Ny kommunstyrelse vald

20 oktober 2014

Kommunfullmäktigemöte 20 oktober Visa större bild

Under måndagskvällens kommunfullmäktigesammanträde valdes nya ledamöter till kommunstyrelsen och ordförandeposter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Dessutom utsågs nya revisorer som ska granska kommunens verksamhet.

Peter Helander (C) valdes till ordförande, Greger Mellbert (M) till 1:e vice ordförande och Bigitta Sohlberg (S) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

I fullmäktige, som är det högst beslutande organet i kommunen, sitter 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor i Mora kommun. Det handlar bland annat om mål och riktlinjer för organisationen, att fastställa budget, skatt, avgifter och taxor, utse ledamöter till nämnder och styrelser, välja kommunrevisorer, godkänna årsredovisningar och avgöra om ansvarsfrihet och att avgöra om kommunala folkomröstningar.

peter helander Visa större bild
Peter Helander (C), ny ordförande i kommunfullmäktige

Ny kommunstyrelse

De 11 nyvalda ledamöterna i kommunstyrelsen är:

 • Anna Hed (C), ordförande
 • Malin Höglund (M), 1:e vice ordförande
 • Lennart Sohlberg (S), 2:e vice ordförande
 • Rose-Mari Bogg (C)
 • Åke Knutz (C)
 • Gunilla Spjotgard (M)
 • Ingvar Nilima (MOP)
 • Anna-Carin Rydstedt (S)
 • Bernt Persson (S)
 • Fredrik Blom (MP)
 • David Örnberg (V)

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och ansvarar för kommunkoncernens utveckling och samordning. Kommunsstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

 

Nya kommunalråd och oppositionsråd

anna hed och malin höglund Visa större bild
Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) valdes under mötet till ordförande och 1:e vice ordförande för kommunsstyrelsen.

Anna Hed (C) och Malin Höglund (M) utsågs också till kommunalråd, och Lennart Sohlberg (S) till oppositionsråd. Kommunalråd är en förtroendepost som innebär att man är kommunens företrädare. Arvodena till de förtroendevalda hänger i Mora kommun ihop med deras ordförandeposter, övriga ledamöter är fritidspolitiker och får sammanträdesersättning.

Politiker samtalar vid KF-mötet Visa större bild

Sju revisorer blir fem

Inge Tomt (S) ordförande, Mats Leijon (C) vice ordförande, Susanne Halén (V), Helen Ekstam (M), och Torbjörn Roos (MOP) utsågs till kommunrevisorer med uppdrag att granska kommunens verksamhet och pröva ansvarstagandet under nuvarande mandatperiod (2014-2018).

Mora kommun har från och med i år beslutat att minska antalet revisorer från sju till fem. Fem är det lagstadgade minimiantalet som en kommun måste ha.
Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna är förtroendevalda, biträds av sakkunniga yrkesrevisorer och är direkt underställda kommunfullmäktige. 

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213