön för projektet utveckling av kräftfiske i Venjan.

Tillgängliga medel i fonden är 21 492 kronor och kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan.

 

Ägardirektiv för Inlandsbanan

Kommunstyrelsen biföll det upprättade förslaget.

 

Bidragsansökan ur Mora naturvårdsfond

Mångbergs och Holens byalag har ansökt om bidrag för renovering av rännan vid sågen i Mångberg. Den uppskattade totalkostnaden är ca 500 000 kronor, men eftersom en renovering av detta slag inte passar in fondens stadgar avslog kommunstyrelsen ansökan.

 

Nytt avtal med ALMI Dalarna

Region Dalarna har inkommit med ett förslag till avtal för perioden 2011-2013 där årskostnaden för kommunen uppgår till 219 998 kronor per år. Förslaget följer tidigare princip och kommunstyrelse beslutade att tillstyrka förslaget.

- Verksamheten fungerar väl och ALMI gör ett gott jobb i kommunen, kommenterar Bengt-Åke Rehn.

 

Samverkan kring kommunal avfallsplanering i Dalarna

Länets kommuner har inbjudits av länsstyrelsen och Dala Avfall att tillsammans med dem revidera sina respektive avfallsplaner. En översyn av länets mål inom området ingår också, liksom en utvärdering av kommunernas avfallsföreskrifter.

Kommunstyrelsen beslutade att Mora ska delta i arbetet och att tekniska nämnden betalar de 10 000 kronor som är den direkta kostnaden. Nämndens presidium utsågs till politisk referensgrupp, medan den lokala arbetsgruppen kommer att utses av kommundirektören.

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet

- Reglementena har ändrats och den största skillnaden är att råden inte bara ska vara remissinstanser i frågor som berör dem, säger rådens ordförande Peter Helander. Dialog ska dessutom äga rum redan i ett tidigt skede och den ska dokumenteras skriftligt och bifogas besluten.

 

Ny personalchef

Som ett extra ärende beslutade kommunstyrelsen att anställa Kristina Magnusson som ny personalchef. Hon kommer närmast från tjänsten som personalstrateg vid Svenska ESF-rådet.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213