Ny organisation föreslås för Mora kommuns förvaltning

9 januari 2018

En gemensam miljö- och byggnadsnämnd, en ny kultur- och fritidsnämnd och en servicenämnd för att samordna, planera och stödja övriga förvaltningar. Det är några av förslagen i den nya organisation som planeras för Mora kommun.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att en översyn av organisationen ska göras för Mora kommun, eftersom behovet av en effektivitet och styrning har ökat. Den senaste större organisationsförändringen i Mora kommun ägde rum 2010.

”Samhället förändras ständigt och det innebär att vi måste ha en organisation i kommunen som möter tidens krav”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C). ”Vi behöver en organisation som är tydlig för medborgarna och som effektivt omsätter politiska beslut till handling.”

”Vi vill säkra en effektiv och kvalitetssäkrad leverans till våra Morabor. Vi ansvarar för att skattemedlen används på ett långsiktigt och hållbart sätt”, säger Anna Hed.

Den nya strukturen ska säkra en effektivare styrning, göra de politiska förtroendeuppdragen mer intressanta och kommunen attraktivare som arbetsplats.  En grundtanke med den nya organisationen är att medborgarna lätt ska kunna se vem som har ansvar för vad som ska göras i kommunen.

Exempel på en förändring är inrättandet av en gemensam miljö- och byggnadsnämnd med Orsa kommun. Planfrågor ska organiseras gemensamt men förvaltningen ska arbeta på uppdrag från kommunstyrelserna i Mora och Orsa. Den gemensamma förvaltningen ska fullgöra uppgifter inom miljö- och hälsoskydd, naturvård, byggnadsväsendet, mät- och kartfrågor samt ansvara för energi-och klimatrådgivning.

Ett annat exempel är att kultur- och idrottsfrågor går samman i en kultur- och fritidsnämnd. Den nya förvaltningen får i uppdrag att fullgöra och utveckla uppgifter inom kultur- och fritidsområdet. Förutsättningarna blir bättre för att kunna arbeta strategiskt med hela fältet kultur, fritid och idrott.

En ny servicenämnd bildas. Den nya serviceförvaltningen får i uppdrag att samordna, och stödja övriga förvaltningar när det gäller lokalförsörjning, lokalvård, kostverksamhet, vaktmästeri, bilpool, växel/reception, bemanning. Dessutom blir förvaltningen ansvarig för drift, skötsel och underhåll av kommunens gator, mark, fastigheter, vindkraftverk och stadsnät.

Kommunledningen får en mer uttalat styrande roll. Kommunstyrelseförvaltningen får ansvar för strategiska frågor som fysisk planering och detaljplaner, infrastruktur, näringsliv, demokrati- och arbetsgivarfrågor, digitalisering, investeringsplanering och krisberedskap.

Den 16 januari tas den nya organisationen upp av kommunstyrelsen och den 5 februari ska förslaget beslutas av kommunfullmäktige. Om det godkänns ska den nya organisationen börja gälla från 2019.

”Mora kommun står inför en stor expansion och för att klara av att växa bör kommunens organisation effektiviseras”, säger Anna Hed (C).

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 november 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213