Ny näringslivsstrategi på gång

30 april 2014

(Från kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-29)

Inför den kommande mandatperioden 2015-2018 ska en strategisk plan tas fram för de kommunala verksamheterna. En del av den planen kommer att utgöras av ett strategiskt dokument för näringslivsarbetet.

Den nya strategins ska formas och förankras i ett brett samarbete med politiker, tjänstemän och det lokala näringslivet. Även ungdomarna - framtidens företagare - kommer att delta.

Tre viktiga projektmål finns angivna:

  • Skapa gemensamma målsättningar för det lokala näringslivet och den kommunala organisationen.
  • Identifiera de viktigaste områdena för det näringslivspolitiska arbetet under de kommande fyra åren.
  • Ta fram separata, mer detaljerade underlag för branschvis arbete.

Arbetsgrupp, styrgrupp och referensgrupp har skapats och en kommunikationsplan fastställts. Kostnaden för projektet uppskattas till 51 000 kronor och finansieras med medel från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för näringslivsutveckling.

Arbetet startar redan i april och avses vara klart i oktober.  

Kommunstyrelsens del i verksamhetsprognosen VUP 1

Efter årets tre första månader redovisas ett stort överskott. Budgeten omsluter 33.3 mkr för perioden och endast 16.3 mkr har förbrukats. Anledningen är att ett antal beslutade verksamheter ännu inte debiterats eller ens påbörjats. 

- För helåret är dock vår bedömning att budgeten på 89.2 mkr ska hållas, äger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S).

Tidsbegränsat uppdrag som trainee i socialförvaltningen

För att bredda rekryteringsmöjligheterna till chefsbefattningar kommer socialförvaltningen att inrätta en traineetjänst som förvaltningschef under en tvåårsperiod. Urvalet sker internt genom kommundirektörens försorg och ger traineen ett lönetillägg på 3 000 kronor per månad.

Kommunen förvärvar industrimark i Färnäs

Det sker genom ett byte med Färnäs Gemensamhetsskog, i vilket kommunen blir ägare till ca 86 ha öster om Färnäs och Färnäs Gemensamhetsskog får ca 80 ha kommunal mark i Bomansberg. Kommunen erlägger dessutom en mellanskillnadslikvid på 3 mkr.

Åtgärder på f.d. Ströms sågverksområde

Området vid Saxviken har undersökts vid olika tillfällen, senast i en huvudstudie 2013. Dioxinförekomster har lokaliserats i marken och därför förslår nu kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar att vidta saneringsåtgärder.

- Den totala kostnaden beräknas uppgå till ca 30 mkr och kommunen är för sin del beredd att ställa upp med 5 mkr, säger Bengt-Åke Rehn. Men det förutsätter att statliga medel utgår och att andra som bedöms vara solidariskt ansvariga, till exempel SIAB och PEAB, tar sin del av kostnaden. Sedan vore det nog klokt att samordna detta med sanering av området där Saxvikens sågverk låg, men i det fallet finns nog inga statliga pengar att tillgå.

Ingen Hälsovecka i Mora 2014

På grund av omständigheter i den kommunala organisationen beslutade kommunstyrelsen att ställa in årets Hälsovecka. Även Orsa kommun umgås med samma planer, medan däremot Älvdalen och Malung-Sälens kommun genomför arrangemanget.

- Men om någon annan vill anordna Hälsoveckan i Mora så finns det en del medel avsatta i budgeten för marknadsföring, säger Bengt-Åke Rehn (S).

Kulturhus i f d Mattsons Järn?

Ett medborgarförslag och en motion har lämnats in med förslag om att kommunen ska förvärva fastigheten i syfte att göra om den till ett kulturhus. Kommunstyrelsen anser att det inte är möjligt för närvarande med hänsyn till investeringarna på över 100 mkr i resecentrum och en ny brandstation.

I ett längre perspektiv kan dock fastigheten vara intressant, och frågan bör därför hanteras inom centrumutvecklingsarbetet.

Konstverk i rondeller? 

Ett medborgarförslag i ärendet föreslår att ett konstverk i form av en stor Morakniv skulle placeras i Noretrondellen. 

- Vi avslår förslaget av flera skäl, bland annat så är det Trafikverket som bestämmer vad som får finnas i rondellen. I vårt nya resecentrum blir det dock utsmyckning som ger besökarna en bild av vad Mora har att erbjuda.

Förlikning i segdragen tvist

Redan 1984 köpte ett par privatpersoner ett hus på ofri grund i närheten av Länsmansgården. Ägare av själva fastigheten, alltså inte byggnaden, var då Mora Norets tätortssamfällighetsförening och en tvist uppstod mellan parterna en tid efter köpet. Efter ett antal juridiska turer avseende fastighetsbildningen, där även dödsboet efter byggnadens ägare varit inblandade, kom talan att väckas mot Mora kommun med anledning av att kommunen är inblandad i frågan om fastighetsbildning och bygglov. Kommunen är för övrigt numera ägare av den aktuella fastigheten där byggnaden står.

Efter långdragna förhandlingar har nu en förlikning skett mellan parterna. I korthet innebär den bland annat att kommunen vederlagsfritt överlåter ett markområde på platsen om ca 1 250 kvadratmeter. Dessutom tillkommer rätten att bebygga fastigheten med två bostadshus enligt tidigare beslut om förhandsbesked. Nyttjanderätt under fem år ges dessutom till ytterligare en befintlig byggnad, Brostugan.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 april 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213