Kommunstyrelsen bifaller motion om gemensamt FINSAM-förbund

25 januari 2012

I en motion daterad 2011-04-26 föreslår Birgitta Sacrédeus (KD) att Mora kommun ska verka för att tillsammans med Orsa och Älvdalen ingå i ett gemensamt Finsamprojekt. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober i fjol fick kommundirektören i Mora i uppdrag att tillsammans med sina kollegor i de två andra kommunerna ta fram ett underlag för en gemensam ansökan om att bilda FINSAM.

FINSAM står för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunerna, landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Syftet är att uppnå eller förbättra förmågan till förvärvsarbete genom rehabiliteringsinsatser, samt att förhindra rundgång mellan aktörerna och/eller att människor hamnar i en gråzon där det är oklart vilken aktör som har ansvaret.

För finansieringen svarar de fyra intressenterna; arbetsförmedlingen och försäkringskassan med 50 %, landtinget med 25 % och kommunerna med 25 %. En normalbudget brukar uppgå till ca 4 mkr, vilket för Moras vidkommande skulle innebära en årlig kostnad på ca 600 tkr.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att bifalla motionen.

Inga vindkraftverk utanför vindbruksplanens område

Det blev svaret till Bosbergets Vindkraft AB som ansökt om att få anlägga en vindkraftpark i anslutning till Bosberget i Mora kommun. Av de 16 planerade verken är det emellertid endast tre som ligger inom det tillåtna område F som är avsatt för vindkraftparken. Två av dessa tre är dessutom 190 m höga, vilket ska jämföras med vindbruksplanen som anger maxhöjden till 150 m.

Kommunstyrelsen avstyrkte därför ansökan i de avseenden som den inte uppfyller vindbruksplanens krav.

Kommunen köper fler tjänstecyklar

Moderata fullmäktigegruppen har föreslagit att två standardcyklar och två elcyklar köps in som komplement till den standardcykel som redan finns. Anledningen är att många resor med kommunens bilar är kortare än 5 kilometer och att cykel därför ofta är ett bra alternativ, inte minst ur miljömässig synpunkt.

Kommunstyrelsen föreslog att fullmäktige ska anse motionen besvarad eftersom en cykelpool redan börjat byggas upp.

Revidering av VA-taxa

Förslaget kommer från det helägda bolaget Moravatten AB och innebär i korthet att engångsavgiften vid anslutning av en fastighet till kommunalt vatten och avfall höjs. Detta för att motsvara en mer genomsnittlig nivå för vad en anslutning kostar. 

Så ser det nya förslaget ut

Kommunen köper två fastigheter

Båda ligger i Noret, i omedelbar anslutning till äldreboendet Noretgården. Fastigheten omfattar 8 236 kvm och köpeskillingen är 1 650 000 kronor. Delar av fastigheten kan om så önskas säljas vidare, medan delar kan användas för byggande av äldrebostäder och därmed samnyttjande med Noretgården.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna köpet.

Reglemente för intern kontroll 

Ett nytt reglemente har upprättats, denna gång gäller det intern kontroll. Avsikten är att säkerställa att kommunens mål uppnås inom områdena:

  • ändamålsenlig och effektiv verksamhet
  • tillförlitlig finansiell rapportering
  • efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det upprättade reglementet. Samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att senast i juni 2012 ha utformat anvisningar och förberett för hantering av internkontrollplaner och uppföljning i Mora PlusIT. 

Strukturmedel överförs till försörjningsstöd

En ren formalitet, eftersom beslut tidigare tagits om att till socialnämnden överföra det belopp som erfordras, utöver budgeterade 5 mkr, för att täcka kostnaderna för försörjningsstöd 2011. Eftersom nämndens kostnader uppgick till 8.3 mkr kommer därför 3.3 mkr att överföras. 

Ny arbetsgrupp bildas

Den ska ta fram förslag på hur samverkan bäst kan ske mellan kommunens olika förvaltningar och statliga myndigheter, i syfte att motverka ökningar ifråga om ungdomsarbetslöshet och försörjningsstöd. Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att leda arbetet som ska vara slutfört den 1 maj 2012.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 januari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213