Mora kommun lämnar synpunkter på förvaltningsmål rörande björn och varg

11 november 2014

Viltförvaltningsdelegationens inflytande bör vara större för att kunna förankra rovdjursfrågor hos allmänheten i glesbygden. Det skriver Mora kommun i ett remissvar till Länsstyrelsen Dalarna. Mora kommun anser dessutom att 40-50 vargar i länet borde vara ett accepterat förvaltningsmål när det gäller rovdjurspopulationen.

Varg

I september svarade Mora kommun på Länsstyrelsen Dalarnas förslag till förvaltningsplan för stora rovdjur. I övergripande drag ansåg kommunen att remissen var välskriven men att man hade några invändningar, bland annat att det saknades målnivåer för populationsstorlekar, det vill säga hur många rovdjur man tycker är rimligt att ha i sitt närområde.

Naturvårdsverket har nu fastställt mininivåer för björn och varg. Utefter dessa miniminivåer har Länsstyrelsen Dalarna föreslagit förvaltningsmål där målsättningen är att behålla en stabil stam och dessa förvaltningsmål vill man nu att kommunerna i länet yttrar sig om.

Länsstyrelsen Dalarnas förslag gällande populationsstorlekar av björn och varg

 

                 Miniminivå                                                         Förvaltningsmål

Björn       250 djur (25 honor med årskull)                    250-290 djur
Varg        70 djur (7 honor med årskull)                         70-80 djur

 

Mora kommun anser att antalet vargar i förvaltningsmålet borde varit 40-50 stycken, men inser att Länsstyrelsen har att förhålla sig till Naturvårdsverkets mininivåer.

Förvaltningsmålet om 40-50 vargar kommer ursprungligen ifrån viltförvaltningsdelegationen, som är Länsstyrelsens organ för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Där finns bland annat de politiska partierna, naturvårdsorganisationer och jakt- och viltvårdsorganisationer representerade.

Mora kommun vill därför lyfta fram betydelsen av viltförvaltningsdelegationens roll, arbete och möjlighet till ett betydande inflytande och att det betonas att det är viktigt att flytta besluten närmare de som berörs.

Kommunen föreslår även att informationen som kommuniceras ut angående förvaltningsmålen ska vara uttryckt på ett lätt sätt så att allmänheten kan ta till sig beslutet utan att vara insatt i områdets terminologi.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213