Mörka moln vid horisonten

7 september 2011

Åskmoln

Från kommunstyrelsens sammanträde 2011-09-06

2011 ser ut att bli ännu ett gott år för Mora kommun. Prognosen visar ett överskott på 23,6 mkr, men det ser betydligt dystrare ut för kommande år.

I delårsbokslutet omfattande januari-juli var siffrorna ännu bättre, för den perioden redovisades ett överskott på hela 39.5 mkr. Men en avtrappning kommer alltså att ske under årets sista fem månader. De radikalt försämrade makroekonomiska utsikterna kommer att slå hårt på resultatet för 2012 och om inga åtgärder skulle vidtas talar alla indikatorer för ett minusresultat i de kommunala räkenskaperna. Dock kommer självfallet insatser att göras för att i görligaste mån motverka den negativa utvecklingen.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslutet och verksamhetsprognosen.

Sammandrag av delårsrapporten

Taxor för upplåtelse av allmän platsmark, parkeringsdispenser på kommunala parkeringar samt felparkeringsavgifter

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att anta de nya taxorna.

Nya taxor

Revidering av taxa enligt miljöbalken, avgift för tillsyn/inventering av enskilda avlopp i Mora kommun

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna tillägget motsvarande 1.5 timavgift (f n 1 200 kronor) till befintlig taxa.

Priser och ordningsregler på Lomsmyren

Klara regler har saknats och därför har ett förslag utarbetats som innebär att verksamheten kan säkras långsiktigt. Tekniska nämnden ska teckna avtal med klubbarna/föreningarna om nyttjande av stallplatser/boxar och anläggningen i stort, dessutom teckna separata överenskommelser med arrangörna för respektive tillfälle.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslagna avgifter vid anläggningen.

Nya avgifter på Lomsmyren

Medborgarförslag - Trafiksäkerheten i Färnäs by

En skrivelse från byborna, kompletterad med ett 100-tal namnunderskrifter, har skickats till kommunen med begäran om åtgärder. 

Av tekniska nämndens yttrande framgår att områdets trafikmatning i stort ses över i det pågående detaljplanearbetet över Norets handelsområde. Gång- och cykelväg till Färnäs skola finns med som ett prioriterat objekt i arbetet med Genomfart Mora.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att med hänvisning till tekniska nämndens redovisning anse medborgarförslaget besvarat.

Motion - Inför en lokal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen

Kristdemokraterna har motionerat i ärendet och socialnämnden har ställt sig positiv i beslut daterat 2011-05-18.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Motion - Regler för visstidsanställning och avgångsvederlag

Morapartiet vill att kommunen ska utforma ett regelverk som man anser saknas.

I tjänsteskrivelsen från personalchefen hänvisas till de regler och avtal som gäller på arbetsmarknaden, följaktligen även för Mora kommun. Beträffande avgångsvederlag för chefer finns dock inga skrivningar och enligt personalchefen bör sådana heller inte finnas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att avslå motionen i sin helhet.

Distributionscentral för varuleveranser

I den politiska plattformen för mandatperioden 2011-2014 sägs det i klartext att en distributionscentral ska inrättas "dit varor levereras för vidare distribution ut i kommunen". Förutsättningarna för en sådan har också utretts i halvannat år av en särskild projektgrupp som anser att följande fördelar kommer att uppnås:

  • minskad klimatpåverkan, minskad miljöbelastning
  • minskad trafikbelastning på skolgårdar och ökad trafiksäkerhet
  • möjligheter för lokala leverantörer att lämna anbud
  • förbättrad kvalitet på leveranserna
  • begränsat antal leveranstillfällen och därmed minskad arbetstid för mottagningspersonal 

Kostnaden har av grossisterna uppskattats till 8 % av livsmedelskostnaderna och föreslås bäras av de olika nämnderna. I kronor räknat handlar det om 150 000 kr år 2012 och 600 000 kr år 2013, fördelat på mottagande enheter efter antal leveranser och levererad vikt. Kompensation för kostnaderna inarbetas i ram 2013.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att inrätta en distributionscentral i Mora under kommunstyrelsens verksamhet. Beslutet gäller under förutsättning att även Orsa och Älvdalen, som deltagit i utredningen, fattar beslut om deltagande.

Tillbyggnad av restaurang på kajenområdet

Strand Kök & Bar vill att kommunen som fastighetsägare bygger ut lokalen med ca 220 kvm lagom till Vasaloppet 2012. Kostnaden har beräknats till 4 mkr och ryms inom kommunens investeringsram 2011 och 2012. Ett nytt hyresavtal tecknas, där hänsyn tas till de tillkommande kostnaderna som uppstår.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att godkänna investeringen.

Noretskolan - anpassning för särskolan och tillbyggnad för förskolan, etapp 2

Kommunstyrelsen beslutade ge igångsättningstillstånd för investeringen på 5 mkr.

Hyreskontrakt Mora IK

När Mora IK gick upp i Elitserien 2004 sålde kommunen ishallen till klubben och tecknade därefter ett hyresavtal för sitt brukande. Detta avtal kom dock inte att indexregleras och Mora IK har därför vänt sig till kommun för en omförhandling.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att godkänna ett tillägg till hyresavtalet för tiden 2011-0101 till 2020-12-31. Dessutom godkänna nya hyrestaxor samt att inte kompensera Mora IK för tiden 2004-2010. Det nya hyresavtalet innebär en höjning med 200 tkr/år för tekniska nämnden, ett belopp som tas inom ram för 2011 och genom ramjustering i samband med budgetrevidering för 2012.

Förvärv av fibernät från Quadracom

Ett kommunstyrelsebeslut finns sedan tidigare om att bygga ett fiberbaserat bredbandsnät till kommunens byar. Total kostnad ca 22 mkr, varav kommunens del uppgår till 11 mkr. Nu har ett tillfälle yppat sig att förvärva ett befintligt nät, ägt av Quadracom som tidigare förvärvat det av Teracom. Detta nät är inte heltäckande, men minskar behovet av fiberläggning ut till byarna och snabbar på projektet. De 17 teknikbodar som ingår är dessutom av hög kvalitet. Om inte Quadracoms nät förvärvas bedöms dessutom risken stor att Tillväxtverket minskar sitt bidrag med 7 mkr, eftersom ny fiber skulle läggas där annan fiber redan finns.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att förvärva det aktuella nätet vilket skulle öka kommunens kostnad med 1.5 mkr. Som en följd av det ökas projektets investeringsram med samma belopp under perioden 2011-2012.

Extra medel till Siljan Turism

Det delvis kommunägda bolaget (32 %) har begärt ett ägartillskott på 750 000 kr för att reglera ett ackumulerat underskott på 400 000 kr och genomföra en omstrukturering för resterande belopp på grund av ändrade marknadsförutsättningar.

Eftersom kommunerna äger lika stora andelar av Siljan Turism beslutade kommunstyrelsen att bevilja ett ägartillskott om 187 500 kr, motsvarande en fjärdedel av det önskade totalbeloppet.

Deltagande i Uthållig kommun etapp 3

Kommunen har deltagit i de två tidigare etapperna av Energimyndighetens program, den tredje omfattar temaområdena Näringslivspolitik och fysisk planering. Dessutom deltar Mora tillsammans med länsstyrelsen i projektet "Pilotlän för grön utveckling".

Kommunstyrelsen beslutade att Mora kommun ska delta i etapp 3. 

Riktlinjer för utmärkelse vid 25 års anställning

De nuvarande riktlinjerna är från 2001 och anger att prisnivån på en gåva ska vara 3 000 kr.

Kommunstyrelsen godkände upprättade riktlinjer som innebär att prisnivån för en gåva höjs till 6 000 kr. Kostnaden ska bäras av respektive förvaltning.

Svar på remiss om "Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen"

Kommunstyrelsen beslutade anta tjänsteförslagets yttrande som sitt eget.

Projektplan - kött till kommunernas kök från betesmarker med kommunala intressen

LRF Dalarna och Leader DalÄlvarna har lämnat in en projektansökan i ärendet och Mora är en av de kommuner som anmält intresse att delta.

Kostnaden utgörs av arbetsinsatser från flera förvaltningar till ett värde av 60 000 kr fördelat på två år. Start i oktober 2011.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna medfinansieringen.

Arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar - Ungdomsombud till Rosa Huset

Kulturnämnden som driver huset vill projektanställa en ung person omgående "som ett ombud för Moras ungdomar och för att stärka de ungas styrande av verksamheten".

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja kulturnämnden 100 000 kr för perioden september-december 2011. Kostnaden belastar medel för arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar och en ansökan för 2012 planeras.

Förlängning av anställning av tf skolchef

Kommunstyrelsen beslutade förlänga Christer Winbos förordnande till och med 2012-08-17.

Kommunledningskontorets organisation

Kommunstyrelsen beslutade uppdra till kommundirektören att utarbeta ett förslag på ny organisation. Förslaget ska vara klar och fastställt av kommunstyrelsen senast 2011-12-31.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 september 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213