Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2013 fastställda

24 januari 2013

Några beslut från kommunstyrelsens sammanträde 2013-01-22

Ett viktigt dokument som klargör vad denna nämnd ska leverera under året. Men själva utförandet görs av kommunledningskontoret, som är kommunstyrelsens tjänstemannastab.

Verksamhetsplanen är uppbyggd så att den korresponderar med de fyra målområdena:

  • Leva och växa i Mora
  • Hållbara Mora
  • Mora - en regionstad med drivkraft
  • Mora - tryggt, jämlikt och trivsamt

Dess målområden delas sedan upp i strategiska mål som i sin tur består av ett större eller mindra antal aktiviteter som ska genomföras.

Under 2012 överskreds kommunstyrelsens internbudget med 3 240 tkr, ett belopp som till stor del är nivåhöjande för 2013. Även om den summan minskats en del genom att budgeten förstärkts med 837 tkr så har ett par chefsavvecklingar tillkommit som beräknas kosta 1 582 tkr. Inför 2013 saknas därför 3 985 tkr.

För att komma tillrätta med denna brist kan den beslutade nya organisationen av kommunledningskontoret inte fullföljas i sin helhet. Därför kommer fem tjänster inte att besättas tills vidare, dessutom flyttas kostnaderna för de två chefsavvecklingarna till ett konto för strukturåtgärder. Med dessa grepp balanseras kommunstyrelsen budget för 2013.

Hela verksamhetsplanen hittar du här

Detaljplan för resecentrum (fastigheten Stranden 2:2 m fl)

Under våren beräknas arbetena för ett nytt resecentrum starta vid den nuvarande järnvägsstationen. För det ändamålet har en ny detaljplan tagits fram och kommunstyrelsen beslutade i likhet med planutskottet att föreslå kommunfullmäktige att anta planförslaget.

Socialnämndens taxor och avgifter 2013

Nya taxor för äldreomsorg och serveringstillstånd föreslås gälla från den 1 mars. Detta på grund av ökade kostnader i socialnämndens verksamhet, men också som en anpassning till övriga kommuners taxor och avgifter.

Den senare skälet är en följd av länsstyrelsens tillsynsbesök i september då det påtalades att avgifterna i Mora låg avsevärt lägre än i andra kommuner.

Kommunstyrelsen följde finansutskottets förslag att kommunfullmäktige ska fastställa de nya taxorna.

Se de nya taxorna här

Remissvar - Dalarnas miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016

Kommunens miljösamordnare har upprättat ett remissvar med innebörden att Mora kommun godkänner länsstyrelsens förslag till nya miljömål i Dalarna.

- De utgör också en bra grund för arbetet med Moras miljömål, förklarar kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S).

Under första halvåret i år kommer länsstyrelsen dessutom att anordna skräddarsydda konferenser med respektive kommun, något som ytterligare underlättar kommunens arbete med de egna miljömålen.

Kommunstyrelse beslutade i enlighet med tjänsteförslaget.

Finsamförbund för Mora, Orsa, Älvdalen, landstinget Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Förbundet planeras starta vid halvårsskiftet och har som uppgift att med finansiell samordning mellan parterna stödja personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, så att personerna ifråga "uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och motverka ett bidragsberoende".

Kommunstyrelsen beslutade ställa sig bakom förslaget till förbundsordning och övriga detaljer i en gemensam överenskommelse. Namnet på förbundet ska vara Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen.

Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige och villkoras av att övriga deltagande kommuner tar motsvarande beslut.

Kränkande särbehandling - policy och rutin

En ny policy har sett dagens ljus och den handlar om kränkande särbehandling. Den medarbetarundersökning som gjordes under fjolåret visade nämligen på bristande kunskaper i ämnet bland de anställda och därför finns det skäl att höja nivån.

- Det här ger både chefer och arbetstagare en större trygghet, säger Bengt-Åke Rehn. En policy har i och för sig funnits även tidigare, men den nya är tydligare och innehåller också rutiner för hur man ska agera vid kränkande särbehandling.

VA-plan på väg att bli verklighet

I Mora finns ca 1 300 enskilda avlopp och ca 950 fastigheter får vatten från enskilda vattentäkter eller gemensamma vattentäkter där vattenledningsföreningar är huvudmän. Miljökontoret har noterat att det kan finnas problem på vissa håll att uppfylla kraven både ifråga om avlopp och vattentäkter, därför vill man att en plan tas fram för utvecklingen av vatten- och avloppsförsörjningen i Mora kommun.

En sådan plan ska bland annat ange var de kommunala anläggningarna bäst kan expandera och var det är mest lämpligt med enskilda eller gemensamma VA-lösningar.

Idag finns en så kallad VA-översikt, nästa steg skulle bli en VA-policy och därefter en VA-plan.

Kommunstyrelsen beslutade att en VA-plan ska tas fram under 2013 och reserverar 300 000 kronor av utvecklingsmedel för ändamålet. Planutskottet blir styrgrupp för projektet.

Kompetensprofiler för nya tjänster

Två nya chefstjänster ska tillsättas under våren: näringslivs- och utvecklingschef samt kommunikationschef. För dessa har personalavdelningen utarbetat kompetensprofiler som kommunstyrelsen beslutade att godkänna.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 januari 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213